Opintojen henkilökohtaistamisen prosessi


Osaamisen itsearviointi ja osaamisen tunnistaminen opintojen alussa mahdollistavat henkilökohtaisen opintopolun toteutumisen jokaiselle opiskelijalle. Osaamisen tunnistamisessa opiskelijan rooli on aktiivinen. Arvioimalla omaa osaamistaan suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin opiskelija tunnistaa olemassa olevan osaamisen sekä sen kehittämiseen liittyviä tarpeitaan. Itsearviointi on osa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) rakentamista. Itsearvioinnin perusteella opiskelija suunnittelee, miten kehittää ja osoittaa osaamistaan opinto-ohjaajanopintojen aikana. HOPS on kehittyvä asiakirja ja sitä muokataan koko opintojen ajan. Käytössämme on Peppi opiskelija- ja opintotietojärjestelmä, johon kirjaudutaan Oamkin käyttäjätunnuksilla. Peppi-järjestelmästä löytyy OSSI-työkalu HOPSin laadintaa varten.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittavat menettelyä, jossa opiskelijan on mahdollista tuoda esiin koulutuksen osaamistavoitteita vastaavaa, eri tavoin hankittua osaamista. Jos opiskelijalla on jo opinnot aloittaessaan aiemmin hankittua osaamista, hän voi osoittaa sen valitsemallaan tavalla, jolloin osaaminen voidaan arvioida ja tunnustaa osaksi ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta. Mikäli opiskelija tunnistaa itsellään olevan osaamista, hän suunnittelee seuraavaksi, kuinka ja millä tavoin osaaminen voidaan osoittaa. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet on tarkemmin kuvattu kuviossa 1.

Osaamisperusteisen opettajankoulutuksen prosessi.jpg

Mikäli opiskelijalla ei ole osaamista, hän suunnittelee miten ja millä tavoin hän kehittää osaamistaan ja miten osoittaa saavuttaneensa osaamisen. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistavat opiskelijan omista kehittymisen tarpeista nousevan osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen opintojen aikana. Osaamisen kehittämiseksi opinto-ohjaajankoulutus tarjoaa opiskelupäivillä mahdollisuuden perehtyä yhteistoiminnallisesti osaamistavoitteiden mukaisiin teemoihin. Opiskelija kehittää osaamistaan myös itsenäisesti ja pienryhmässä opiskellen sekä harjoitellen ohjausta joko omassa työssään tai jossain muussa oppilaitosympäristössä. Osaamisen kehittämistä tukevaa ohjausta on tarjolla koko opintojen ajan.

Saavutetun osaamisen osoittaminen toteutuu opiskelijan valinnan mukaan eri tavoin. Hän voi osoittaa osaamistaan esimerkiksi opiskelupäivinä, omalla työpaikallaan, erilaisilla dokumenteilla, videoilla tai muilla valitsemillaan tavoilla. Näihin toimintamalleihin perehdytään tarkemmin opiskelupäivillä. Opiskelijan osaamisen osoittaminen joko tunnustetaan tai häntä ohjataan täydentämään osaamistaan ja/tai osaamisen osoittamistaan. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on yhteisöllinen prosessi, jossa hyödynnetään myös vertaispalautetta.