Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen, Promoting the Higher Education Institutions of Oulu Internationally


Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Palveluyksiköt

Koordinaattori

Oamk

Hankkeen kesto

01.03.2008 - 31.07.2009

Hankkeen kotisivu

www.studyinoulu.fi 


Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen -hanke vastaa omalta osaltaan Oulun alueen ja Pohjois-Suomen alueellisiin kansainvälisyyden kehittämistavoitteisiin. Hanke tehdään yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston sekä Oulun kaupungin kanssa. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen ensisijainen tavoite on edistää Oulun korkeakoulujen, korkeakoulualueen ja korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien tunnettuutta maailmalla. Tunnettuuden vahvistumisen myötä odotetaan aikaisempaa enemmän ulkomaalaisia hakijoita ja opiskelijoita korkeakoulujen kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin, mikä osaltaan edistää seudun kansainvälisyyttä ja potentiaalisen kansainvälisen työvoiman määrää Oulun alueella.

Korkeatasoisen ja kansainvälisen opetuksen lisäksi Oulun seutua markkinoidaan miellyttävänä ja hyvänä opiskelu- sekä asuinpaikkana, paikallisia ja alueellisia vetovoimatekijöitä korostaen.

Tavoitteet

Hankkeen ensisijainen tavoite on edistää Oulun korkeakoulujen, korkeakoulualueen ja kansainvälisten tutkinto-ohjelmien tunnettuutta maailmalla, ja sitä kautta lisätä ulkomaalaisten opiskelijoiden ja hakijoiden määrää korkeakoulujen kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa. Hankkeessa rakennetaan korkeakouluille yhteinen kansainvälinen markkinointi-ilme ja suunnitellaan sekä toteutetaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä.

Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön vahvistamisen lisäksi hanke edistää paikallisten toimijoiden, kuten kaupungin ja yritysten, tietoutta korkeakoulujen kansainvälisestä tutkintokoulutustarjonnasta. Tietouden lisääntyessä myös yritykset ja muut toimijat voivat osaltaan vahvistaa Oulun korkeakoulualueen tunnettuutta maailmalla.

Lisäksi hankkeessa kehitetään kansainvälistä tutkinto-opiskelijavalintaa ja selvitetään korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden opiskelijavalintaprosessissa. Hanke kartoittaa myös mahdollisuuksia yhteisesti toteutettaviin, uusiin,

Hankkeen toteutus

Virallinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin 1.7.2008 Oulun lääninhallitukselta. Hanke aloitettiin kuitenkin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 1.3.2008 ja hanke päättyi 31.7.2009.

Tulokset

Hanke oli erinomainen mahdollisuus Oulun korkeakouluille sekä
Oulun kaupungille kokeilla ja toteuttaa yhteistä kansainvälistä koulutusmarkkinointia eri keinoin sekä kerätä sitä kautta kokemusta erilaisista markkinointikäytänteistä.

Hankkeessa tehtiin oma markkinointisuunnitelma Oulun korkeakoulualueelle, jonka pohjaltatoimintaa toteutettiin. Toiminnan myötä syntyi yhteiskartoitus sekä -käsitys Oulunkorkeakoulualueen vahvuuksista. Korkeatasoisen ja kansainvälisen opetuksen lisäksi Oulun seutua markkinoitiin korkealaatuisena opiskelu- sekä asuinpaikkana, paikallisia ja alueellisia vetovoimatekijöitä korostaen.

Oulun korkeakoulualueeelle rakennettiin myös yhteinen kansainvälinen Study in Oulu
-markkinointi-ilme, joka toimi pohjana erilaisille markkinointivälineille ja -toimille.Esimerkkinä välineistä voi mainita studyinoulu-verkkosivuston (www.studyinoulu.fi), jollakaikki korkeakoulujen kansainväliset tutkintoohjelmat ovat tasapuolisesti esillä ja joka tukee jatkossakin korkeakoulujen sekä tutkinto-ohjelmien o

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic