Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 31.12.2022


Tutkimukset osoittavat, että positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamisella on mahdollista edistää
organisaatioiden hyvinvointia ja tuottavuutta sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tässä hankkeessa hyödynnetään
positiivisen organisaation PRIDE-mallia (Cheung, 2014; Wenström, Uusiautti, & Määttä, 2018) pk- ja mikroyritysten
sekä julkisorganisaatioiden johtamisen ja organisoinnin kehittämisessä, tarkoituksena edistää työhyvinvointia, työn
imua sekä tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.
Hankkeessa toteutetaan (1) avoimia starttipäiviä PRIDE-malliin ja positiivisen organisaation periaatteisiin
tutustumiseksi, minkä jälkeen mukaan tuleville organisaatioille toteutetaan räätälöidysti (2) koulutus-, neuvonta- ja
asiantuntijapalveluita PRIDE-mallin osa-alueista: myönteiset käytänteet (P, positive practices), vuorovaikutus,
yhteistyö (R, relationship enhancement), vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen (I, individual attributes),
positiivinen johtaminen ja johtajuus (D, dynamic / positively deviant leadership) sekä myönteinen ilmapiiri ja hyvinvointi
(E, emotional well-being). Osa palveluista tarjotaan teemoittain eri organisaatioiden edustajille yhteisesti
verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen mahdollistamiseksi.
Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoima-, ohjaus- ja yrityspalveluita kohderyhmälle tarjoavien ammattilaisten
osaamista PRIDE-mallin hyödyntämisessä (3) valmentaja-valmennusten kautta. Näin positiivisen organisaation idea ja
käytännöt leviävät laajemmalle ja tulevat osaksi asiantuntijoiden työtä. Myös organisaatioiden omia toimijoita, kuten
HR:n edustajia, valmennetaan positiivisen organisaation asiantuntijoiksi, jolloin hankkeessa käynnistetty kehittäminen
jatkuu hankkeen jälkeenkin.
Hankkeessa mukana olevista toimijoista (organisaatioiden johtajat, esimiehet, HR; valmentaja-valmennuksessa olevat;
muut aiheesta kiinnostuneet) kootaan (4) positiivisen johtamisen verkosto, jota levitetään valtakunnalliseksi.
Verkostossa on mukana myös kokeneita positiivisen johtamisen asiantuntijoita mentoreina ja sparraajina.
Hankkeen tuloksena uusin positiivisen organisaation ja johtamisen tutkimustieto leviää ja juurtuu yritysten ja
organisaatioiden käytännöiksi, ja teeman ympärille syntyy vertais- ja mentorointiverkosto. Hankkeen toimenpiteiden
tuloksena mukana olevien PK- yritysten ja julkisten organisaatioiden työhyvinvointi ja työn imu sekä tuloksellisuus ja
tehokkuus paranevat. Hankkeen vahvuutena on uusimman tutkimustulosten hyödyntämisen lisäksi hankkeen
kohderyhmästä ja asiantuntijoista koostuva monialainen kehittäjäkumppaniverkosto, johon on sitoutunut jo runsaasti
eri alan yrityksiä ja julkisia organisaatioita.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää positiivisen organisoinnin ja johtamisen soveltamista Pohjois-Pohjanmaan alueen
mikro- ja PK-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa ja näin vahvistaa ko. organisaatioiden henkilöstön ja johdon
työhyvinvointia, työn imua ja sitä kautta tuottavuutta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, laatua ja sosiaalisesti kestävää
toimintaa (sis. sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sosiaalisesti kestävä kehitys, työllisyyden ja hyvinvoinnin
parantuminen). Toimenpidesuunnitelman lisäksi tavoitteena on edistää päätavoitetta myös pitkällä tähtäimellä ja
välillisesti valmentamalla ko. kohderyhmälle palveluja tarjoavia tahoja, kuten erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen
kehittäjiä ja tarjoajia positiivisen organisaation ja johtamisen soveltamiseen.

Hankkeen toteutus

Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään hankkeen kohderyhmien johdolle valmennuspäivä (PRIDE-starttipäivä),
jossa hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin tutustutaan monipuolisesti.Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään myös positiivisen johtamisen verkosto vertaisoppimisen,
mentoroinnin/vertaismentoroinnin ja verkostoitumisen tueksi.

Toisessa vaiheessa toimenpiteitä (koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita; johtamisen ja työn
organisoinnin toimintamallien jalkauttamista; työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä palveluita jne.) toteutetaan
organisaatioiden toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa jatketaan PRIDE - valmentajakoulutusta.
Valmentajakoulutuksiin osallistuvat sekä erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat että hankkeessa
mukana olevien organisaatioiden edustajat (esim. johdon tai HR:n toimijat).
Hankkeen päätteeksi toteutetaan hankkeen kehittämisohjelman julkistamis- ja tulosten levittämistapahtuma.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on positiivisen organisaation ja johtamisen hyödyntämisen myötä parantunut henkilöstön
hyvinvointi, työn imu ja sitä kautta organisaation tuloksellisuus, tehokkuus, laatu ja eettisyys/sosiaalinen kestävyys
sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä (Cheung, 2014; 2015). Hankkeen tuloksia arvioidaan sekä organisaation omilla
mittareilla että positiivisen organisaation ja johtamisen laadullisella arvioinnilla, joka rakennetaan Wenström et al.
(2018, 2019) tutkimukseen perustuen.
PRIDE-valmennusohjelman avulla haetaan pysyvää organisaatiojohtamisen ja -käyttäytymisen muutosta.
Organisaatioiden positiivisen johtamisen avulla johtamiskulttuuri muuttuu humanistiseen johtamiskulttuuriin, jossa
yrityksen tavoitteet saavutetaan ja niitä parannetaan kestävällä tavalla.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio