Osaamisen pelimerkit


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.11.2017 - 30.06.2020

Hankkeen kotisivu

https://pelimerkit.metropolia.fi/ 


Hanke pyrkii löytämään keinoja pelialan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja luomaan uusia menetelmiä opiskelijoiden työllistymiseen ja yrittäjyyteen lisäämällä yhteistyötä. Lisäksi hanke pyrkii tunnistamaan työelämän nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita ja hyödyntämään tätä tietoa alan koulutuksen laadun kehittämisessä.

Tavoitteet

Hanke pyrkii löytämään keinoja pelialan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja luomaan uusia menetelmiä
opiskelijoiden työllistymiseen ja yrittäjyyteen lisäämällä yhteistyötä. Lisäksi hanke pyrkii tunnistamaan työelämän
nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita ja hyödyntämään tätä tietoa alan koulutuksen laadun kehittämisessä.
Hankkeen tärkein tavoite on helpottaa pelialalle hakeutuvien sekä valmistuvien opiskelijoiden pääsyä (jatko-
)opiskelemaan, työharjoitteluun tai työelämään.
Osaamismerkit auttavat tässä monellakin tavalla, muun muassa:
- yhtenäisten ja selkeästi ilmaistujen kriteerien avulla nuoren on helpompi suunnata harrastuneisuuttaan ja
harjoitteluaan sellaiseen suuntaan, mikä varmemmin takaa opiskelupaikan:
- osaamisen tunnustaminen digitaalisin merkein edistää yhdenvertaista ja tasa-arvoista arviointia:
- merkkien hakeminen ja saaminen tuo näkyväksi myös suorittajalle itselleen oman osaamisen tason ja määrän, mikä
saattaa motivoida koulutukseen tai työelämään hakeutumiseen:
- työelämän osaamistarpeiden määrittelyn myötä myös pelialan koulutusta voidaan kehittää vastaamaan paremmin
näitä tarpeita:
- työelämän kannalta järjestelmä auttaa sopivien työntekijöiden löytämisessä: muutkin kuin arvosanoin todettavat ja
kursseilla hankitut taidot ovat nähtävissä. Tämä edellyttää sitä että työelämä luottaa merkkeihin ja arvostaa niitä. Sitä
varten työelämä kutsutaankin mukaan merkkijärjestelmän kehitykseen ja arviointikriteerien luomiseen.
Yhtenä hankkeen tavoitteena on selvittää, miten merkit voisivat suoraan edesauttaa opiskelemaan pääsyä (esim.
motivaatiopisteillä). Merkeillä ansaitut motivaatiopisteet voisivat helpottaa myös siirtymiä jatko-opintoihin. Lisäksi
tutkinnon suorittaminen tehostuu, kun opintojen hyväksiluku (AHOTointi) helpottuu saavutettujen merkkien myötä.
Pelitapahtumien tavoitteena on tuoda yhteen opiskelijoita ja heidän tekemiään pelejä sekä pelitalojen edustajia ja näin lisätä työelämän ymmärrystä ja arvostusta alan koulutuksen tasosta sekä antaa mahdollisuus verkostoitumiseen.
Tapahtuman yhtenä tavoitteena on myös rekrytointi, eli työelämäpuoli voi tarjota opiskelijoille työharjoittelupaikkoja, mikä saattaa johtaa työllistymiseen: tai valmistuville opiskelijoille tai muille mukana oleville nuorille työpaikkoja. Lisäksi tavoitellaan kasvua julkaisusopimuksiin, kun tapahtumassa esitellään tiimien tekemiä pelejä potentiaalisille julkaisijoille.
Hankkeen aikana lisääntyvän oppilaitosten välisen ja sisäisen yhteistyön tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia markkinointiin, projektinjohtamiseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen. Monialainen yhteistyö jo itsessään lisää opiskelijoiden verkostoitumista yli omien koulutusohjelmarajojen, ja tapahtumaan osallistuminen lisää
verkostoitumismahdollisuuksia entisestään.

Hankkeen toteutus

Peliala on potentiaalinen kasvuala Suomessa, mutta se kärsii vielä muutamista kasvukivuista:
- työnantajapuoli ei kunnolla tunne alan koulutuksen tasoa ja opiskelijoiden osaamista, sillä pelialan koulutus on vielä melko tuore asia. Siksi myös koulutuksen työelämävastaavuudessa on edelleen kehittävää.
- alalla on varsinkin nuorten keskuudessa runsaasti informaalia oppimista ja osaamista, jota on vaikea todentaa haki henkilö sitten opiskelu- tai työpaikkaa.
- alalla vallitsee osaavista työntekijöistä työntekijäpula, ja toisaalta on tunnistettu opiskelijoiden vaikeus päästä kontaktiin alan yritysten kanssa
- opiskelijat tekevät jo opintojensa aikana paljon pelejä, jotka jäävät ns. pöytälaatikkoon.

Haasteisiin voidaan vastata kehittämällä osaamisen tunnistamisen välineitä, lisäämällä vuoropuhelua ja yhteistyötä eri oppilaitosten välillä, oppilaitosten ja pelialan yritysten välillä sekä oppilaitosten ja pelien julkaisijoiden välillä.
Hankkeen päätavoitteina on työelämätarpeiden kartoittaminen, nuorten ja opiskelijoiden pelialan osaamisen tunnistaminen & tunnustaminen, siirtymien helpottaminen ja pelialan koulutuksen laadun parantaminen. Siihen päästään muun muassa seuraavin keinoin:
- luodaan pelialalle digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä (open badge*) informaalin osaamisen tunnistamiseen yhteistyössä pelitalojen kanssa. Järjestelmällä tavoitellaan yhtenäisiä, työelämän todellisista tarpeista kumpuavia osaamis- ja arviointikriteerejä. Yhtenä tavoitteena on lisäksi tunnistaa paremmin yksilön ja yhteisön osaamisen ja kehittämisen tarpeet, ja tätä kautta myös alan koulutuksen työelämävastaavuutta voidaan kehittää. Osaamismerkkien hyväksilukua opintoihin hakeutumisvaiheessa ja AHOToinnissa (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)selvitetään hankkeen aikana.
- lisätään oppilaitosten yhteistyötä monialaisten tiimien synnyttämiseksi pelinkehitysprojektin ympärille muun muassa liiketalouden ja pelialan opiskelijoiden kesken. Yhtenä toimenpiteenä on muun muassa yrittäjyystietouden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.
- järjestetään ja vakiinnutetaan vuosittaiset pelitapahtumat (hankkeen aikana 2 kpl isoja tapahtumia), joissa opiskelijoiden ja nuorten monialaiset tiimit voivat esitellä luomiaan pelejä potentiaalisille julkaisijoille ja verkostoitua alan yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tapahtumassa työnantajat voivat esittäytyä tarjoamalla esimerkiksi harjoittelu- tai työpaikkoja, ja samalla alan koulutuksen tasoa tuodaan esille niin nuorille potentiaalisille opiskelijoille kuin pelialan ammattilaisille. Lisäksi järjestetään pienempiä, paikallisia tapahtumia peliyritysten ja opiskelijoiden törmäyttämiseksi.
Yhtenä hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy työelämäpuolenkin hyväksymä kansallinen osaamismerkkijärjestelmä, joka auttaa siirtymisessä niin koulutukseen kuin työelämään. Hankkeen päättyessä merkkejä on testattu ja otettu käyttöön kaikissa osatoteuttajaorganisaatioissa, joissa on pelialan koulutusta/toimintaa.
Lisäksi merkkejä on kehitetty ja testattu kaikissa pelitapahtumissa, ja markkinoitu muille pelialan koulutusta, kursseja tai työpajatoimintaa järjestäville tahoille kuutoskaupungeissa.
Toinen konkreettinen tulos on uudenlainen, vuosittain järjestettävä pelialan tapahtuma, jossa opiskelijat voivat hankkia julkaisijoita peleilleen, verkostoitua keskenään sekä löytää työ-, kesätyö- tai harjoittelupaikkoja. Hankkeen päättyessä isompi tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa (Hki, Tampere) ja sen jatkorahoitus on selvitetty (yrityssponsorit/pääsylippu/kaupungin tuki/näiden yhdistelmä). Paikallistapahtumista luodaan joustava malli, jota voidaan tarjota myös muille paikkakunnille.
Kolmas tulos on pelialan koulutuksen laadun parantuminen vastaamaan paremmin työnantajien tarpeita, mikä myös osaltaan auttaa valmistuneita opiskelijoita siirtymään työelämään. Hankkeessa kehitettävä monialainen yhteistyön malli vahvistaa myös opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja on lisäetu pelimarkkinoilla, jossa eri alojen hyötypelit ovat nousussa.

Tulokset

- luodaan pelialalle digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä (open badge*) informaalin osaamisen tunnistamiseen yhteistyössä pelitalojen kanssa.
- lisätään oppilaitosten yhteistyötä monialaisten tiimien synnyttämiseksi pelinkehitysprojektin ympärille muun muassa liiketalouden ja pelialan opiskelijoiden kesken.
- järjestetään ja vakiinnutetaan vuosittaiset pelitapahtumat (hankkeen aikana 2 kpl isoja tapahtumia), joissa opiskelijoiden ja nuorten monialaiset tiimit voivat esitellä luomiaan pelejä potentiaalisille julkaisijoille ja verkostoitua alan yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tapahtumassa työnantajat voivat esittäytyä tarjoamalla esimerkiksi harjoittelu- tai työpaikkoja, ja samalla alan koulutuksen tasoa tuodaan esille niin nuorille potentiaalisille opiskelijoille kuin pelialan ammattilaisille.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio