International Internship AGORA


Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

01.01.2011 - 31.12.2012


Projektissa kehitetään sekä fyysiseen että virtuaaliseen liikkuvuuteen, erityisesti kansainvälisiin työelämäjaksoihin, liittyviä hyviä käytäntöjä, tukimuotoja ja verkostoja. Projektissa kartoitetaan, analysoidaan, omaksutaan/parannetaan ja kootaan yhteen hyödyllisiä tuloksia, toimivia malleja ja innovatiivisia välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittämisongelman kompleksisuutta analysoidaan aiheeseen liittyviä projekteja tutkimalla. Projekteista osa on hankkeeseen liittyviä pilotprojekteja. Projektin tulokset kootaan kolmiulotteiseen virtuaalisten työelämäjaksojen 'Magic Cube'-malliin. Mallin ulottuvuuksia ovat: vertikaalinen aikaulottuvuus (käytännöt ennen työelämäjaksoa, työelämäjaksoon liittyvät käytännöt, työelämäjakson jälkeiset toiminnot), horisontaalinen opetuksellinen ulottuvuus (pedagogiset, tekniset ja metodologiset ratkaisut) ja yhteistyöverkostoon liittyvä ulottuvuus (opiskelijat, korkeakoulut, työelämä). Projekti edistää toimintamallien muutoksia, joiden seurauksena opiskelijoiden rooli virtuaalisen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittäjänä vahvistuu. Web 2.0-teknologiat ovat tässä merkittävänä resurssina. Projektissa kootaan virtuaalinen toimintaympäristö kansainvälisten työelämäjaksojen toimintamallien tukemiseksi.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kooota ja julkaista kansainvälisten harjoitteluiden virtuaaliohjauksen pedagogisia malleja ja tuottaa tietoa hyvistä käytänteistä.

Hankkeen toteutus

Projektissa on tehty kansainvälisten hyvien käytäntöjen arviointia sekä pedagogisten mallien kokoamista kesän ja syksyn 2012 aikana. Hanke päättyy vuoden 2012 lopussa. Syksyn toiminta painottuu hankkeen tuloksista tiedottamiseen sekä projektinpäättämistoimiin.
Tietolähde: Repotronic