PaiBiRa - Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit


Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Rakentamistekniikka

Hankkeen kesto

01.09.2017 - 31.12.2020

Hankkeen kotisivu

https://www.paibira.fi/ 


Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeessa tutkitaan, miten biopohjaiset materiaalit soveltuvat rakentamiseen. Luonnonmukaisilla raaka-aineilla voidaan korvata paljon energiaa sitovia, ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä rakennusmateriaaleja. Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia käyttömuotoja entisten rinnalle.

Uusien materiaalien hyödyntäminen rakennusalalla vaatii erilaisten selvitysten tekemistä. Toimenpiteillä tuotetaan lisätietoa muun muassa viranomaisille, yrittäjille ja suunnittelijoille. Pitkällä aikavälillä hanke edistää uusien rakennusmateriaalien käyttöönottoa ja resurssitehokasta rakentamista. Nostamalla paikallisten, vähän hyödynnettyjen biomateriaalien jalostusastetta luodaan myös edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Yritysyhteistyöjäseninä ovat Vapo Fibers, Ehta-talot Oy ja Veljekset Vaara Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.8.2020.

Tavoitteet

PaiBiRa-hankkeessa tehtävillä selvityksillä pyritään nostamaan vähän hyödynnettyjen paikallisten luonnonmateriaalien jalostusastetta. Tämä luo mahdollisuuksia muun muassa uuden yritystoiminnan perustamiselle biomateriaalien arvontuotantoketjun eri vaiheisiin.

Pitkällä aikavälillä hanke edistää uusien rakennusmateriaalien käyttöönottoa ja resurssitehokasta rakentamista. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian jalkauttamista. Lisäksi sen teemat noudattavat uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian linjauksia sekä edistävät EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Hankkeen toteutus

Rakentamisen sektori on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantuessa niiden käytön aikainen hiilijalanjälki on pienentynyt ja rakennusmateriaalien osuus kasvihuonekaasupäästöistä korostunut. Rakennusmateriaalit muodostavatkin nykyistä suuremman osan rakennuksen koko elinkaaren aikaisista päästöistä ja niillä on tutkimusten mukaan merkittävät suorat ja välilliset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin.

Keski-Euroopassa on saatu hyviä kokemuksia mm. paikallisesti tuotetun kutterinlastun savikäsittelyllä lämmöneristeenä. Tuotteella on erittäin hyvä lämmönjohtavuuden arvo sekä hyvät biokemialliset materiaaliominaisuudet rakennusfysikaalisia kuormituksia vastaan. Savikäsittely parantaa myös kutterinlastun palonkesto-ominaisuuksia selvästi. Biopohjaisia rakennusmateriaaleja on tutkittu ja niistä on jonkin verran käyttökokemusta ulkomailla, mutta vielä tarvitaan uutta tietoa ja näyttöä. PaiBiRa -hankkeessa selvitetään uusien paikallisten biopohjaisten materiaalien soveltuvuutta rakentamiseen. Hankkeessa testataan materiaaleja, joilla on mahdollista korvata nykyisiä energiaintensiivisiä, ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä rakennusmateriaaleja. Tutkittavia materiaaleja ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, metsä- ja peltobiomassat, järviruoko, turve, lampaanvilla, hamppu ja sammal sekä mahdolliset muut biopohjaiset materiaalit. PaiBiRa -hankkeessa selvitetään materiaalien maakunnallinen potentiaali sekä tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen. Lisäksi tehdään eri rakenteiden simulointimallit ja kenttätestit sekä materiaalien laatuluokittelu. Hankkeessa tehdään eri koerakenteiden yksinkertaistetut elinkaarianalyysit ja selvitetään materiaalien käyttöönoton liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke koostuu neljästä työpaketista: Työpaketti 1. Materiaalien potentiaalikartoitus, Työpaketti 2. Materiaalien ja rakenteiden testaukset ja simuloinnit, Työpaketti 3. Elinkaarianalyysit, Työpaketti 4. Liiketoimintamallit.

Hankkeella halutaan nostaa vähän hyödynnettyjen biopohjaisten materiaalien jalostusastetta ja resurssitehokkaiden rakennusmateriaalien käytettävyyttä sekä tuoda esille uusia käyttömuotoja entisten käyttömuotojen rinnalle. Uusien materiaalien käyttöönotto rakennusalalla on hidasta ja siihen liittyy vielä paljon selvittäviä asioita, joita tällä hankkeella halutaan selventää yrittäjille, suunnittelijoille ja viranomaisille. Uusista biokomponenteista tarvitaan tietoa ja näyttöä, jotta siihen liittyvät riskit ja investoinnit eivät olisi liian suuria yritystoiminnan kannalta. Tulokset julkaistaan fokusoituina osaraportteina, jotka ovat julkisesti saatavissa, käytettävissä ja edelleen kehitettävissä.

Pitkällä aikavälillä hanke edistää uusien, vähähiilisten, biopohjaisten rakennusmateriaalien käyttöönottoa ja resurssitehokasta rakentamista. Hankkeella edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä maakunnassa. Hanke tukee omalla osallaan Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian jalkauttamista, uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian linjauksia sekä EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat rakennusalan toimijat ja yritykset, ekorakentajat, rakennuttajat, rakennusalan viranomaiset, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, rakennustuoteteollisuus ja ympäristöalan yritykset. Kohderyhmään kuuluvat myös potentiaaliset jatkokehittäjät ja tuotteistajat, kuten elementtitehtaat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat asukkaat, pientalorakentajat, julkisten rakennusten rakennuttajat ja käyttäjät, rakennusalan oppilaitokset ja opiskelijat sekä biomassojen tuottajat ja hallinnoijat, kuten metsäteollisuus, maanomistajat ja maaseutuyrittäjät. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Suomen Metsäkeskus.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio