Käynnissäpidon ja kunnossapidon koulutuksen kehittäminen

 

kOPPI-Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuus, jossa käytetään hyödyksi sidosryhmille tehtäviä pilotointeja, työpajoja ja seminaareja, ja jolla pätevöitetään kunnossa- ja käynnissäpidon henkilöstöä yrityksissä. Toimenpiteet jakautuvat oppimisympäristön suunnitteluun, toiminnalliseen testaamiseen ja sidosryhmäpilotteihin.

KÄYPI-hankkeen investoinnit käyttöön

Rinnakkainen EAKR-hanke KÄYPI (Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden edistävä vaikutus vähähiilisyyteen) tuo tämän hankkeen tueksi uusimman teknologisen tiedon, johon kuuluvat muiden muassa uusimmat langattomat dynaamiset mittalaitteet, analysaattorit, lämpökamerat, 3D-mittalaitteet, drooniteknologiat sekä erilaiset laajennetun todellisuuden (VR, AR ja XR) teknologiat. Yhdistämällä uusia teknologioita yrityksen henkilökunnan nykyiseen osaamiseen saadaan lopputulokseksi ajantasainen ja nykyaikainen osaamiskokonaisuus.

kOPPI-hankkeen työpaketit

Työpaketti 1 sisältää hankkeen hallinnoinnin ja koordinoinnin.

Työpaketissa 2 kehitetään käynnissä- ja kunnossapidon koulutussisältöjä. Hankkeen avulla pyritään nostamaan opetuksen taso vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, jotta hankkeessa hankittua osaamista ja materiaaleja voidaan jatkossa hyödyntää osallistuvien organisaatioiden perusopetuksessa. Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisena osastona toimii konetekniikka. Osatoteuttajat vastaavat oman koulutusasteensa mukaisen sisällön ja yhteistyön kehittämisestä. Hankkeen toteuttajina Oulun yliopistossa ovat teknillisen tiedekunnan yksiköt, Oulu Mining School (OMS) ja Älykkäät koneet ja järjestelmät (IMS). Toimenpiteinä ovat mm. koulutussisältöjen hankkiminen ja tekeminen, selvitystyö muiden koulutusorganisaatioiden toteuttamista alan koulutuksista Euroopassa sekä koulutuspolkujen kehittäminen.

Työpaketti 3 sisältää koulutusaineistojen ja osaamisalustojen rakentamisen, hankkeessa tarjottavien pilotti-koulutuspakettien sisällön suunnittelun sekä toteutuksen nykyaikaisten verkkopohjaisten opetusmenetelmien avulla. Tavoitteena on, että koulutusten suunnittelu toteutetaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. Laadittuja koulutuskokonaisuuksia voidaan hyödyntää yhteisesti toteuttajaorganisaatiosta riippumatta.

Työpaketti 4 sisältää työelämälähtöisen koulutuksen ja yritysyhteistyön: hankkeessa tähdätään työelämälähtöiseen koulutukseen ja yritysyhteistyön tiivistämiseen. Hankkeessa pidetään jatkuvaa yhteyttä alan yrityksiin ja muihin toimijoihin, kuten viranomaisiin. Järjestettäviä koulutuspaketteja tarjotaan pk-yritysten henkilöstöille sekä esimerkiksi työttömille tekniikan alan koulutuksen saaneille henkilöille. Hankkeen valmisteluvaiheessa on kontaktoitu merkittävä määrä alan yrityksiä, mutta tätä työtä jatketaan myös hankkeen aikana.

Työpaketissa 5 keskitytään markkinoimaan Oulun alueen koulutuskeskittymää. Markkinointi edistää opiskelijarekrytointia, lisää yritysyhteistyötä ja mahdollistaa kunnossapitoalan koulutuksen esille tuomisen uusissa yhteyksissä. Viestintä kuuluu oleellisena osana hankkeeseen ja sen avulla esitellään hanketta ja sen tuloksia ulospäin. Viestinnässä ja markkinoinnissa painotetaan verkkopohjaisia ratkaisuja mukaan lukien sosiaalista mediaa. Hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria yhteistyössä EAKR-rahoitteisen KÄYPI-hankkeen kanssa.