Ohjeet opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle

Opetusharjoittelun tavoitteena on pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman alansa opetusta. Opetusharjoittelun aikana hän toimii yhteistyössä ja oppimista tukevassa vuorovaikutuksessa muiden opetusharjoitteluun liittyvien toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Ohjaava opettaja ohjaa opettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua opetusharjoittelussa. Alussa sovitaan yhdessä opetusharjoittelun ohjaajan, opettajaopiskelijan ja opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa, miten opettajaopiskelija hankkii ja osoittaa opetusharjoittelun tavoitteisiin kirjatun osaamisen opetusharjoittelunsa aikana.

Opettajaopiskelija voi tehdä opetusharjoittelun joko omassa työssään opettajana tai opetusharjoittelu voi olla osa ohjaavan opettajan opetustyötä.

Opettajankoulutuksen osaamisperusteinen opintojen eteneminen

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperusteinen. Opettajankoulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen on jokaisella opettajaopiskelijalla henkilökohtainen prosessi. Osaamisen kehittämisessä opettajaopiskelijat keskittyvät juuri niihin tietoihin ja taitoihin, joita he tarvitsevat ja mitä ammatilliselta opettajalta vaaditaan. Opetusharjoittelun alkaessa opettajaopiskelija laatii suunnitelman opetusharjoittelun toteuttamiseen. Suunnitelma pohjautuu opettajaopintojen osaamistavoitteisiin.

Opetusharjoittelu osana opettajankoulutusta

Opettajankoulutuksen laajuus on yhteensä 60 op, johon sisältyy pedagogista osaamista kehittävä opetusharjoittelu. Opetusharjoittelun tavoitteena on pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Osaamistavoitteina on, että opettajaopiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman alansa opetusta. Tavoitteena on myös, että hän toimii yhteistyössä ammatillisen koulutuksen / ammattikorkeakoulutuksen muiden toimijoiden kanssa ja oppimista edistävässä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Opetusharjoittelu edellyttää opettajaopiskelijan toimimista ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen autenttisissa toimintaympäristöissä. Opetusharjoittelu toteutuu perehtymällä oman alan toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja toimimalla opettajan tehtävissä, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu.

Opetusharjoittelu (osaamisalue Pedagoginen osaaminen II) on laajuudeltaan 10 op ja siihen integroituva Turvallisuusosaaminen 2 op. Opettajaopiskelijan osaamistavoitteet näihin osaamisalueisiin liittyen ovat seuraavat:

Pedagoginen osaaminen II

 • Suunnittelet oman alasi koulutuskokonaisuuden.
 • Suunnittelet oppimista ja osaamista edistävän oppimisympäristön.
 • Toteutat oman alasi koulutuskokonaisuuden.
 • Käytät oppimista ja osaamista edistäviä opetus- ja ohjausmenetelmiä pedagogisesti perustellulla tavalla.
 • Toimit oppimista edistävässä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.
 • Toimit yhteistyössä ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen muiden toimijoiden kanssa.
 • Ohjaat opiskelijat ymmärtämään ammattitaitovaatimukset ja/tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit.
 • Ohjaat arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijoiden oppimista, osaamista ja ammatillista kasvua.
 • Kehität omaa toimintaasi opettajana ja ohjaajana keräämäsi palautteen perusteella.

Turvallisuusosaaminen 2 op

 • Otat opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa huomioon opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden.
 • Opetat, ohjaat ja arvioit opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottaen.

Koko opetusharjoittelun ajan opettajaopiskelijan tulee toimia lakien, asetusten ja koulutuksen järjestäjän ohjeiden mukaan. Hänen tulee myös toimia ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen arvojen sekä oman alansa että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti, samoin kuin ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti opettajaopiskelija voi harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa myös muuta opettajaopintoihin liittyvää osaamista, esimerkiksi työelämä- ja verkosto-osaamisen, erityispedagogiikan ja digipedagogiikan osaamisalueisiin liittyen. Opettajaopintojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät täältä.

Opettajaopiskelijan harjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi

Opettajaopiskelija keskustelee opetusharjoittelun alkaessa ohjaavan opettajan ja tuutorin kanssa muun muassa siitä, mitä osaamista hän haluaa harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa. Hän laatii sen pohjalta suunnitelman opetusharjoitteluun. Tämä suunnitelma tulee olla sekä ohjaavan opettajan ja tuutorin hyväksymä ennen opettajaopiskelijan opetuksen ja ohjauksen aloittamista.

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja ohjaa ja tukee opettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua ja arvioi osaamisen saavuttamista osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin pohjautuen.

Opettajaopiskelija kehittää osaamistaan myös itsenäisesti opiskellen, ja hänen oma osaamisen kehittymisen reflektointi kulkee mukana koko opetusharjoittelun ajan.

Ohjaava opettaja laatii opetusharjoittelun päätteeksi kirjallisen arvioinnin opetusharjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja toimittaa sen allekirjoitettuna opettajaopiskelijalle ja sähköpostilla opettajakorkeakoulun tuutorille. Arviointi laaditaan käyttämällä opetusharjoittelijan osaamisen arviointilomaketta.

Lue lisää ammatillisen opettajakorkeakoulun osaamisen arvioinnin ohjeista.

Opettajaopiskelijan ohjaus opetusharjoittelussa

Ohjaavan opettajan rooli ammatillisen kasvun ja osaamisen kehittymisen ohjaamisessa on merkittävä. Opetusharjoittelun aikana ohjaava opettaja:

 • Keskustelee ja ideoi opettajaopiskelijan kanssa hänen yksilöllisistä kehittymistavoitteistaan ja ohjaa opiskelijaa harjoittelun suunnittelussa.
 • Perehdyttää harjoittelupaikkaan ja sen toimintaperiaatteisiin, opettajan työtä ohjaaviin asiakirjoihin ja opettajan tehtäviin laaja-alaisesti opetusharjoittelun toimintaympäristössä.
 • Perehdyttää ja ottaa opettajaopiskelijan mahdollisuuksien mukaan toimijaksi oppilaitoksen sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin.
 • Sopii yhdessä opettajaopiskelijan kanssa opintokokonaisuudesta, jonka opettajaopiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi. Opintokokonaisuuden laajuudesta ja sisällöstä sovittaessa huomioidaan, että opettajaopiskelija voi saavuttaa ja osoittaa opetusharjoitteluun liittyvät osaamistavoitteet.
 • Ohjaa opettajaopiskelijaa oppijantuntemukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Ohjaa opettajaopiskelijaa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • Havainnoi opettajaopiskelijan opetusta ja ohjausta ja käy hänen kanssaan ohjauskeskusteluja ja antaa palautetta. Jatkuva ohjaaminen auttaa opettajaopiskelijaa kehittämään osaamistaan.
 • Ohjaa yhdessä opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa opettajaopiskelijaa osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa.
 • Laatii opetusharjoittelun päätteeksi kirjallisen arvioinnin opetusharjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja toimittaa sen allekirjoitettuna opettajaopiskelijalle ja sähköpostilla opettajakorkeakoulun tuutorille. Arviointi laaditaan käyttämällä opetusharjoittelijan osaamisen arviointilomaketta.

Muuta huomioitavaa

Opetusharjoittelun ajankohta määräytyy harjoittelupaikan aikataulujen mukaan, ja siitä sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Jos opettajaopiskelijan opetus on osa oppilaitoksen ohjaavan opettajan työvelvollisuutta, niin ohjaava opettaja on vastuussa toteutuksesta myös juridisesti. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutori käy ohjaamassa opetusharjoittelua lähialueella, noin 200 km säteellä Oulusta tai Rovaniemeltä. Lähialueen ulkopuolella opetusharjoittelun ohjaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi etäyhteydellä. Opetusharjoittelija voi osoittaa osaamistaan myös videoina.

Ohjauspalkkio

Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa opetusharjoittelun ohjauksesta 125 euron ohjauspalkkion. Palkkio maksetaan ohjaavalle opettajalle henkilökohtaisena palkkiona erillisellä palkkioilmoituslomakkeella veroprosentin mukaan tai harjoitteluoppilaitokselle.

Palkkioilmoituksessa vaadittavat henkilötiedot palkkionsaajan on hyvä kirjata suoraan HR-järjestelmään sähköisesti.

Henkilökohtainen palkkioilmoitus toimitetaan Ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja verokortti Monetraan.

Palkkioilmoitus toimitetaan Ammatilliseen opettajakorkeakouluun tarkastettavaksi Sirpa Aallolle (sirpa.h.aalto#oulu.fi (korvaa # -> @)) tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Sirpa Aalto
Yliopistokatu 9
90570 OULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimittaa palkkioilmoituksen henkilöstöpalveluihin maksatusta varten.

Verokortti:

Palkkionsaaja toimittaa voimassa olevan sivutuloverokorttinsa Oamkin palkanlaskentaan Monetra Oy:lle osoitteeseen oamk.palkat#monetra.fi (korvaa # -> @).

Ohjauspalkkio suoraan oppilaitokselle

Jos harjoitteluoppilaitos laskuttaa opetusharjoittelun ohjauksesta, siitä tehdään verkkolasku. Oulun Ammattikorkeakoulu vastaanottaa ainoastaan verkkolaskuja tai maksuttoman toimittajaportaalin kautta tehtyjä laskuja.

Laskutusosoite:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
003725097478
PL 5016
02066 DOCUSCAN

Verkkolaskujen välitystiedot:

Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy
Välittäjän tunnus: 00370355029
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003725097478

Laskuilla tulee olla viitteenä Ammatillinen opettajankoulutus/opetusharjoittelu.

Verkkolaskujenlähetys toimittajaportaalin kautta:

Mikäli verkkolaskuja lähettäminen ei ole mahdollista, silloin voi verkkolaskuja lähettää veloituksetta toimittajaportaalin kautta. Toimittajaportaaliin kirjaudutaan osoitteessa: https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Palvelun käyttöönottoa varten tulee olla yhteydessä oamk.ostoreskontra#monetra.fi (korvaa # -> @)

Ohjeet toimittajaportaalin käyttöä varten löytyy osoitteesta: https://www.monetra.fi/yritys/ohjeet-laskuttajalle

Ulkomailla toteutuva opetusharjoittelu ja ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkion maksua varten tarvitaan Suomesta verotoimistosta lähdeverotodistus. Lähdevero on 0 %, koska henkilö ei asu Suomessa vaan tekee työtään kotimaassaan. Henkilö maksaa veron kotivaltiossaan. Tarvittavan lähdeverotodistuksen Suomesta hankkii Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Täytetty palkkioilmoituslomake (sis. pankkiyhteystiedot) toimitetaan Ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja opettajakorkeakoulu toimittaa asiakirjat eteenpäin maksua varten. Toimitusosoite on: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, PL 222, 90101 Oulu