VENE - Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

OAMK, Luova

Hankkeen kesto

01.06.2009 - 30.09.2013


VENE -koulutushankekokonaisuus tähtää neljän karjatalouden kilpailukyvyn kannalta keskeisen osa-alueen - eläinaineksen, rehuntuotannon, rakentamisen ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin- kehittämiseen. Hankkeessa pyritään hyödyntämään yhteistoiminnallisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuvia toimintatapoja sekä ylläpidetään aiemmin syntyneitä ja luodaan uusia verkostoja. Tuottajien ja sidosryhmien välisellä yhteistyöllä parannetaan yksittäisten tilojen ja koko tuotantoketjun kilpailukykyä.
Eläinaineksen laatu, tuotantotekniikka ja logistiikka paranevat kohderyhmänä olevilla tiloilla. Tuotantosopimuksiin ja suunnitelmallisuuteen perustuvaa toimintamallia kehittämällä edistetään yritysten johtamista ja kannattavuutta. Hiehojen kasvatus elinkeinona tarjoaa uuden yritystoiminnan mahdollisuuden karjataloussektorilla.Karkearehun tuotantoa ja käyttöä tehostamalla parannetaan merkittävästi alkutuotannon kannattavuutta. Rehun laadun parantuminen vähentää myös jatkojalostuksen kustannuksia. Tuotantorakennusten mittakaava kasvaa, ja tällä hankkeella halutaan tukea uusia rakentamisprojekteja ja luoda yhteinen toimintakulttuuri tulevaisuuden varalle. Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimalla voidaan kohentaa eläinten terveydentilaa ja vähentää eläinlääkäri- ja hoitokuluja sekä pitää eläintaudit kurissa. Samalla tuotteiden laatu ja taloudellinen kokonaistulos paranevat kohderyhmänä olevilla tiloilla.

Tavoitteet

ELÄINAINEKSEN KEHITTÄMINEN-osion päämäärä on maidontuotantoa jatkavien ja lisäävien tilojen eläinaineksen riittävä määrä ja ensiluokkainen soveltuvuus kunkin tilan tuotanto-olosuhteisiin. Eläinaineksen lisäämisessä hyödynnetään olemassa olevat eläinten hankintaverkostot, paras jalostustietämys ja uudet lisääntymisfysiologian innovaatiot. Hiehonkasvatuksesta kehittyy uusi yritys- ja verkostoitumismuoto maidontuotannosta luopuville tai uusille yrittäjille.

Määrällisesti eläinaines-osion tuloksellisuutta voidaan arvioida seuraavilla kriteereillä:
- osallistujien määrä koulutuksiin, verkostoihin ja matkoihin
- suoritettujen opintopisteiden määrä
- tuotantosuunnan muutoksien määrä kohderyhmässä
- eläinten määrän muutokset kohdetiloilla
- jatkajien, laajentajien, luopujien ja uusien yrittäjien määrä kohderyhmässä
- verkostojen myötä siirtyvien siitoseläinten ja nuorkarjan määrä
- alkiohuuhteluiden, alkionsiirtojen ja kohdunvuokrauksien määrän muutos
- sukupuolilajiteltujen alkioiden ja sperman käyttömäärien muut

Hankkeen toteutus

Hankehakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukseen 20.3.2008.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic