kuvakorkeus:

VARHAISKASVATUKSEN VÄYLÄOPINTOJEN MALLI MAHDOLLISTAA JOUSTAVAT VARHAISKASVATUKSEN OPINNOT TOISELTA ASTEELTA KORKEAKOULUUN

Opinnäytetyön tuloksena on kehitetty varhaiskasvatuksen väyläopintojen malli, joka sujuvoittaa ja edistää varhaiskasvatusalan opintoja toiselta asteelta korkeakouluun. Väyläopintojen malli on kehitetty yhteiskunnalliseen tarpeeseen, sillä varhaiskasvatusalalla on kansallisesti suuri työvoimapula ja kelpoisuudet täyttävää henkilökuntaa ei ole riittävästi saatavilla.

Varhaiskasvatuslain uudistus on tuonut muutoksia varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen. Lakiuudistuksella on haluttu nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustasoa ja lisätä korkeakoulutettujen määrää varhaiskasvatuksessa. Tämä on asettanut haasteita kelpoisuudet täyttävän työvoiman saatavuuteen. [1], [2], [3]. Joustavien koulutuspolkujen kehittäminen on tärkeää, jotta pystytään vastaamaan alan työvoimatarpeeseen. Pohjois-Pohjanmaan alueella varhaiskasvatuksen sujuvia koulutuspolkuja on kehitetty OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää varhaiskasvatusalan koulutuspolkuja työelämän tarpeisiin. [4], [5].

Varhaiskasvatuksen väyläopintojen mallin kehittäminen oli tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa toteutettiin tutkimuksellinen vaihe ja kehittämisvaihe. Tutkimuksellisessa vaiheessa toteutettiin laadullinen tutkimus ja selvitettiin varhaiskasvatuksen pilottiopintoihin osallistuvien opiskelijoiden kokemuksia pilottiopinnoista ja kehittämisideoita väyläopintoihin. Varhaiskasvatuksen pilottiopinnot järjestettiin keväällä 2021 Oulun ammattikorkeakoulussa yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston ja Koulutuskuntayhtymä OSAO:n kanssa. Kehittämisvaiheessa tutkimustieto toimi kehittämistyön pohjana. Kehittämisvaiheessa varhaiskasvatuksen väyläopintojen mallia kehitettiin OsaaVa -hankkeen työpajoissa koulutusorganisaatioiden ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmillä. Väyläopintojen malli syntyi tutkimuksellisen vaiheen ja kehittämisvaiheen johtopäätöksistä.

Varhaiskasvatuksen väyläopintojen malli
- Avain joustaviin opintopolkuihin ja koulutusorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön

Varhaiskasvatuksen väyläopintojen mallin mukaan koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö on tiivistä, säännöllistä ja väyläopinnot vakiinnutetaan osaksi organisaatioiden toimintaa. Mallissa koulutusorganisaatioista nimetyt väyläopettajat muodostavat tiimin ja vastaavat noin 30 opintopisteen laajuisten väyläopintojen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Yhteistyö johdon ja väyläopettajien välillä on tärkeää, jotta pystytään tunnistamaan eri koulutusorganisaatioiden väliset rajapinnat ja saamaan ne toimiviksi. Mallissa vuosikello ohjaa koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja toimintaa.

Mallin mukaan väyläopinnot toteutetaan etupäässä lähiopetuksena. Opinnot alkavat orientoivilla opinnoilla ja varsinaiset varhaiskasvatuksen opinnot tulevat näiden jälkeen. Opinnot toteutetaan monimuotoisessa ryhmässä, jossa on opiskelijoita kaikista yhteistyöorganisaatioista. Mallissa siirtymävaiheen opintojen tukemiseen ja uraohjaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja tuki on opinnollistettu osaksi opintoja. Opintojen tuki- ja uraohjaus on työnohjauksellista, taidelähtöistä, toiminnallista sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Tuki on kokonaisvaltaista käsittäen ohjauksen opinnoissa, uraohjauksen ja kokonaiselämän huomioimisen ja tukemisen. Tässä mallissa tukitoiminnoista käytetään nimeä Mansikkapaikka. Tukea perustellaan vaatimustasoeroilla (EQF4 ja EQF6), jotka ovat selkeät toisen asteen ja korkea-asteen välillä [6], [7]. Väyläopinnoissa väyläopettajat toimivat tuutoreina ja tarjoavat lisätukea opintoihin säännöllisesti ohjaustunneilla. Mallin mukaisesti tulevaisuudessa kehitetään mm. opiskelijoiden vertaismentorointia, ja tuutorointia.

Mallissa on kiinnitetty huomiota väyläopintojen ajankohtaan, jotta sujuva opiskeleminen toisella asteella ja korkeakoulussa yhtä aikaa mahdollistuisi. Tunnit sijoitetaan väljästi ja vältetään päällekkäisyyksiä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia toiminnallisia menetelmiä ja opintojen aikana tehdään yhteistyötä työelämän kanssa. Mallin mukaan opiskelijoiden hyötynä on, että väyläopintojen myötä opinnot nopeutuvat, parhaimmillaan opiskelijoiden valmistumisaika lyhenee, ammatillinen kehittyminen vahvistuu ja omia tarpeita vastaava monipuolinen opintopolku mahdollistuu. Väyläopinnoissa opiskelijan kokonaiskuva varhaiskasvatuksen kentästä laajenee, opiskelija oppii tarkastelemaan varhaiskasvatusta moniammatillisesta näkökulmasta sekä saa kokemusta korkeakoulutasoisista opinnoista. Tutkimuksen mukaan myös opiskelijoiden uravalinnat selkiytyvät. Varhaiskasvatuksen väyläopinnot edistävät toisen asteen opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumista ja joustavuus opinnoissa lisääntyy. Lisäksi mallissa ehdotetaan, että jos opiskelija suorittaa 30 op varhaiskasvatuksen väyläopintoja ja toisen asteen perustutkinnon (saaden kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään: lastenohjaaja tai lähihoitaja), hänelle avattaisiin mahdollisuus suorittaa tutkinto korkeakoulussa ja päästä jatko-opintoihin. Jatko-opinnoissa väyläopinnot hyväksytään kokonaisuudessaan osaksi korkeakouluopintoja ja toisella asteella esimerkiksi valinnaisiin tutkinnon osiin 15 osaamispistettä.

Varhaiskasvatuksen väyläopintojen mallissa väylästä tiedottamiseen ja markkinointiin kiinnitetään huomiota. Tiedottaminen ja markkinointi ajoittuu vaiheeseen, jolloin opiskelija suunnittelee hakeutumistaan toisen asteen opintoihin. Tiedottamista ja markkinointia kohdennetaan myös toisen asteen opintojen alkuun, jolloin väyläopinnot pystytään suunnittelemaan opiskelijan opintopolkuun henkilökohtaista opintopolkua laadittaessa HOKS keskustelussa. Väyläopettajat ovat mukana tuottamassa sisältöä tiedottamisen ja markkinoinnin tueksi. Markkinoinnissa hyödynnetään sosiaalista mediaa, koulutusorganisaatioiden nettisivuja, infovideoita, esitteitä, tapahtumia, osaamisalainfoja ja tiedotustilaisuuksia.

Alla olevaan kuvioon on koottu varhaiskasvatuksen väyläopintojen mallin keskeiset tekijät.

 

Varhaiskasvatuksen väyläopintojen malli on kehitetty sujuvoittamaan ja edistämään opiskelijan opintoja siirtymävaiheessa, jolloin opiskelija suunnittelee ja tekee valintoja tulevaisuudestaan. Tähän vaiheeseen voi kuulua esimerkiksi ammattikorkeakouluopintoja, vaikka opiskelija suorittaakin vielä ammatillista perustutkintoa [8]. Varhaiskasvatuksen väyläopintojen malli vastaa siis opiskelijoiden, koulutusorganisaatioiden ja työelämän tarpeisiin. Se tukee ja edistää toisen asteen opiskelijoiden opintoja varhaiskasvatusalalla ja toimii perustana eri koulutusorganisaatioille järjestettäessä varhaiskasvatuksen väyläopintoja toiselta asteelta korkeakouluun. Malli on hyvin sovellettavissa myös yliopiston kanssa tehtävään yhteistyöhön ja muihin ammattikorkeakouluihin ympäri Suomen. Malli on yleistettävissä, käyttökelpoinen ja siinä on paljon tekijöitä, joita voi suoraan soveltaa käytäntöön suunniteltaessa väyläopintoja alasta ja yhteistyöorganisaatioista riippumatta. Mallin soveltamista ja joustavia opintoväyliä tulisikin jatkossa kehittää kaikilla koulutusasteilla. Yhteistyö ja joustavat koulutusväylät ovat avain siihen, että pystymme vastaamaan työvoimapulaan, täydennyskoulutustarpeeseen ja nostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustasoa.

 

Kirjoittaja: Saara Isoniemi
lehtori, Kasvatus- ja ohjausala
Suomen Diakoniaopisto
OsaaVa Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa hanke, asiantuntija

 

Lähteet:

[1] Helsingin kaupunki. 2019. Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstövaje kriittinen. Hakupäivä 10.10.2021. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-varhaiskasvatuksen-henkilostovaje-kriittinen

[2] Hyvinvointiala. 2019. Varhaiskasvatuksen työvoimapula huolestuttaa. Hakupäivä 10.10.2021. https://www.hyvinvointiala.fi/varhaiskasvatuksen-tyovoimapula-huolestuttaa/

[3] Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä kääntynyt laskuun. Hakupäivä 10.10.2021. https://tem.fi/-/ammattibarometri-tyovoimapulasta-karsivien-ammattien-maara-kaantynyt-laskuun

[4] Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi. 2021. Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisohjelma 2021-2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:3. Helsinki. Hakupäivä 11.10.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162662/OKM_2021_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[5] OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa hankesuunnitelma. 2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

[6] Euroopan komissio. 2019. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys tukee oppimista työskentelyä ja rajat ylittävää liikkuvuutta. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto. Hakupäivä 1.10.9.2021.

 https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF%20Brochure-FI.pdf

[7] Opetushallitus. 2018. Report on the referencing of the Finnish National Qualifications Framework to the 

European Qualifications Framework and the Framework for Qualifications of the European Higher Education 

Area. Helsinki. Hakupäivä 1.10.2021. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/report_on_the_referencing_of_the_finnish_national_qualifications_framework.pdf

[8] Laitinen, A., Väisänen, T. & Kinnunen, A. 2018.Tulevaisuuden ennakointia -opintojen nivelvaiheita kehittämässä. Opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelun nivelvaiheen yhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(5), 89–97.

 

Siirry OsaaVan etusivulle tästä.