OSMU – Sote-alan osaava työvoima, muuttuvat osaamistarpeet

 

Hoitoalojen ammattilaisten osaaminen on avain potilaiden saaman hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen ja hoidon vaikuttavuuteen. Sillä on vaikutusta myös hoitoon pääsyyn, toiminnan sujuvuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja hoidon kokonaiskustannuksiin.

OSMU-hankkeessa luodaan osaamisen kehittämisen toimintamalli, joka pystyy reagoimaan ketterästi työelämän tarpeisiin ja jossa hyödynnetään koko hoitoketjussa tarvittavaa osaamista yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa kaikkien hyödyksi.

Hankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) kehittävät yhdessä terveydenhuoltoalan työelämässä tarvittavaa hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden, opettajien ja johtajien osaamista sekä osaamisen johtamista.

Hanke lisää korkeakoulujen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden tiedonvaihtoa, jolloin yhteydet tutkimuksen, koulutuksen, potilastyön ja elinkeinoelämän välillä vahvistuvat.  Terveysalan palveluorganisaatiot ja korkeakoulut saavat uutta tietoa siitä, millaista osaamista valikoiduilla terveysalan erikoisaloilla tulevaisuudessa tarvitaan.  Laadukas osaamisen kehittämisen malli ja lisääntynyt yhteys työelämään kehittävät opetuksen laatua vastaamaan entistä vahvemmin työelämän vaatimuksia.

Pilottina aivoverenkiertohäiriötä sairastavan hoitopolku

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen ja palveluorganisaatioiden verkostomaista työskentelyä. Toimintamalli pilotoidaan aivoverenkiertohäiriötä (AVH) sairastavan henkilön hoitopolun eri vaiheissa tarvittavan hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden osaamisen kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (2020) ehdotusten mukaisesti näiden ammattihenkilöiden osaamista tulee suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti kehittää osaamisen johtamisella ja tiedolla johtamisella. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Toimintamalli on tarkoitus levittää ja juurruttaa AVH:n hoidon lisäksi myös muihin osaamiskeskittymiin.. Toimintamallin kehittämisen avulla hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden osaamisen kehittäminen ja osaamisen johtaminen edistyy korkeakoulujen ja palveluorganisaatioiden yhteistyönä. 

Osaamisen johtaminen selvityksen kohteena

Hankkeen tarkoituksena on kehittää hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden, kuten sairaanhoitajien, toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien, osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle. Hankkeessa selvitetään ja kartoitetaan hoitotyön vaativien ammattihenkilöiden osaamistarpeet sekä osaamisen johtamisen nykytila ja kehittämishaasteet.

Hankkeessa saadaan tietoa esimiesten ja opetushenkilöstön osaamisen johtamisen tasosta ja mahdollisista kehittämiskohteista sekä laaditaan näihin perustuva osaamisen johtamisen malli.

Kartoituksen jälkeen hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan osaamista vahvistavat koulutukset ja työpajat sekä rakennetaan osaamisen kehittämisen konkreettinen toimintamalli. Malli rakennetaan Oulun alueen korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä.