Kirjasto

Kokoelmatyön periaatteet

Voimassa 20.9.2016 alkaen.

 

1 Johdanto

Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston toiminta-ajatuksen mukaan ”Kirjasto tarjoaa ajantasaiset, uudistuvat ja asiakkaidensa tiedontarpeita vastaavat, ammatillista kehittymistä tukevat, kokoelmat ja kirjastopalvelut.” Oamkin kirjaston asiakkaita ovat Oamkin tutkinto-ohjelmien opiskelijat ja henkilökunta sekä sopimusorganisaatioiden opiskelijat ja henkilökunta. Kirjasto on avoin kaikille. 

2 Kokoelmien kehittämisen tavoitteet ja vastuut

Kirjaston tavoitteena on kehittää kokoelmia siten, että Oamkin ja sopimusorganisaatioiden opiskelijoilla ja henkilökunnalla olisi käytettävissään tarvitsemansa tietoaineisto joko paikallisesti, verkkopalveluiden, yhteislainauspalvelun tai kaukopalvelun kautta. Aineistot pyritään hankkimaan kustannustehokkaasti siten, että ne tukevat opiskelua ja opetusta Oamkin strategian mukaisesti.  Kokoelmia kartutetaan Oamkilta sekä sopimusorganisaatioilta saatavan määrärahan puitteissa.   

Asiakkaat voivat tehdä hankintaehdotuksia kirjastossa, sähköpostilla tai web-lomakkeen kautta.

3 Aineiston hankintaperiaatteet

Hankintakriteereitä ovat etenkin aihealueen keskeisyys tutkinto-ohjelmiin nähden ja se, onko kyseessä opetus- tai tutkimuskirjallisuus. Lisäksi arvioidaan julkaisun ajantasaisuus, ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus, suhde olemassa olevaan kokoelmaan sekä kieli (suomi, englanti).  Aineistojen toimittajat kilpailutetaan määräajoin.

3.1.  Kurssikirjat

Kurssikirjojen hankinnassa hyödynnetään opettajien hankintaehdotuksia ja opinto-opasta. Kurssikirjojen hankintamäärään vaikuttaa opintojaksolle samanaikaisesti osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä.  Saatavuus e-kirjana huomioidaan.  Kirjojen varausmääriä seurataan ja varausten lukumäärän perusteella arvioidaan lisäkappaleiden tarve. Tavallisesti kurssikirjasta hankitaan myös käsikirjasto- tai lukukappale.

3.2. Yleiskokoelma

Yleiskokoelmaan hankitaan ensisijaisesti Oamkin tutkinto-ohjelmien aihealueita ja sopimusorganisaatioiden opetusta ja oppimista tukevaa aineistoa. Hankinnoissa huomioidaan lähikirjastojen ja yhteislainauskirjastojen tarjonta. Jos julkaisusta on saatavilla e-versio, hankitaan ensisijaisesti vain se.

3.3. Opinnäytteet ja väitöskirjat

Oamkin opinnäytteet julkaistaan Theseus-julkaisuarkistossa tai Oamkin intrassa. Kokoelmatietokantaan voidaan luetteloida muita tutkinto-ohjelmien aihealueisiin sopivia open access -opinnäytteitä ja -väitöskirjoja. Myös painettuja versioita voidaan hankkia.

3.4. Aikakaus- ja sanomalehdet

Kokoelmiin hankitaan pääasiassa tutkinto-ohjelmien aihealueiden ammattilehtiä sekä tieteellisiä aikakauslehtiä. Elektronisena ilmestyvää kokotekstilehteä ei tilata paperimuotoisena. Lehtitilaukset ovat määräaikaisia vuosikertatilauksia ja ne päätetään syksyisin seuraavaa vuotta varten.

3.5. AV-aineisto ja muu painettu aineisto

Kokoelmiin hankitaan av-tallenteita pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien tarpeisiin. Hankinnoissa huomioidaan lainausoikeudet ja laitteistovaatimukset.

3.6. Elektroninen aineisto

Verkkopalvelut ja –tietokannat hankitaan pääsääntöisesti valtakunnallisena yhteistyönä FinElibin kautta. Saatavuus pyritään varmistamaan hankkimalla aineistoa, jossa on rajoittamaton käyttäjämäärä. Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan pääsy palveluihin Oamkin verkon ulkopuolelta turvataan hankkimalla ensisijaisesti IP-tunnisteisia palveluja, joihin kirjaudutaan joko haka-tunnuksilla tai VPN-yhteydellä. Lisäksi tutkinto-ohjelmille tarpeellista verkkoaineistoa voidaan hankkia omilla sopimuksilla.

3.7. Lahjoitukset ja ilmaismateriaali

Lahjoituksia otetaan vastaan, mutta kirjastolla pidätetään oikeus päättää lahjoitettavan aineiston säilyttämisestä. Lahjoitukset voidaan myös kierrättää eteenpäin. Kirjasto voi myös kieltäytyä vastaanottamasta lahjoituksia ja ilmaismateriaalia.

4 Kokoelman ylläpito ja poistot

Kokoelmasta poistetaan huonokuntoista ja vanhentunutta aineistoa. Aineistoa voidaan poistaa myös vähäisen käytön vuoksi. Poistettua aineistoa voidaan lähettää Varastokirjastoon. Jos aineistoa ei voida kierrättää, se hävitetään suositusten mukaisesti

4.1   Kurssikirjat

Kurssikirjallisuutta seurataan säännöllisesti opinto-oppaan ja opettajilta tehtyjen tarkistusten avulla. Poistoja ja kokoelmasiirtoja yleiskokoelmaan tai varastoon tehdään, kun kirja ei ole enää kurssikirjavalikoimassa. Kun kurssikirjasta ilmestyy uudistettu painos, vanhempien painosten ajantasaisuus tarkistetaan ja niitä poistetaan tarvittaessa.

4.2 Yleiskokoelma

Kokoelmista poistetaan huonokuntoinen tai sisällöllisesti vanhentunut aineisto. Uudistetun painoksen ilmestyessä arvioidaan vanhemman painoksen ajantasaisuus ja poistotarve. Vähän lainattu aineisto poistetaan tai siirretään harkinnan mukaan avokokoelmasta varastoon.  Poistoissa huomioidaan julkaisun saatavuus muista kirjastoista. Huonokuntoisen, mutta käytössä olevan aineiston tilalle pyritään hankkimaan korvaava kappale.  Vaikeasti saatavilla oleva aineisto voidaan yrittää korjata.

4.3 Opinnäytteet ja väitöskirjat

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt arkistoidaan pysyvästi. Mahdollisia muita opinnäytetöitä (väitöskirjat, pro gradut, ammattiopiston opinnäytetyöt) käsitellään yleiskokoelman poistokriteerien mukaan.

4.4 Aikakaus- ja sanomalehdet

Aikakauslehtien varastointiaika vaihtelee nimekekohtaisesti. Aikakauslehtien vanhoja vuosikertoja voidaan siirtää varastoon tai poistaa harkinnan mukaan. Sanomalehtiä säilytetään kuluva ja edellinen kuukausi. Sanomalehtiä ei varastoida. Lehtien poistoissa otetaan huomioon Varastokirjaston kokoelmat.

4.5 AV-aineisto ja muu painettu aineisto

Sisällöllisesti tai teknisesti vanhentunut tai vaurioitunut videoaineisto poistetaan. Vähän lainattua aineistoa poistetaan.

4.6   Elektroninen aineisto

Kokoelmatietokantaan luetteloidun elektronisen aineiston linkkien toimivuus tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.  Toimimattomat linkit korjataan ja verkosta poistuneen aineiston tietueet poistetaan.  Vanhentuneen aineiston tietueet poistetaan kokoelmatietokannasta.

Elektronisen aineiston sopimuksia uudistettaessa kiinnitetään huomiota yleisten hankintakriteerien lisäksi aineistojen käyttötilastoihin ja kustannuksiin.