Ohjeita harjoittelua ohjaaville opettajille

Harjoittelun tavoitteena on erityispedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Tavoitteena on, että ammatillinen erityisopettajaopiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimista ja osaamista ja toimia ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Harjoittelun aikana hän toimii yhteistyössä kaikkien harjoitteluun liittyvien toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Ohjaava (ammatillinen) erityisopettaja harjoittelijan kehittymisen tukena

Ohjaava ammatillinen erityisopettaja ohjaa ammatillisen erityisopettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua harjoittelussa. Harjoittelun alussa sovitaan yhdessä harjoittelun ohjaajan, ammatillisen erityisopettajaopiskelijan ja opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa, miten opiskelija hankkii ja osoittaa harjoittelun tavoitteisiin kirjatun osaamisen harjoittelunsa aikana.

Opiskelija voi tehdä harjoittelun joko omassa työssään ammatillisena erityisopettajana, tai harjoittelu voi olla osa ohjaavan ammatillisen erityisopettajan työtä.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisperusteinen opintojen eteneminen

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperusteinen. Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen on jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen prosessi. Osaamisen kehittämisessä ammatilliset erityisopettajaopiskelijat keskittyvät juuri niihin tietoihin ja taitoihin, joita he tarvitsevat ja joita nyt ja lähitulevaisuudessa ammatilliselta erityisopettajalta vaaditaan. Harjoittelun alkaessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman harjoittelun toteuttamiseen. Suunnitelma pohjautuu ammatillisen erityisopettajaopintojen osaamistavoitteisiin.

Harjoittelu osana ammatillista erityisopettajankoulutusta

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen laajuus on yhteensä 60 op, johon sisältyy erityispedagogista osaamista kehittävä harjoittelu. Harjoittelu edellyttää opiskelijan toimimista ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen autenttisissa toimintaympäristöissä ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Harjoittelussa ammatillinen erityisopettajaopiskelija perehtyy oman alan toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja toimii ammatillisen erityisopettajan tehtävissä, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu.

Harjoittelu on laajuudeltaan 10 op. Siihen sisältyvät osaamistavoitteet ovat seuraavat:

- Toimit ammatillisen erityisopettajan tehtävissä inklusiivisuutta ja osaamisperusteisuutta edistäen.

- Tunnistat opiskelijan osaamisen ja tuen tarpeet yhdessä opiskelijan kanssa ja muiden ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen toimijoiden kanssa.

- Ohjaat opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja ammatillista kasvua erityisen tuen tarpeet huomioon ottaen.

- Arvioit oppimista ja osaamista yksilöllisesti.

- Toimit dialogisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

- Käytät pedagogisesti esteettömiä opetus- ja ohjausmenetelmiä ja tilanteeseen sopivia ratkaisuvaihtoehtoja erityisen tuen tarpeet huomioon ottaen.

- Toimit koulutuksen toteuttamista ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

- Toimit eettisesti ja ammatillisen erityisopettajan työtä velvoittavaa lainsäädäntöä noudattaen.

- Reflektoit toteuttamiesi tukitoimien vaikuttavuutta.

Koko harjoittelun ajan ammatillisen erityisopettajaopiskelijan tulee toimia lakien, asetusten ja koulutuksen järjestäjän ohjeiden mukaan. Hänen tulee myös toimia ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen arvojen sekä ammatillisen erityisopettajan eettisten periaatteiden mukaisesti, samoin kuin ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti ammatillinen erityisopettajaopiskelija voi harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa myös muuta ammatillisiin erityisopettajaopintoihin liittyvää osaamista. Ammatillisten erityisopettajaopintojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät täältä.

Ammatillisen erityisopettajaopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutuminen ja arviointi

Opiskelija keskustelee harjoittelun alkaessa ohjaavan ammatillisen erityisopettajan ja tuutorin kanssa muun muassa siitä, mitä osaamista hän haluaa harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa. Hän laatii sen pohjalta harjoitteluunsa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelija hankkii ja osoittaa osaamisensa harjoittelun aikana toimimalla ammatillisen erityisopettajan tehtävissä autenttisessa toimintaympäristöissä. Harjoittelua ohjaava ammatillinen erityisopettaja ohjaa ja tukee opiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti ja arvioi osaamisen saavuttamista osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin pohjautuen. Ammatillinen erityisopettajaopiskelija kehittää osaamistaan myös itsenäisesti opiskellen, ja hänen oman osaamisen kehittymisensä reflektointi kulkee mukana koko harjoittelun ajan.

Ohjaava ammatillinen erityisopettaja harjoittelijan kehittymisen tukena

Ohjaavan ammatillisen erityisopettajan rooli ammatillisen kasvun ja osaamisen kehittymisen ohjaamisessa on merkittävä.

Harjoittelun aikana ohjaava ammatillinen erityisopettaja:

  • Perehdyttää harjoittelupaikkaan ja sen toimintaperiaatteisiin, ammatillisen erityisopettajan työtä ohjaaviin asiakirjoihin ja erityisopettajan tehtäviin laaja-alaisesti harjoittelun toimintaympäristössä.
  • Keskustelee ja ideoi opiskelijan kanssa hänen yksilöllisistä kehittymistavoitteistaan ja ohjaa opintosuunnitelman laatimista harjoitteluun.
  • Ohjaa yhdessä opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa opiskelijaa osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa.
  • Perehdyttää ja ottaa opiskelijan mahdollisuuksien mukaan toimijaksi oppilaitoksen sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin.
  • Ohjaa opiskelijaa erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • Ohjaa opiskelijaa ammatillisen erityisopettajan tehtävissä toimimisessa harjoittelupaikassa.
  • Havainnoi opiskelijan opetusta ja ohjausta ja käy hänen kanssaan ohjauskeskusteluja ja antaa palautetta. Jatkuva ohjaaminen auttaa opiskelijaa kehittämään osaamistaan.
  • Laatii harjoittelun päätteeksi vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin harjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja toimittaa sen allekirjoitettuna

Muuta huomioitavaa

Harjoittelun ajankohta määräytyy harjoittelupaikan aikataulujen mukaan, ja siitä sovitaan yhdessä ohjaavan ammatillisen erityisopettajan kanssa. Jos opiskelijan opetus ja ohjaus on osa oppilaitoksen ohjaavan ammatillisen erityisopettajan työvelvollisuutta, niin ohjaava erityisopettaja on vastuussa toteutuksesta myös juridisesti. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutori käy ohjaamassa harjoittelua lähialueella, noin 200 km säteellä Oulusta tai Rovaniemeltä. Lähialueen ulkopuolella harjoittelua voidaan ohjata esimerkiksi etäyhteydellä. Harjoittelija voi osoittaa osaamistaan myös videoina.

Ohjauspalkkio

Opetusharjoittelusta Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa 125 euron ohjauspalkkion. Palkkio maksetaan harjoitteluoppilaitoksen oman käytännön mukaan joko suoraan ohjaavalle ammatilliselle erityisopettajalle henkilökohtaisena palkkiona (erillisellä palkkioilmoituslomakkeella veroprosentin mukaan) tai suoraan harjoitteluoppilaitokselle alla olevan ohjeistuksen mukaan.

1. Henkilökohtainen palkkioilmoitus ja verokortti

Palkkio maksetaan ohjaavalle ammatilliselle erityisopettajalle henkilökohtaisena palkkiona ja se maksetaan palkkioilmoituslomakkeella. Lomakkeen mukaan liitetään kopio verokortista. Huom. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:ssä työskentelevät ohjaavat henkilöt toimittavat ainoastaan palkkioilmoituslomakkeen ilman verokorttia.

Palkkioilmoitus toimitetaan Ammatilliseen opettajakorkeakouluun tarkastettavaksi Sirpa Aallolle (sirpa.h.aalto@oulu.fi) tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Sirpa Aalto
Yliopistokatu 9
90570 OULU

Palkkioilmoituksessa vaadittavat henkilötiedot palkkionsaajan on hyvä kirjata suoraan HR-järjestelmään sähköisesti https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?47322cfe

Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimittaa palkkioilmoituksen henkilöstöpalveluihin maksatusta varten.

Verokortti:

Palkkionsaaja toimittaa voimassa olevan sivutuloverokorttinsa Oamkin palkanlaskentaan Monetra Oy:lle osoitteeseen oamk.palkat@monetra.fi.


2. Ohjauspalkkio maksetaan suoraan oppilaitokselle

Harjoitteluoppilaitos laskuttaa opetusharjoittelun ohjauksesta, kun opiskelijan harjoittelusta tehty kirjallinen arvio on palautettu Ammatilliseen opettajakorkeakouluun ammatillisen erityisopettajaopiskelijan tuutorille.

Verkkolaskutiedot

Operaattori: Basware Oy
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003725097478

Laskutusosoite verkkolaskulle

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Sarjanro: 16803348
PL 861
00019 SSC

Jos oppilaitos ei käytä verkkolaskutusmahdollisuutta, pyydämme lähettämään paperilaskut skannauspisteen osoitteeseen:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Sarjanr: 16803348
PL 861
00019 SSC

Laskuttajalle tulee ilmoittaa kaikki yllä mainitut verkkolaskutiedot, myös OVT-tunnus.

Kaikilla laskuilla tulee olla viitteenä Ammatillinen erityisopettajankoulutus/harjoittelu.

Ulkomailla toteutuva opetusharjoittelu ja ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkion maksua varten tarvitaan Suomesta verotoimistosta lähdeverotodistus. Lähdevero on 0 %, koska henkilö ei asu Suomessa vaan tekee työtään kotimaassaan. Henkilö maksaa veron kotivaltiossaan. Tarvittavan lähdeverotodistuksen Suomesta hankkii Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Täytetty palkkioilmoituslomake (sis. pankkiyhteystiedot) toimitetaan Ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja opettajakorkeakoulu toimittaa asiakirjat eteenpäin maksua varten. Toimitusosoite on: Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu.