Ohjeita harjoittelua ohjaaville erityisopettajille

Harjoittelun tavoitteena on erityispedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Tavoitteena on, että ammatillinen erityisopettajaopiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimista ja osaamista, ohjata opiskelijoita ja toimia ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Harjoittelun aikana hän toimii yhteistyössä kaikkien harjoitteluun liittyvien toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Ohjaava (ammatillinen) erityisopettaja harjoittelijan kehittymisen tukena

Opiskelija kirjaa harjoittelusuunnitelmansa ammatillisen opettajakorkeakoulun lomakkeeseen ja jakaa sen muokkausoikeudet ohjaavalle erityisopettajalle. Hän suunnittelee, miten hankkii harjoittelun aikana osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja miten osoittaa sen arviointikriteerien mukaisesti. Sekä ohjaava erityisopettaja että opettajakorkeakoulun tuutori ohjaavat opiskelijaa suunnitelman laatimisessa.

Opiskelija voi tehdä harjoittelun joko omassa työssään ammatillisena erityisopettajana, tai harjoittelu voi olla osa ohjaavan erityisopettajan työtä. Ohjaava erityisopettaja ohjaa ammatillisen erityisopettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua harjoittelussa.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisperusteinen opintojen eteneminen

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma onosaamisperusteinen. Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen on jokaisellaopiskelijalla henkilökohtainen prosessi. Osaamisen kehittämisessä ammatilliseterityisopettajaopiskelijat keskittyvät juuri niihin tietoihin ja taitoihin,joita he tarvitsevat ja joita nyt ja lähitulevaisuudessa ammatilliseltaerityisopettajalta vaaditaan. Harjoittelun alkaessa opiskelija laatiihenkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman harjoittelun toteuttamiseen.Suunnitelma pohjautuu ammatillisen erityisopettajaopintojenosaamistavoitteisiin.

Harjoittelu osana ammatillista erityisopettajankoulutusta

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen laajuus on yhteensä 60 op, johon sisältyy erityispedagogista osaamista kehittävä harjoittelu. Harjoittelu edellyttää opiskelijan toimimista ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen autenttisissa toimintaympäristöissä ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Harjoittelussa ammatillinen erityisopettajaopiskelija perehtyy oman alan toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja toimii ammatillisen erityisopettajan tehtävissä, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu.

Harjoittelu on laajuudeltaan 10 op. Siihen sisältyvät osaamistavoitteet ovat seuraavat:

- Toimit ammatillisen erityisopettajan tehtävissä inklusiivisuutta ja osaamisperusteisuutta edistäen.

- Tunnistat opiskelijan osaamisen ja tuen tarpeet yhdessä opiskelijan kanssa ja muiden ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen toimijoiden kanssa.

- Ohjaat opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja ammatillista kasvua erityisen tuen tarpeet huomioon ottaen.

- Arvioit oppimista ja osaamista yksilöllisesti.

- Toimit dialogisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

- Käytät pedagogisesti saavutettavia opetus- ja ohjausmenetelmiä ja opetusmateriaaleja sekä tilanteeseen sopivia ratkaisuvaihtoehtoja erityisen tuen tarpeet huomioon ottaen.

- Toimit koulutuksen toteuttamista ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

- Toimit eettisesti ja ammatillisen erityisopettajan työtä velvoittavaa lainsäädäntöä noudattaen.

- Reflektoit toteuttamiesi tukitoimien vaikuttavuutta.

Koko harjoittelun ajan ammatillisen erityisopettajaopiskelijan tulee toimia lakien, asetusten ja koulutuksen järjestäjän ohjeiden mukaan. Hänen tulee myös toimia ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen arvojen sekä ammatillisen erityisopettajan eettisten periaatteiden mukaisesti, samoin kuin ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti ammatillinen erityisopettajaopiskelija voi harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa myös muuta ammatillisiin erityisopettajaopintoihin liittyvää osaamista. Ammatillisten erityisopettajaopintojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät täältä.

Ammatillisen erityisopettajaopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutuminen ja arviointi

Opiskelija keskustelee harjoittelun alkaessa ohjaavan erityisopettajanja tuutorin kanssa muun muassa siitä, mitä osaamista hän haluaa harjoittelunaikana kehittää ja osoittaa. Hän laatii sen pohjalta harjoitteluunsa henkilökohtaisenharjoittelusuunnitelman. Opiskelija hankkii ja osoittaa osaamisensaharjoittelun aikana toimimalla ammatillisen erityisopettajan tehtävissäautenttisessa toimintaympäristöissä. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja ohjaaja tukee opiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvuahenkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti ja arvioi osaamisen saavuttamistaosaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin pohjautuen. Ammatillinenerityisopettajaopiskelija kehittää osaamistaan myös itsenäisesti opiskellen, jahänen oman osaamisen kehittymisensä reflektointi kulkee mukana koko harjoittelunajan.

Ohjaava ammatillinen erityisopettaja harjoittelijan kehittymisen tukena

Ohjaavan erityisopettajan rooli ammatillisen kasvun ja osaamisen kehittymisen ohjaamisessa on merkittävä.

Harjoittelun aikana ohjaava erityisopettaja:

  • Perehdyttää harjoittelupaikkaan ja sen toimintaperiaatteisiin, ammatillisen erityisopettajan työtä ohjaaviin asiakirjoihin ja erityisopettajan tehtäviin laaja-alaisesti harjoittelun toimintaympäristössä.
  • Keskustelee ja ideoi opiskelijan kanssa hänen yksilöllisistä kehittymistavoitteistaan ja ohjaa harjoittelusuunnitelman laatimista.
  • Ohjaa yhdessä opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa opiskelijaa osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa.
  • Perehdyttää ja ottaa opiskelijan mahdollisuuksien mukaan toimijaksi oppilaitoksen sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin.
  • Ohjaa opiskelijaa erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • Ohjaa opiskelijaa ammatillisen erityisopettajan tehtävissä toimimisessa harjoittelupaikassa.
  • Havainnoi opiskelijan opetusta ja ohjausta ja käy hänen kanssaan ohjauskeskusteluja ja antaa palautetta. Jatkuva ohjaaminen auttaa opiskelijaa kehittämään osaamistaan.
  • Laatii harjoittelun päätteeksi vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin harjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta opiskelijan harjoittelusuunnitelmaan.

Muuta huomioitavaa

Harjoittelun ajankohta määräytyy harjoittelupaikan aikataulujen mukaan, ja siitä sovitaan yhdessä ohjaavan ammatillisen erityisopettajan kanssa. Jos opiskelijan opetus ja ohjaus on osa oppilaitoksen ohjaavan ammatillisen erityisopettajan työvelvollisuutta, niin ohjaava erityisopettaja on vastuussa toteutuksesta myös juridisesti. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutori käy ohjaamassa harjoittelua lähialueella, noin 200 km säteellä Oulusta tai Rovaniemeltä. Lähialueen ulkopuolella harjoittelua voidaan ohjata esimerkiksi etäyhteydellä. Harjoittelija voi osoittaa osaamistaan myös videoina.

Ohjauspalkkio

Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa vuonna 2022 toteutuneista harjoittelun ohjauksista 125 euron ohjauspalkkion. 1.1.2023 jälkeen alkaneista ja toteutuneista ohjauksista ohjauspalkkio on 250 euroa. Palkkio maksetaan ohjaavalle opettajalle henkilökohtaisena palkkiona tai harjoitteluoppilaitokselle.

Ohjauksen päätyttyä ohjaava opettaja tekee ilmoituksen toteutuneesta harjoittelusta ohjauspalkkion maksamista varten.

Sen jälkeen ohjaava opettaja saa sähköpostiviestin palkkiolomakkeesta, johon täydennetään muut ohjauspalkkion maksua varten tarvittavat tiedot. Sähköpostiviestin lähettäjänä on Oulun ammattikorkeakoulu ja viesti tulee osoitteesta hr-info@certia.fi.

Lomakkeelle pääsee sähköpostiviestissä olevasta linkistä kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahvan tunnistautumisen kautta lomakkeelle päivittyy automaattisesti nimitiedot ja henkilötunnus ja sen jälkeen täydennetään muut lomakkeen tiedot. Lukittuna olevia tietoja ei voi muokata ja pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä.

Lomakkeen voi tallentaa alustavasti luonnoksena ja jatkaa sen täydentämistä myöhemmin.

Verokortti (pdf) lisätään lomakkeelle liitteeksi.

Kun lomake on valmis, se palautetaan painamalla Hyväksy-painiketta. Jos lomake hylätään, se palautuu hylättynä takaisin lomakkeen lähettäjälle. Kirjautumislinkistä ei pääse kirjautumaan enää lomakkeelle sen jälkeen, kun se on hyväksytty tai hylätty.

On tärkeää huomata, että prosessissa

- suositusselain on Chrome

- lomakkeelle kirjaudutaan aina omilla pankkitunnuksilla

- ole yhteydessä osoitteeseen amok@oamk.fi, mikäli saamasi sähköpostiviesti katoaa

- ennakonpidätys toimitetaan 60 % mukaisesti, mikäli verokorttia ei liitetä lomakkeelle.


Ohjauspalkkio suoraan oppilaitokselle:

Jos harjoitteluoppilaitos laskuttaa harjoittelun ohjauksesta, siitä tehdään verkkolasku.

Verkkolaskujen välitystiedot:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

OVT-tunnus: 003725097478

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029

Lisäksi laskulla tulee näkyä maininta: Ammatillinen opettajankoulutus/harjoittelu

Ulkomailla toteutuva harjoittelu ja ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Ohjaavan erityisopettajan ohjauspalkkion maksua varten tarvitaan Suomesta verotoimistosta lähdeverotodistus. Lähdevero on 0 %, koska henkilö ei asu Suomessa vaan tekee työtään kotimaassaan. Henkilö maksaa veron kotivaltiossaan. Tarvittavan lähdeverotodistuksen Suomesta hankkii Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

1.1.2023 jälkeen toteutuneesta ohjauksesta ohjauspalkkio on 250 euroa. Ohjauksen päätyttyä ohjaavan opettaja ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen amok@oamk.fi harjoittelun suorittaneen opiskelijan ja harjoitteluoppilaitoksen nimen sekä toteutuneen harjoittelun ajankohdan. Näiden tietojen pohjalta Oamk käynnistää palkkionmaksun prosessin.