Eheä Elämän Ehtoo - Vanhustyöhön innovatiivisia, vanhuksen elämänlaatua ja selviytymistä parantavia toimintamalleja


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Koordinaattori

Oulu University of Applied Sciences

Hankkeen kesto

03.01.2011 - 31.12.2014


EEE - "Eheä Elämän Ehtoo" hankkeen tarkoituksena on luoda vanhustyöhön ennaltaehkäiseviä ja omatoimisuutta lisääviä toimintamalleja parantamaan ikääntyvän väestön terveyttä, hyvinvointia ja omaehtoista vanhuudessa pärjäämistä.

Väestörakenteen muutokset ovat haaste alueen hyvinvointipalvelujen kehittämiselle. Väestön vanheneminen ja dementoituvien sairauksien määrän kasvu aiheuttavat palvelutarpeen lisääntymisen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarvitaan yhä enemmän monipuolisia vanhustenhoitopalveluja sekä vanhustyöhön sitoutuneita ja motivoituneita hoitotyöntekijöitä.

Haasteena on uudenlaisten palvelukäytäntöjen kehittäminen ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen ikääntyneiden palveluorganisaatioihin. Vanhustenpalveluita suunniteltaessa tarvitaan uusia innovaatioita ja kykyä hahmottaa tulevaisuuden toimintaympäristöä ohi nykyisten, olemassa olevien rakenteiden. Uusia innovaatioita ei pidä kuitenkaan ymmärtää vain teknologia- ja palveluinnovaatioina, vaan laajemmin niin ideologisen tason kuin toiminnan tason muutoksina.

Hankkeen tarkoituksena on vanhuuden omaehtoisten selviytymisen edellytysten parantaminen. Pyrkimyksenä on luoda myös ilmiö, jossa vanhuus nähdään hyväksyttävänä ja positiivisena asiana. Tavoitteena on myös vanhuspalvelujen laadun parantaminen. Lisäksi tarkoituksena on monitahoisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen arvioitien avulla saada vaikutettua yhteiskunnan toimintakäytäntöihin siten, että tutkittu tieto ja hyvät käytänteet ohjaavat vanhustyötä ja laadun parantamista. Hankkeen tuloksena toteutuu innovatiivisia palvelukäytäntöjä kuten kulttuuripaketteja ja terapeuttisia asuinympäristöjä erityyppisille vanhusryhmille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vanhustyön palveluja tuottavat organisaatiot, vanhustyön parissa työskentelevä henkilöstö ja heidän ammatillinen osaaminen, sekä itse vanhukset.

Hankkeen toiminta kohdistuu lisäksi eri palveluorganisaatioiden vanhustyöntekijöihin ja koulutusorganisaatioiden henkilöstöön. Hanke tiivistää vanhustutkijoiden ja -kehittäjine yhteistyötä ja vahvistaa heidän kansainvälistä henketyöosaamistaan. Tällöin hankkeen vaikutukset kohdistuvat myös korkeakouluissa tutkijoihin ja opettajiin, kansainvälisissä projekteissa toimiviin kehittäjiin sekä opiskelijoihin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on;

1) Tuottaa kansallista ja kansainvälistä vertailutietoa vanhusten hyvinvointiin ja asiakasprosesseihin liittyen

2) Tuottaa innovaatioita, kuten kulttuuripaketteja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asuinympäristöjä vanhusten palveluihin, sekä

3) Kehittää uusia toimintamalleja ammatillisen asintuntijuuden lisäämiseksi

Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti tähän kaikkeen liittyy vanhusten asiakaslähtöinen hyvä hoito, alan asiantuntijoiden yhteistyö, vanhustyön monitieteinen koulutus, tutkimus ja innovatiivinen kehittäminen.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic