kuvakorkeus: 400

”Kummikuulumiset Koitelissa” -työpajan antia

Julkaistu: 7.10.2021 klo 14:34 Ajankohtaista

Järjestimme työpajan hankkeen jäsenille ja mukana oleville kummeille viihtyisässä Koitelin Tunnelmatuvassa 2.9.2021

Työpajassa ideoitiin kummitoiminnalle jatkoa ja pohdittiin Voimakehä® -korttien avulla, millaisia taitoja ja millaista osaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan tulevaisuudessa. Keskustelussa taidoista ja osaamisesta nousi esiin mm. vuorovaikutuksen tärkeys sekä työntekijöiden vahvuuksien ja erityisosaamisen hyödyntäminen työssä. Myös hyvinvonti-, johtamis- ja digitaidot nousivat esiin, kuten alla olevasta teemoittain jaetusta listasta käy ilmi.

Vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja ihmissuhteisiin liittyvä osaaminen

Vuorovaikutustaidot

Tiimityöskentelytaidot

Tiimityötaidot korostuvat entisestään, kun tiimin tehtävänjaot muuttuvat varhaiskasvatuksen sosionomien asettuessa ryhmiin. Tarvitaan moniammatillisen tiimin uudelleen organisoitumista, jotta jokaisen ammattiryhmän eriytyvä osaaminen saadaan hyödynnettyä.

Ihmissuhdetaidot

Varhaiskasvatuksessa on päivän aikana paljon ihmiskontakteja ja haastaviakin vuorovaikutustilanteita, jolloin ihmissuhdetaidot korostuvat.

Taito ymmärtää muita

Tarvitaan taitoa dialogisuuteen ja taitoa asettua toisen asemaan - lapsen ja vanhempien kokemusmaailmaan.

Tunnetaidot

Taito luoda yhteishenkeä

Varhaiskasvatustyö voi olla henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa, mutta hyvällä yhteishengellä ja asenteella on valtavasti merkitystä työssä jaksamiseen. Hyvä yhteishenki on kantava voimavara myös koko lapsiryhmässä.

Yhteistyötaidot

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä ihmiset toimivat eri työrooleissa. Aikuiset ovat malleja lapsille siinä, miten toisten kanssa ollaan. Kuuntelu- ja keskustelutaidot ovat kaiken a ja o.

Taito hahmottaa oman toiminnan vaikutus muihin

On ymmärrettävä oman toiminnan vaikutus ympärillä oleviin ihmisiin ja koko yhteisöön.

Läsnäolotaidot

Elämme hektisessä, ärsykkeitä tulvivassa maailmassa, jossa aikuisen aito läsnäolo korostuu. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen on osattava pysähtyä hetkeen, oltava työssään juuri lasta varten ja kyettävä sensitiiviseen havainnointiin.

Taito hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan

Taito tuoda esiin oma osaaminen

Oppimaan oppimisen taidot

Välillä on hyvä ravistella omia tottumuksia ja pohtia esimerkiksi vaihtoehtopedagogiikan mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. On tärkeää tutustua itseensä ja oppia tunnistamaan omat taidot ja sisäiset voimavarat.

Kielitaito

Tutkimusosaaminen

Jokaisen varhaiskasvatuksen ammattilaisen on tiedostettava varhaisvuosien merkitys ja pysyttävä ajan hermolla uusimman, tieteellisesti tuotetun tiedon suhteen.

Hyvinvointiosaaminen

Taito huolehtia omasta hyvinvoinnista

Hyvinvointiosaaminen korostuu erityisesti nyt työvoimapulan aikana. Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys lapsen hyvinvoinnille.

Taito huolehtia muiden hyvinvoinnista

On tärkeää kuulostella myös työtovereiden kuulumisia ja jaksamista ja tarvittaessa ottaa asia puheeksi - Arkea voidaan koettaa yhdessä sujuvoittaa. Aikuinen, joka ei voi hyvin, ei ole kenenkään etu ja voi vaikuttaa kielteisesti myös lasten hyvinvointiin.

Johtamisosaaminen

Johtamistaidot ja tavoitteellisuus

Johtajalla on suuri merkitys laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa. Opettaja ”kipparoi omaa tiimiään ja pitää venettä kurssissa”.

Esimiestaidot

Pedagoginen johtaminen on laadukkaan varhaiskasvatuksen tae - ja siksi tärkein - ja silti siihen on päiväkodin johtajalla vähiten aikaa. Johtaja tekee paljon sellaista työtä, mihin hänellä ei ole koulutusta, työ on moninaista ja siksi myös kuormittavaa. Johtajalle tarvittaisiin työpariksi talousosaaja, kuten merkonomi.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Digiosaaminen

Varhaiskasvatushenkilöstön digiosaaminen korostuu teknologian kehittyessä vauhdilla. On pysyttävä ajan hermolla ja osattava käyttää erilaisia älylaitteita.

Teknologiaosaaminen

Teknologiaosaamiseen liittyy monilukutaito ja mediakasvatus, jotka ovat tulleet jäädäkseen. Teknologiaosaaminen kattaa moniulotteisuudessaan myös lasta suojelevan näkökulman.

Muu osaaminen

Taito verkostoitua

Perheiden tarpeet ovat yhä moninaisemmat ja palveluverkosto laajenee. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen on tiedettävä kohdennetut palvelut, joita kohti perhettä ohjata kulloisenkin tarpeen mukaan.

Kestävän kehityksen osaaminen

Ajan hengen mukaisesti kestävän kehityksen osaamisen tulisi painottua entistä enemmän varhaiskasvatuksen kaikessa toiminnassa.

Projektiosaaminen

Ilmiöoppiminen ja käytännön kautta oppiminen.

Suunnittelutaidot

Ongelmanratkaisutaidot

Päätöksentekotaidot

 

Työpajaan osallistuivat Markku Koivisto, Hannele Ollinen, Minna Våg, Laura Prokkola, Taina Kyrönlampi, Marja Keväjärvi, Sanna Määttä ja Saara Isoniemi sekä Esa Saarela ja Santeri Laakkonen.