Erikoiskasvien liiketoiminnan kehittämisen haasteet


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Hankkeen kesto

01.01.2014 - 31.12.2014

Hankkeen kotisivu

https://www.facebook.com/uuselintarvike?fref=ts, novelfoodsregulation.blogspot.fi/


Erikoiskasvien liiketoiminnan kehittämisen haasteet (ERIKA) -hankkeessa selvitetään
- EU:n uuselintarvikeasetuksen ja ohjeistuksen yritysvaikutuksia
- luonnontuotteiden kosmetiikkakäytön ongelmia pienyrittäjien näkökulmasta
- luonnontuotteiden verotuskäytäntöjä
- luonnontuotealan kolmiportaisen (tarkastaja, neuvoja, poimija) koulutusjärjestelmän ja -rekisterin merkitystä

Tavoitteet

ERIKA-hankkeessa tehtävien selvitysten tavoitteena on varmistaa lainsäädännön tulkinnan oikeellisuus uuselintarvikeasetuksen suhteen sekä vertailla tulkintaa, käytäntöjä ja käyttötietoja muut EU-maat huomioiden. Lisäksi tavoitteena on etsiä ratkaisumahdollisuuksia siihen, kuinka pienyrittäjä selviää kosmetiikkalainsäädännön vaatimuksista. Verotuksen osalta on tavoitteena selkeyttää ja yhtenäistää viranomaisten erilaisia tulkintoja.

Hankkeen tavoitteena on löytää keinot, joilla päästään yhtenäisiin ja luonnontuotealan yrittäjyyttä kannustaviin tulkintoihin. Selvitys antaa tukea viranomaisten työhön selkeyttämällä ohjeistamista ja tiedottamista.

Hankkeen toteutus

Luonnontuotealan yrittäjiltä toivotaan uusia tuoteinnovaatioita, kansainvälistä markkinointia sekä kotimaisten raaka-aineresurssien hyödyntämistä. Kysyntä sekä luonnonkasveihin perustuville elintarvikkeille että kosmetiikalle on jatkuvasti vahvistumassa. Alan yrittäjillä on kuitenkin keskeisiä toimintaympäristöstä aiheutuvia haasteita, jotka saattavat hidastaa sektorin kasvua:

- EU:n uuselintarvikeasetus aiheuttaa hämmennystä tulkinnanvaraisuutensa vuoksi. Luonnontuotealan toimijoilla ei ole täyttä selvyyttä siitä, koskeeko asetus perinteisenä pidettyjä syötäviä kasveja vai ei; mistä saada tietoa kasvinosan käyttöhistoriasta ja kenen vastuulla on selvittää kasvien uuselintarvikkeellisuus. Uuselintarvikestatuksen mukanaan tuoma markkinointilupaprosessi aiheuttaa kustannuksia, joihin alan yrittäjillä ei pääsääntöisesti ole varaa.

- Kotimaisten luonnonkasvien hyödyntämisessä on haasteita myös kosmetiikka-alan pienyritysten näkökannalta. Pienyritysten toimintaan haasteita aiheuttavat mm. uuden kosmetiikkalainsä

Tulokset

ERIKA-hankkeessa on kartoitettu sekä yritys- että toimijakyselyin ja -haastatteluin EU:n uuselintarvikeasetuksen ja ohjeistuksen yritysvaikutuksia. Alan toimijoiden näkemyksiä on selvitetty sekä Suomessa että muualla EU:ssa. Uuselintarvikeasetuksen tulkinnan suhteen on palkattu aiheesta konsultoiva lakimies.Luonnontuotteiden kosmetiikkakäytön ongelmia pienyrittäjien näkökulmasta on selvitetty yrityshaastatteluiden avulla. Haastatteluissa keskityttiin erityisesti EU:n uudistuneen kosmetiikkalainsäädännön vaatimusten aiheuttamiin haasteisiin, mutta selvitettiin myös muita alan yrittäjien toimintaa hankaloittavia seikkoja ratkaisuehdotuksineen.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic