SUGOR- Stimulating Sustainable Growth and Well-being in Rural Areas of Europe by Means of Culture and Creativity


Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Kulttuurialan yksikkö

Koordinaattori

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikkö, yhteistyössä Liiketalouden yksikön kanssa.

Hankkeen kesto

01.02.2014 - 30.04.2014

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/hankkeet/sugor/ 


SUGOR -hanke edistää palveluliiketoiminnan elinvoimaisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä sekä kilpailukyvyn kasvua maaseutualueilla. Hankkeessa järjestettävät työpajat ja konsultoinnit on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikro- ja pk-yrittäjille, jotka haluavat tehdä kannattavaa liiketoimintaa hyödyntäen toiminnassaan kulttuuria ja ekologisesti tuotettuja asiakaskokemuksia. Tavoitteena on paitsi kehittää jo olemassa olevia palvelumalleja myös jalkauttaa uusia innovatiivisia hyvinvointi- ja matkailupalveluja sekä tapahtumia. Kannattavampaa liiketoimintaa tuetaan palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen www-sivut: www.oamk.fi/hankkeet/sugor/

Tavoitteet

Sugor- esiselvityshankkeen keskeiset toimenpiteet ja konkreettiset tulokset ovat:

1) Kumppanuusverkoston kartoittaminen ja SUGOR EU-hankkeen valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuvien kumppaneiden valitseminen.

Perusanalyysi Pohjois-Pohjanmaan maaseutukuntien toimijoista sekä muista ulkomaisista ehdokkaista
- Aloitustapaamiset ja datan kerääminen
- Jatkoneuvottelut ja verkostoituminen
- Datan analyysi ja johtopäätökset yhteistyömahdollisuuksista
- Laatumittarit asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen
- Suositus hankkeeseen osallistuvista kunnista
- Kuvaus muista alueen toimijoista

2) Teoreettis-metodologisen viitekehyksen rakentaminen, kohdealueiden toimijoiden ja nykytilan kartoittaminen sekä olemassa olevien tutkimusreferenssien kartoittaminen (esimerkiksi palvelumuotoilu ja Cultural Green Care).

- Kartoitetaan kyseisten maaseutualueiden toimijoita, jotka haluaisivat hyödyntää kulttuurisisältöjä /Cultural Green Carea toiminnassaan sekä hyötyisivät asiakaslähtöisen palvelumuotoilun koulutuksesta tai kon

Hankkeen toteutus

Hanke on aloittanut toimintansa 1.2.2014, datan keruu Suomalaisista maaseutukunnista on aloitettu.

Tulokset

Keväällä 2014 tavoitteita vastaavan kohderyhmän yrittäjien tarpeista ja toiveista tehdään selvitys hanketta varten. Tällä varmistetaan, että hankkeen toiminta voidaan aidosti räätälöidä palvelemaan yrityksiä. Selvityksen aikana hankkeeseen osallistuvat yritykset ja kunnat antavat tietoa, kuinka omaa liiketoimintaa halutaan kehittää palvelumuotoilun, kulttuurin ja luonnonympäristössä tuotetun hyvinvoinnin avulla. Lisäksi yrityksen ja kunnat sitoutuvat toimimaan hankkeessa aktiivisesti.  
Vuonna 2015 käynnistyvällä hankkeella on myös kansainvälinen ulottuvuus. Hanke luo pysyvän kansainvälisen verkoston, joka mahdollistaa onnistuneiden käytänteiden jakamisen. Verkostoitumisen ja tehokkaan yhteistyön kautta Euroopan maaseutualueiden yrittäjät voivat hyödyntää toistensa osaamista.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic