Tietoa hankkeesta

 

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA) -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa KATI-ohjelmassa kehitetään ja otetaan käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. KATI-ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla vuosina 2021-2022. (Innokylä 2021.)  
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma 

  

 

KARITA-hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

Eksoten hallinnoimassa KARITA-hankkeessa on tarkoituksena etsiä uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja muun muassa digitaalisten palvelujen, tekoälyn sekä robotiikan kokeilujen kautta. KARITA-hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa teknologiaa hyödyntäen ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta. Teknologian avulla etsitään kotona asumisen tueksi ratkaisuja, jotka hyödyntävät kotihoidon asiakasta, hänen perhettään ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Hankkeen tuottamalla tiedolla voidaan tukea niiden kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun piirissä, mutta riski palveluiden tarpeesta on kohonnut. (Innokylä 2021.) 
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/eksoten-karita-hanke

 
Oulun ammattikorkeakoulun tavoitteena hankkeessa on tarkastella miten asiakaslähtöisyys ja eettisyys näyttäytyvät ikääntyneiden kotiin vietävien palvelujen kehittämisessä ja teknologian hyödyntämisessä kotona asumisen tukena. Oamk koordinoi KARITA-hankkeessa eettisen toiminnan arviointia ja toteuttaa asiakaslähtöisen tarvekartoituksen, josta saadun tiedon avulla teknologiaa voidaan kohdentaa oikein ja kehittää ikäihmisten tarpeita vastaavaksi. Tämän lisäksi hankkeessa tuotetaan tutkimuksellisia ja työn sekä osaamisen kehittymiseen tähtääviä interventioita, joilla pyritään tukemaan muun muassa työntekijöiden sekä esihenkilöiden toimintaa.