Hoitoalan kehittämispilotti

 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hoitoalan vaativien ammattihenkilöiden ja opetushenkilöstön osaamistarpeet kartoitetaan aivoverenkiertohäiriötä sairastavan hoitopolun eri vaiheissa kokoamalla yhteen aiempaa tutkittua tietoa osaamisesta sekä haastattelemalla ammattilaisia. Työpaketissa selvitetään kansallisesti sekä kansainvälisesti olemassa olevia ketteriä osaamisen ennakointi- ja kartoittamismenetelmiä. Asiakkaan näkökulma otetaan huomioon tarkastelemalla aivoverenkiertoahäiriötä sairastavan palvelupolkua.

Toisessa vaiheessa kartoitetaan hoitotyön esimiesten ja opetushenkilön osaamisen johtamisen nykytila, tulevaisuuden osaamistarpeet ja mahdolliset kehittämishaasteet. Työpaketissa määritellään hoitotyön esimiesten osaamisen johtamisen osaamisvaatimukset ja -tavoitteet, niin organisaatio- kuin yksilötasolla ja kartoitetaan sopivat mittarit tähän.

Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan osaamista vahvistavat koulutukset ja työpajat palveluorganisaatioiden henkilöstölle ja esimiehille sekä opetushenkilöstölle vaiheissa 1 ja 2 saatujen tulosten mukaan.  Koulutukset tullaan järjestämään vuonna 2022.

Hankkeen viimeisessä vaiheessa osaamisen kehittämisen toimintamalli rakennetaan ja jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle.

Hanke on Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötä  

Oamk ja Oulun yliopisto vastaavat työelämälähtöisen korkeakoulutuksen laadun kehittämisestä, jotta korkeakoulut kykenevät vastaamaan ketterästi tämänhetkisiin ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin ja luomaan tätä kautta vetovoimaisia ja korkealaatuisia koulutuksia.PPSHP:lla on merkittävä rooli erikoissairaanhoidon osaajien kouluttajana ja jatkuvan osaamisen kehittäjänä. . PPSHP on oman erityisvastuualueen ja merkittävä osaamisen  Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue (OYS-erva) on maantieteellisesti laaja, ja sillä on tärkeä tehtävä myös tiedon ja osaamisen levittämisessä erva-alueella.

Oulun kaupunki ja Oulunkaari toiminnallisina kumppaneina

Oulun kaupunki ja Oulunkaari ovat lupautuneet toimimaan hankkeessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon työelämäasiantuntijoina osaamistarpeiden kartoittamisessa ja koulutuksissa. Tällaisen yhteistyön muodostuminen luo mahdollisuuden lisätä sote-alan vetovoimaisuutta ja saada alan asiantuntijat pysymään alalla.