PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia

 

Tutkimukset osoittavat, että positiivisella johtamisella ja organisoinnilla on mahdollista edistää henkilöstön työhyvinvointia ja innostusta, ja niiden avulla organisaatioiden tuottavuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta ja laatua.

PoJo-hankkeessa edistetään positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista Pohjois-Pohjanmaan alueen mikro- ja pk-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa. Hankkeessa toteutetaan alueellisia ja organisaatiokohtaisia koulutuksia, valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita sekä valmennetaan työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjiä ja tarjoajia positiivisen organisaation ja johtamisen soveltamiseen.

Lisäksi hankkeessa kootaan valtakunnallinen positiivisen johtamisen vertais- ja mentorointiverkosto positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustiedon ja käytännön kokemusten jakamiseksi.

Hanke toteutetaan 1.1.2020–31.12.2022 ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mitä positiivinen johtaminen on?

Positiivinen johtaminen ja organisointi tarkoittaa positiivisen psykologian tutkimustiedon soveltamista johtamisessa ja organisaation kehittämisessä. PoJo-hanke perustuu positiivisen organisaation jäsennykseen ja PRIDE-teoriaan sekä Wenströmin (2020) määritelmään positiivisesta johtamisesta:

Positiivinen johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmistyötä, humanistista johtamista. Positiivisen organisaation PRIDE-teorian mukaan positiivinen johtaminen on positiivisen organisaation keskeisin osa-alue.

Positiivinen johtaja:

  • tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, asenteitaan, arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä omaa tapaansa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa
  • haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun
  • soveltaa tietoisesti positiivisen psykologian ja organisaation tutkimustietoa ja tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä johtamisessa ja organisoinnissa
  • ymmärtää näiden mallien ja työkalujen teoreettisen perustan ja vaikutusmekanismit.

Mikä on positiivinen organisaatio?

Positiivisen organisaation PRIDE-teoria (Cheung 2014; Wenström ym., 2018a) jäsentää niitä tekijöitä, jotka edistävät henkilöstön työhyvinvointia ja innostusta, ja niiden avulla organisaation tuloksellisuutta, tehokkuutta, laatua ja eettisyyttä.

 

PRIDE on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa alueista:

 

P = Positive practices

Myönteiset käytänteet. Arkityön tai strategian tasolla toteutuvia käytäntöjä, toimintatapoja, rutiineja, rakenteita tai prosesseja, jotka edistävät muita PRIDE-mallin osa-alueita.

 

R = Relationship enhancement

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ihmissuhteet.

 

I = Individual attributes

Yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen; monimuotoisuus.

 

D = Dynamic leadership

Positiivinen johtaminen ja johtajuus, joka toteutuu

  1. ajattelun, arvojen, tunteiden ja ihmiskäsityksen tasolla
  2. toiminnan ja vuorovaikutuksen tasolla arjen toiminnassa sekä positiivisen johtamisen menetelmien, mallien ja työkalujen soveltamisessa.

E = Emotional well-being

Myönteiset tunteet ja ilmapiiri.

 

PoJo-hankkeessa toteutetaan alueellisia avoimia koulutuksia, valmennuksia ja tapahtumia sekä organisaatiokohtaisesti räätälöityjä valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita positiivisen johtamisen ja organisaation teemoista.

 

 

Lisätietoa positiivisesta johtamisesta ja organisaatiosta

 

Tieteelliset julkaisut

Wenström, S. (2020). Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. Defining positive organization and positive leadership in VET. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 269. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-185-9

Wenström, S. 2019. Positiivisella johtamisella pedagogista hyvinvointia. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10.  http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902134751.

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2019). What kind of leadership promotes vocational education and training (VET) teachers’ enthusiasm at work? International Journal of Research Studies in Psychology, 8(1), 79 - 90.  https://doi.org/10.5861/ijrsp.2019.4005

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2018a). How does the PRIDE theory describe leadership and organization that enhances vocational education teachers’ (VET) enthusiasm? An analysis of enthusiastic Finnish VET-teachers’ perceptions. European Journal of Workplace Innovation, 4(1), 79-94. http://journal.uia.no/index.php/EJWI/article/view/502