kuvakorkeus: 400

Positiivisen johtamisen valmentajaksi?

 

PoJo-hankkeessa toteutetaan PRIDE-valmentajavalmennuksia, joiden tarkoituksena on perehdyttää organisaatioiden omia toimijoita sekä työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajia positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteisiin, menetelmiin ja soveltamiseen. Valmentajavalmennuksiin osallistuva saa valmiudet PRIDE-teorian hyödyntämiseen omassa ohjaus-, kehittämis- tai valmennustyössään.

 

Tulevat valmentajavalmennukset

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot  15-30 op -verkkovalmennus 

Tämä laaja valmennuskokonaisuus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää ja soveltaa positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa omassa työssä. Valmennuskokonaisuus on tarkoitettu sekä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden johdolle, esimiehille, HR-toimijoille ja henkilöstön kehittäjille että työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajille ja kehittäjille. 

 

Valmennuksen tavoitteet

Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia toimia positiivisen johtamisen ja organisaation asiantuntijana ja kehittäjänä oman organisaation sisäisesti tai yrityspalveluiden tarjoajana. Valmennuksessa perehdytään positiivisen johtamisen ja organisaation lähtökohtiin, syvennetään teoriatietoa sekä sitä, miten positiivista johtamista voi käytännössä kehittää. Valmennus sisältää osallistavaa lähiopetusta verkossa, oman oppimisen reflektointia, työnohjauksellista työskentelyä sekä kirjallisuuteen ja oheismateriaaliin perehtymistä. Lisäksi osallistuja tekee omaa työtä koskevan käytännön kehittämisprojektin, joka raportoidaan ja esitellään osana valmennusta. Kouluttajina toimivat Oulun ammattikorkea-koulun ja PoJo-hankkeen asiantuntijat.

 

Toteutustapa

Valmennus toteutetaan lähtökohtaisesti ZOOM-verkkototeutuksena etäyhteydellä. Ryhmän kesken voidaan sopia mahdollisista lähitapaamisis-ta Oulun alueella. Valmennus syventää ja laajentaa ymmärrystä positiivisen organisaation ja johtamisen periaatteista, sekä antaa osallistujille valmiuksia itse olla kehittämässä positiivista johtamista omassa tai asiakasorganisaatiossa. Valmennuksessa keskeisenä kysymyksenä on, miten positiivista johtamista ja positiivista organisaatiokulttuuria voi kehittää ja edistää valmennuksellisten, työnohjauksellisten ja reflektoivien työskentelytapojen avulla. Samalla vahvistetaan osallistujien omaa henkilökohtaista kasvua positiivisena johtajana, kehittäjänä tai valmentaja-na. Valmennuspäivien kesto on 9–16, joista 14.15–16.00 osuus on työnohjauksellista D-ryhmätyöskentelyä. Huom. VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja -mentorivalmennuksen aikataulu poikkeaa tästä, eikä päivin sisälly työnojausosuutta.


Kohderyhmä
Valmennukseen voivat osallistua Pohjois-Pohjanamaan alueella toimivien mikro- ja pk-yritysten tai julkisorganisaatioiden johtamis- tai kehittä-mistehtävissä toimivat, alueen työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajat ja kehittäjät. Ilmoittaudu ensin mukaan PoJo-hankkeeseen täyttämällä tarvekartoituslomake. Valmennuskokonaisuus on osa PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hanketta, ja osallistujalle maksutonta. Osallistuja hankkii itse mahdollisesti tarvitsemansa oppimateriaalit ja kirjallisuuden.

Valmennuskokonaisuuden laajuus on 15  - 30 op. Laajuus riippuu valituista syventävistä opinnoista. 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Tiedustelut: sanna.wenstrom(a)oamk.fi 


VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

VOIMAKEHÄ® on tutkimusperustainen ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteen vahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

 

VOIMAKEHÄ® -työkalua ja -teoriaa voi hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti

 • opiskelijoiden ohjaukseen läpi opintopolun 
 • ammatinvalinnan ja uraohjauksen työvälineeksi
 • itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseksi
 • työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen
 • työnohjaukseen ja valmentamiseen sekä
 • johtamiseen ja esimiestyöhön.

 

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennuksessa perehdytään syvällisesti

 • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen
 • teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla
 • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan
 • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamisessa sekä
 • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

 

Lue lisää VOIMAKEHÄ® -konseptista.

 

PoJo-hankkeeseen osallistuvan organisaation edustajan voit ilmoittautua johonkin seuraavista valmennuksista
Ilmoittautuminen päättyy 2 viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus (verkkovalmennus) 

Valmennuksiin ei sisälly hankkeen puolesta käyttölisenssejä tai VOIMAKEHÄ®-työkalua, vaan halutessaan jokainen hankkii ne itse. www.voimakeha.info

Valmennusten kesto on klo 9-15, verkkotestaus klo 8:45 alkaen. Valmennukseen sisältyy ennakkomateriaaliin perehtymistä. Lisenssin suorittaminen edellyttää sekä ennakkotehtäviin/materiaaliin perehtymistä että osallistumista molempiin valmennuspäiviin kokonaisuudessaan. Kokeilemalla ja raportoimalla voimakehätyöskentelystä, on mahdollista suorittaa 5 op Oulun ammattikorkeakoulun opintoina. 

 


VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennus

VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennus on tarkoitettu VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittaneille ja VOIMAKEHÄ®-ohjauskokemusta hankkineille. VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennus laajentaa syventää lisenssivalmennuksessa hankittua osaamista ja antaa valmiudet menetelmän edellen kouluttamiseen omassa organisaatiossa tai osana omaa palvelutoimintaa (työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjät ja tarjoajat). 

Mentorivalmennus  verkossa
7.-8.4. ja 3.5.2022 (3 päivää / 10 op) 

Lähetä hakemuksesi mentorivalmennukseen tämän lomakkeen kautta
Haku mentorivalmennukseen päättyy 2 kk ennen koulutusajankohtaa. 
Hyväksymisestä ilmoitetaan viikon kuluessa hakuajan päätyttyä.