kuvakorkeus: 400

TIKO-silta: Hankkeessa tehtyä

 

TIKO-silta-hankkeen visiona on konkreettinen ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävä korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön malli. Tällä sivulla tullaan kertomaan yhteistyömallin kehityksen tuloksista ja muista hankevuosien varsille sattuneista tapahtumista.

Tilanne lokakuussa 2021

Nopeasti alkanut toteuttajien ja lukioiden välinen verkostoituminen johti ensimmäisiin yhteistyömuotojen pilotointeihin jo syksyn 2020 aikana, ja kokeilut jatkuivat läpi lukuvuoden. Jo testattujen muotojen pilotointeja jatketaan lukuvuoden 2021–2022 aikana niin, että toimintoja kehitetään ensimmäisen kierroksen perusteella saadun palautteen pohjalta. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa useita vielä testaamattomien yhteistyötapojen pilotointeja. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikaisten ideointityöpajojen tuloksena kertyikin suuri määrä ajatuksia mahdollisista kokeiluista. Alla kerrotaan lokakuuhun 2021 mennessä toteutuneista pilotoinneista.

Infotilaisuuksia lukiolaisille – opintopisteitä korkeakouluopiskelijoille

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opiskelijat ovat järjestäneet hankkeen yhteistyölukioissa infotilaisuuksia. Tilaisuuksien sisältö on rakentunut yleisestä IT-alaa koskevasta tiedosta, opiskelijoiden omien lukion jälkeisten opintopolkujen esittelystä sekä tietojenkäsittelyn opintojen sisällöstä kertomisesta. Korkeakouluopiskelijoilla oli mahdollisuus ansaita infotilaisuuksien järjestämisestä opintopisteitä työmäärän mukaisesti.

Mobiilisovelluksen kehitystyö yhteistyöprojektina

TIKO-silta-hankkeen verkostoituminen Ilmastonmuutos lukioihin -hankkeen kanssa mahdollisti pilotoinnin, johon liittyi opiskelijoiden sekä myös hankkeiden välistä yhteistyötä. Lokakuussa 2021 aloitettiin projekti, jonka tavoitteena oli toteuttaa lukiolaisille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri mobiilisovelluksena. Laskurin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi joukko Oamkin opiskelijoita ja lukiolaisia, ja toimintaan osallistuivat myös graafisen suunnittelun ja hiilijalanjälkeen liittyvään laskentaan erikoistuneet yritykset. Sovelluksen tekninen toteutus aloitettiin Oamkin tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Mobile project -opintojaksolla. Projektin tuloksena sovelluksesta syntyi versio, jota jatkokehitettiin lukiolaisvoimin keväällä 2021. Sovelluksen kehityskaari päättyi menestyksekkäästi, kun kehitystyöhön osallistuneet Haukiputaan lukion opiskelijat voittivat sovelluksella kansainvälisen Luma StarT -kilpailun (Kalevan artikkeli aiheesta).

Oamkin tuottamaa ohjelmoinnin perusteiden opetusta lukiolaisille

Limingan lukion kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella päädyttiin pilotointiin, jossa Oamk tarjosi lukion aikatauluihin sopivan Ohjelmoinnin perusteet -opintojakson avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opintojakson päätavoitteet olivat Web-kehityksen perustekniikoiden esittely ja ohjelmoinnin perusteiden opetus Python-ohjelmointikieltä käyttäen. Kurssin aikana järjestettiin etätoteutuksena vierailu Elektrobit Automotive -yritykseen, ja Oamkin opiskelijat esittelivät etäyhteyttä käyttäen lukiolaisille omia projektejaan. Lukiolaiset kävivät myös vierailemassa Linnanmaan kampuksella. TIKO-silta-hanke oli mukana suunnittelemassa opintojaksoa, seuraamassa yhteistyön rakentumista ja toteuttamassa käytännön järjestelyitä, joita onnistunut pilotointi edellytti.

Limingan lukion opiskelijoita vierailemassa Linnanmaan kampuksella

Opettajavierailut ja korkeakoulujen toiminnan esittely

Yhteistyöideoinnin tuloksena toteutettiin toukokuussa 2021 Kastellin lukion opettajille kampusvierailu Linnanmaalle.  Käynti jakaantui Oulun yliopiston ja Oamkin toimintaa käsitteleviin osuuksiin. Vierailun aikana virisi keskustelua yhteistyömuodoista ja mahdollisista pilotoinneista lukuvuoden 2021–2022 aikana. Lisäksi esiteltiin tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältöjä ja tehtiin tutustumiskierros Oamkin Linnanmaan kampuksen uusiin tiloihin. 

Wau-elämyksiä lukiolaisille opinnäytetyönä

Kaksi Oamkin opiskelijaa on aloittanut TIKO-silta-hankkeen toimeksi antamana opinnäytetyön aiheesta “Wau-elämyksiä IT-alasta lukiolaisille”. Toimeksiannon aihe nousi suoraan lukion henkilöstölle pidetystä työpajasta. Opinnäytteen aikana kerätään lukiolaisilta kyselyillä ajatuksia IT-alasta ja ammatinvalinnan esittelyistä, ja kerätyn tiedon perusteella suunnitellaan mahdollisimman visuaalinen wau-elämys.

Korkeakouluopintojen esittelyä Moodle-ympäristössä

Lukioiden kanssa tehtyjen työpajojen ja ideoiden keräämisen tuloksena nousi esiin kiinnostus luentovierailuihin korkeakouluissa. COVID-19-epidemian vuoksi lukuvuonna 2020–2021 haasteeksi osoittautui perinteisen vierailun osalta, että opetus korkeakouluissa painottui etätyöskentelyyn. Toisaalta suuri osa luennoista oli jo ennen koronaa valmisteltu Moodle-oppimisympäristöön, mikä tarjosi ajankohtaisia mahdollisuuksia vierailun etätoteutukseen. Siksi nähtiin järkeväksi luoda Moodle-tila, jonne kootaan eri aiheista lyhyitä luentonäytteitä, joita lukiolaiset voivat käydä katsomassa milloin tahansa. Moodle-tilaan on tällä hetkellä kerätty luentokatkelmat johdatuksesta tietojenkäsittelytieteisiin, ohjelmointikurssilta, ihmislähtöisestä suunnittelusta, sekä ohjelmistoliiketoiminnasta.

Lukiolaisseminaari

Oulun yliopisto järjesti osana Ohjelmointi 4 -kurssia etätoteutuksena lukiolaisseminaarin, jonka tarkoituksena oli esitellä lukiolaisille, mitä tuotoksia tietojenkäsittelyn yliopisto-opiskelijoilta vaaditaan. Ohjelmointi 4 -kurssi oli käyttöliittymäohjelmointikurssi, jossa opiskelijoiden piti suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen ohjelma käyttöliittymineen, joten kurssituotokset kelpasivat hyvin ohjelmoinnista perehtymättömille esiteltäväksi.

Pelikehityksen pilotointi

Alkukeväästä 2021 alettiin suunnitella Muhoksen lukiossa pilotoitavaa pelikehitysjaksoa, joka integroitaisiin jatkossa osaksi Oamkin tarjoamaa robotiikka-aiheista lukiokurssia. Suunnittelu eteni tavoitteiden mukaisesti, ja pilotointi vietiin läpi huhti-toukokuussa. Pilotointi osoitti, että pelikehityksen opetus onnistuu lukiolaisille etäyhteyksiäkin käyttäen, joskin opastus ongelmatilanteissa oli haastavaa, ja sitä voitaisiin jatkossa kehittää etäyhteyksiä monipuolistamalla. Kurssin osallistujilta saatiin positiivista palautetta toteutuksesta.

Esittelyvideoita opiskelijatyönä

Hankkeen toimeksiannon pohjalta on pääosin opiskelijatyönä tuotettu videoita, joilla esitellään hankkeen toimintaa, tietojenkäsittelyn koulutusta ja Linnanmaan kampusaluetta. Videot on julkaistu Oamk IT Youtube-kanavalla.