Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin


OKM

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

20.04.2018 - 31.12.2020

Hankkeen kotisivu

https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/ 


 

Tavoitteet

Yleisellä tasolla koulutuksen kehittäminen perustuu uusien yhteistyömallien kokeilemiseen ja käyttöönottoon amkien ja niiden eri alojen kesken. Käytännön opetus- ja tki-toiminnassa hankkeen tavoitteena on luoda sekä uudenlaisia, yhteistyötä korostavia menetelmiä ja työtapoja sekä parantaa jo käytössä olevia. Hanke kartoittaa myös käynnissä olevaan hanketoimintaan liittyvät synergiat. Koska kiertotalous toteutuu käytännössä yrityksissä, koulutuksen uudistaminen pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin Teollisuus 4.0 ajattelu- ja toimintamalleihin (esim. oppivat järjestelmät, itseorganisoituvat ratkaisut), joiden konkreettisena tavoitteena on muun muassa eri toimijoiden välisten teollisten symbioosien edistäminen.

Opetuksen kehittämisen kautta tunnistetaan liiketoimintapotentiaaleja paremmin ja voidaan kaupallistaa ne aikaisemmassa vaiheessa. Koulutuskulttuuri muuttuu avoimemmaksi ja opiskelijoiden ristiinopiskelu helpottuu. Hankkeella vahvistetaan ammattikorkeakoulujen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen ja opiskelun yhteyttä. Opetusta kehitetään niin, että se sopii paremmin kansainväliseen toimintaympäristöön ja -kumppanuuksiin sekä valjastaa digitalisaation tehokkaan oppimisen välineeksi.

Hankkeen toteutus

Kiertotalous osaamista ammattikorkeakouluihin -hanke on 19 ammattikorkeakoulun muodostaman konsortion laatima opetuksen kehittämishanke, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke lisää kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa ja tki-työssä. Koulutuksen kehittämistavoitteena on kiertotaloutta edistävän laadukkaan, avoimen ja kansainväliset näkökohdat huomioivan opetuksen suunnittelu ja pilotointi.

Tulokset

Hanke parantaa opiskelijoiden ja henkilöstön kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluissa ja auttaa vastaamaan suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin huomioden kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet. Tuloksissa korostuu koulutuksen ja tki-toiminnan avoimuus ja yhteistyö eri alojen ja ammattikorkeakoulujen välillä, toiminnan laadun parantaminen kaikilla tasoilla ja yritysyhteistyön kehittäminen vahvistaen opiskelijoiden osallistamista. Hankkeen keskeisinä työkaluina ovat Teollisten symbioosien edistäminen ja Teollisuus 4.0- ajattelu. Monipuolinen ja holistinen lähestyminen eri näkökulmista on kaiken toiminnan yhdistävä johtoajatus ja -tavoite. Kiertotalousopetuksen kehittäminen tukee korkeakoulujen strategista kehittämistä kestävän kehityksen suuntaan ja edistää omalta osaltaan kansallisia ja Euroopan Unionin strategisia tavoitteita.

Hankkeen tulokset edistävät OKM:n ja korkeakoulutuksen kehittämisen vaatimuksia kiertotalousteeman kautta seuraavasti:
- Parannettu koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatua
- Esittelee globaalin megatrendin ja edistää sen holistista ymmärtämistä ja mahdollisuuksien tunnistamista
eurooppalaisen kokonaisuuden opetuksessa kompleksisuuden kasvun ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi
- Monitieteellisyyden ja trandisiplinäärisyyden lisääminen opetuksessa
- Todellisuuden mallintamisen avulla ymmärrys kiertotalouden kompleksisista järjestelmistä kasvaa
- Lisätty korkeakoulujen välistä jatkuvaa yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria,
- Menetelmien, osaamisen, materiaalien ja konseptien helppo skaalattavuus
- Ammattikorkeakoulujen uudistuminen osana korkeakoulujärjestelmää (transdisiplinäärisyys, aidot
yrityslähtöiset ympäristöt)
- Avoin materiaalien hyödyntäminen, avoimet lisenssit
- Edistetty koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta
- Teollisuus 4.0 konseptiin keskisenä osana kuuluvat ""reaalielämän"" oppimis- tutkimus-, testaus- ja
pilotointiympäristöt jotka ovat työelämän kanssa yhteisiä (""fieldlab"")
- Teollisuus 4.0 konseptiin kuuluu transdisiplinäärinen lähestyminen: koulutus ja tutkimus tapahtuvat
oikeissa ympäristöissä ja edellyttää monitieteellistä lähestymistä
- Kehitetään yhteisiä oppimisympäristöjä
- Uudistettu ammattikorkeakoulujen toimintatapoja (Fieldlabs, transdisiplinäärisyys)
- Teollisuus 4.0 määrittelee ja antaa uusia lähestymistapoja toimintojen suunnitteluun, jossa huomioidaan
kiertotalouden periaatteet
- Osallistetaan opiskelijoita entistä paremmin mm. lisäämällä amk-yritysyhteistyötä
- Kehitetty korkeakoulujen henkilöstön osaamista
- Teollisuus 4.0 on suomalaisittain varsin uusi lähestymistapa, joka sopii erityisesti ammattikorkeakoulujen
opetukseen ja soveltavaan tutkimukseen
- Lisätty ja vakiinnutettu yritysyhteistyötä
- Vahvistettu opiskelijan roolia: osallistuminen opetuksen toteutukseen, aktiivisuus oman tiedon osaamisen
rakentamisessa
- Lisätty opintotarjontaa (myös kansainväliset opinnot)
- Kiertotalous uutena kokonaisuutena ja poikkileikkaavana teemana
- Kompleksisten järjestelmien ymmärrys ja hallinta älykkäiden järjestelmien avulla
- Työelämän nopea muutos
- Tuettu elinikäistä oppimista
- Viestitetty kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä opinnoista alueille (amkien aluekehitystyö).

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio