MAIKO - Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.08.2018 - 31.12.2020


 

Tavoitteet

MAIKO-hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien korkeakoulututkinnon suorittamista. Hankkeen tavoitteena on luoda maahanmuuttajien integrointimalli opintoihin korkea-asteelle ja sujuvoittaa opintoihin kiinnittymistä. Hankkeen tavoitteisiin päästään kolmen työpaketin avulla.

Työpaketissa 1 tavoitteena on rakentaa korkeakoulujen välinen verkosto ja hyödyntää verkostoa maahanmuuttajien
koulutuskokeilumahdollisuuksien löytämisessä ja toteuttamisessa. Verkoston kautta tarjotaan maahanmuuttajille
mahdollisuus koulutuskokeiluihin korkea-asteella. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa maahanmuuttajille paremmat
edellytykset opiskelijan oman koulutusalan valintaan sekä antaa realistinen kuva opintojen vaativuudesta.

Työpaketin 2 tavoitteena on luoda maahanmuuttajille tukitoimimalli korkeakouluun, jonka avulla maahanmuuttajat
pääsevät korkeakouluun, kiinnittyvät ja edistyvät opinnoissaan sekä integroituvat suomalaisiin opiskeluryhmiin.
Tavoitteena on siis luoda koulutuspolku ja integroituminen korkeakouluun kotoutumiskoulutuksista ja valmentavista
opinnoista korkeakouluopintoihin. Erityisesti tavoitellaan sellaisia maahanmuuttajia, joilla on akateemista
koulutustaustaa ja työkokemusta. Työpaketin avulla maahanmuuttajat integroidaan omalle koulutusalalle. Tämä
edellyttää opiskelijoiden tarkoituksenmukaista tukemista ja ohjaamista erilaisin ja monipuolisin menetelmin, opettajien pedagogisten menetelmien ja osaamisen kehittämistä erityisesti maahanmuuttajat kohderyhmänä huomioiden. Tavoitteena on, että opettajat pystyvät opettamaan osaamisperustaisen opetussuunnitelman pohjalta ryhmiä, joihin on integroitu maahanmuuttajaopiskelijoita. Tällöin korostuu yksilöllisen ohjauksen näkökulma. Ohjaus- ja tukihenkilöstön tulee saada koulutusta ja koulutussuunnittelussa on huomioitava maahanmuuttajien osallistuminen, kuten myös organisaation viestinnässä- ja tietohallinnossa.

Työpaketissa 3 haetaan kriteerejä eri korkeakouluista, millä eri tavoilla osaamista voidaan kuvata ja määritellä.
Työpaketissa suunnitellaan ja toteutetaan korkeakouluasteelle uusia osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä
arvioimisen menetelmiä, joiden avulla maahanmuuttajien aikaisemmat ulkomailla suoritetut opinnot ja tutkinnot sekä mahdollisesti hankittu osaaminen voidaan todentaa. Tämä toteutetaan työpaketin 2 mukana olevilla koulutusaloilla. Tämän pohjalta luodaan Oulun ammattikorkeakoulun osaamisen kuvaamisen prosessi ja dokumentit, joita testataan ja hyödynnetään maahanmuuttajien integroinnissa korkeakoulutasoisiin jatko-opintoihin. Nämä edesauttavat oleellisesti henkilön korkeakouluasteen opintopolun suunnittelua, osaamisen täydentämistä sekä nopeuttaa opintoja.

Hankkeen toteutus

MAIKO eli Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun on ESR-rahoitteinen hanke (1.8.2018 - 31.12.2020). Tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajia hakeutumaan ja kiinnittymään korkeakouluasteelle. Hanke toimii
luontevana jatkumona korkeakouluun valmentavien opintojen jälkeen. Samalla lisätään aliedustettujen ryhmien
osallistumista tarjottuihin koulutuksiin.

Hankkeella vastataan maahanmuuttajien korkeakoulutukseen kiinnittymisen haasteeseen. Haasteena on se, ettei maahanmuuttajilla ole välttämättä selkeää käsitystä tai varmuutta omasta alasta tai alan opiskelusta korkea-asteella sekä siitä, mitä suomalainen tutkinto-opiskelu todellisuudessa on. Hankkeessa luodaan uudenlaisia ja pysyviä koulutuskokeilumahdollisuuksia korkea-asteelle.

Hankkeella vastataan myös haasteeseen, joka maahanmuuttajilla on päästä opiskelemaan ja suoriutua suomalaisessa
korkeakoulussa. Erityisesti on todettu, että maahanmuuttajien kielelliset valmiudet eivät riitä pääsykoetilanteessa,
jossa he tavoittelevat samoja opiskelupaikkoja muiden opiskelijoiden kanssa. MAIKO-hankkeessa luodaan
hakuprosessi, joka suunnataan erillishakuna kohdistettuna suoraan maahanmuuttaja- tai maahanmuuttajataustaisille
hakijoille. Tällaista ei ole järjestetty aikaisemmin Oulun ammattikorkeakoulussa. Maahanmuuttajien haasteena on
lisäksi ohjauksellisten tukitoimien puuttuminen erityisesti korkea-asteella. MAIKO-hankkeessa luodaan uudenlainen
tukitoimimalli maahanmuuttajille korkeakouluopintoihin. Tukitoimimalli on käsitteenä uusi korkeakouluasteella.

Maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään ohjaamisen haasteena ovat puuttuvat osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen menetelmät. Hankkeessa luodaan systemaattinen osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen sekä
arvioimisen prosessi ja siihen liittyvät dokumentit valitulle kohderyhmälle. Tämä ehkäisee turhaa kouluttautumista sekä nopeuttaa työelämään siirtymistä.

Tulokset

Työpaketissa 1 rakennetaan verkosto koulutuskokeiluihin korkea-asteelle, jossa maahanmuuttajat voivat osallistua ja tutustua eri alojen opintoihin. Työpaketin toteuttamisen jälkeen tuloksena syntyy yhteistyöverkosto alueen korkeakoulujen kesken sekä käytännön malli siihen, miten koulutuskokeiluja voidaan toteuttaa ja miten ne hyödyttävät maahanmuuttajaopiskelijoita ja korkeakouluja. Mallia voidaan hyödyntää Pohjois-Suomen ja Kainuun alueella maahanmuuttajien ohjauksessa korkeakouluopintoihin ja hyviä käytäntöjä jaetaan koko Suomen korkeakoulusektorille.

Työpaketin 2 tuloksena opiskelijoiden suomen kielen taito paranee kohti korkeakoulussa vaadittavaa tasoa erityisesti substanssialan kielitaidossa. Opettajat kehittävät monipuolisia pedagogisia menetelmiä, joiden avulla tuetaan maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelua korkeakoulussa suomenkielisessä ryhmässä yksilöllisesti. Tuloksena maahanmuuttajaopiskelijat suorittavat korkeakouluopintoja. Työpaketin tuloksena organisaation kyky vastaanottaa maahanmuuttajaopiskelijoita paranee ja he integroituvat korkeakouluun. Työpaketin 2 tuloksena myös organisaation valmiudet paranevat maahanmuuttajaopiskelijoiden tukemisessa ja heidän tarpeensa tiedostetaan ohjaus- ja tukipalveluissa, koulutuksen suunnittelussa, tiedottamisessa ja sähköisissä palveluissa (tietohallinto).

Työpaketin 3 tuloksena syntyy osaamisen tunnistamisen prosessi, siihen liittyvät menetelmät ja dokumentit.
Maahanmuuttaja saa valmiudet kuvata omaa osaamistaan, arvioinnin omasta osaamisestaan ja suunnitelman
osaamisen täydentämistä varten. Työpaketilla 3 poistetaan päällekkäistä kouluttautumista, joka nopeuttaa tutkinnon suorittamista ja pääsyä työelämään. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen motivoi maahanmuuttajaa ja avaa hänelle näkymän tulevaisuuteen. Tämä ehkäisee syrjäytymistä, lisää heidän osallisuuttaan korkeakouluissa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio