Opinto-opas


Hyvinvointi »

Opintotuki

Ajankohtaista

14.4.2020

Jos vuoden 2019 opintotukea haluaa palauttaa vapaaehtoisesti, se on maksettava huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Palautusten määräaika on aikaistunut yhdellä kuukaudella. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2019, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja opintotuen asumislisät. Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoinen palauttaminen eivät koske yleistä asumistukea. Opintotuki pitää maksaa takaisin viimeistään torstaina 30.4.2020.

Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi tai www.fpa.fi/etjanst) opintotuen saaja voi tarkistaa ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.


Tuki on helppo palauttaa verkossa

Opintotukea voi palauttaa verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan viimeistään 9.4.2020. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa verkossa

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, muiden tulojen vuosituloraja on 11 973 euroa. 10 opintotukikuukaudella vuosituloraja on 10 650 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa asiointipalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 9–16.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä. Lisäksi tuloina huomioidaan ulkomailta saadut tulot. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Jos opiskelija on saanut joltakin kuukaudelta vähemmän opintotukea kuin muina kuukausina, hän voi valita palautettavaksi tällaisen kuukauden. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin. Tällaisessa tilanteessa takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisesti palautettaessa.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 28 500 opiskelijalta yhteensä 20,2 milj. euroa. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto lähettää verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä palautetut opintorahat. Kela ilmoittaa maalis–huhtikuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti. Opiskelijan ei siis tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lisätietoja

19.2.2020

Kela on lähettänyt 43 310 päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä

Noin 43 310 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2018 yli vuositulorajan. Määrä on suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Opintotukea sai vuonna 2018 noin 308 380 opiskelijaa. 43 308:lla tulot olivat opintotukilain mukaista vuositulorajaa suuremmat. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 860 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 37,3 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 39 777 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 43,3 milj. euroa. Päätösehdotuksen saaneiden määrä suureni yli 3 500:lla. Takaisin perittävä määrä kuitenkin pieneni, koska syksystä 2017 alkaen suurin osa opiskelijoista alkoi saada yleistä asumistukea opintotuen asumislisän sijaan. Nyt tehtävä tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti vuonna 2018 tukea 9 kuukaudelta, hänellä sai olla vuoden 2018 aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa.

Tulorajoja korotettiin 4,5 %:lla vuoden 2020 alusta. Nyt vuosituloraja on 12 498 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta.

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kelalla ei ole vielä vuodelta 2018 tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista (esim. valmistumisen jälkeisistä tuloista), takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 19.3.2020. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2018 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Jatkossa Kela hyödyntää kansallista tulorekisteriä opintotuen tulovalvonnassa. Kela voi tarkistaa tulorekisteristä, johtuiko vuositulorajan ylitys muuna kuin opiskeluaikana saaduista tuloista. Opiskelijan ei enää tämän jälkeen tarvitse selvittää Kelalle, milloin tulot on saatu.

Kela hyödyntää tulorekisteriä ensimmäisen kerran vuotta 2019 koskevassa tulovalvonnassa, joka tehdään vuonna 2021. Vuoden 2018 tulojen valvonnassa rekisteriä ei voitu hyödyntää, koska tulorekisteriin on kertynyt tietoja vasta vuoden 2019 alusta alkaen.

Opiskelijan pitää seurata tulojen kertymistä

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Vuoden 2019 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Palautusten määräaika on aikaistunut yhdellä kuukaudella. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

Lisätietoa:


20.1.2020

Opintotuen muutoksia vuodelle 2020
1.1.2020 voimaan tulleet muutokset:

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen määräaika lyhenee.

Opintotukea voi palauttaa vapaaehtoisesti opintotuen maksuvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Aikaisemmin tukea on voinut palauttaa maksuvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Muutos koskee jo vuoden 2019 vapaaehtoisia palautuksia, joten vuonna 2019 saatua opintotukea voi palauttaa vapaaehtoisesti 30.4.2020 mennessä. Muutos johtuu Verohallinnon päätöksestä nopeuttaa verotuksen vahvistamista, jonka vuoksi tukivuodesta 2019 alkaen veronalaisten etuuksien takaisinperinnät ja muut palautukset maksetaan nettomääräisinä huhtikuun loppuun asti ja sen jälkeen bruttomääräisinä.

Opintorahan huoltajakorotus nousee 75 eurosta 100 euroon.

Kela antaa opintotuen tarkistuspäätökset opiskelijoille, jotka saavat huoltajakorotusta. Opiskelijan ei siis tarvitse itse hakea huoltajakorotuksen korotusta.

Alhaisen vuokratason maiden alhaisempi asumislisän määrä poistuu.

Vuoden 2019 loppuun saakka opintotuen asumislisän määrä on 58,87 e/kk – 109,32 e/kk eräissä itäisen Euroopan maissa opiskeleville opiskelijoille. Jatkossa asumislisän määrä on 210 e/kk kaikilla ulkomailla opiskelevilla opiskelijoilla. Kela antaa opintotuen tarkistuspäätökset opiskelijoille, joille on myönnetty alhaisempi asumislisä 1.1.2020 lukien. Opiskelijan ei siis tarvitse itse hakea tarkistusta asumislisän määrään.

Opintolainahyvityksen myöntämiseen tulee enintään 3 kuukauden lisäjousto opiskelijoille, jotka suorittavat koko korkeakoulututkinnon ulkomailla

Opiskelijalle voidaan myöntää opintolainahyvitys, vaikka tutkinnon suorittaminen on viivästynyt enintään 3 kuukautta, jos viivästyminen johtuu siitä, että ulkomaisen korkeakoulun lukukauden kesto tai tutkintotodistusmenettelyt poikkeavat suomalaisten korkeakoulujen menettelyistä. Muutos ei vaikuta opintolainahyvityksen myöntämiseen Suomessa suoritettujen korkeakoulututkintojen perusteella.

Opintotukeen 1.8.2020 tuleva muutos

Opintorahaan tehdään indeksikorotus 1.8.2020 lukien. Kaikkiin opintorahamääriin tulee noin 1 prosentin indeksikorotus 1.8.2020. Indeksikorotuksesta ei anneta opiskelijoille päätöstä.


18.11.2019

Kela: Yhä useampi opiskelija nostaa lainaa

Lukuvuoden 2018–2019 aikana lähes 156 300 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneiden määrä kasvoi edellisestä lukuvuodesta 3,4 %. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 434 900, ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 8 540 euroa.

Opintovelallisten kokonaismäärä on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut 57 %.

Vuoden 2018 lopussa valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma oli 3,4 miljardia euroa. Kokonaispääoman määrä on kasvanut 157 % vuodesta 2008 vuoteen 2018.

Opintoetuuksien menot vähenivät neljänneksellä

Kela maksoi viime vuonna opintoetuuksia yhteensä 473 miljoonaa euroa. Määrä väheni edellisvuodesta 25 %.

Eniten pienenivät asumislisän menot. Sitä maksettiin 94 % vähemmän kuin vuonna 2017, koska pääosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2017. Opintorahan menot laskivat 12 %, ja Kela maksoi sitä yhteensä 408 miljoonaa euroa.

– Menojen pieneneminen johtuu lakimuutoksesta, joka tuli voimaan elokuussa 2017. Valtaosa opiskelijoista saa nyt asumislisän sijaan yleistä asumistukea. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä pieneni, kun taas opintolainan valtiontakauksen määrät suurenivat kaikilla, sanoo vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta.

Opintolainan takausvastuita Kela maksoi pankeille 16,5 miljoonaa euroa eli 27 % enemmän kuin edellisvuonna.

Tuen saajien määrä ennallaan

Opintotuen saajien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Lukuvuonna 2018–2019 opintotukea sai kaikkiaan 273 600 henkilöä, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Naisten osuus opintotuen saajista oli 56 %.

Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja asumislisästä. Asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat sekä maksullisen opiston asuntolassa asuvat opiskelijat. Muut opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea.


20.8.2019

Korkeakouluopiskelija, suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Tukikuukausi on kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia. Edistymisen seuranta ei koske yleistä asumistukea.

Jos korkeakouluopiskelija on nostanut opintotukea 9 kuukaudelta, opintopisteitä pitää olla vähintään 45. Jos opintosuorituksia on sitä vähemmän, opiskelija voi välttää pulmat palauttamalla alkuvuoden tukea elokuun loppuun mennessä. Palautuksen voi tehdä asiointipalvelussa.

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakoulusta kertyneet opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet. Jos opiskelija valmistuu tai suorittaa korkeakoulututkinnon ennen kuin seuranta tehdään tai seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana, hän on edistynyt opinnoissa riittävästi.

Kela seuraa opintojen edistymistä

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuun alussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Lukuvuonna 2017–2018 opintotukea maksettiin 165 000 korkeakouluopiskelijalle. Syksyllä 2018 tehdyssä edistymisen seurannassa heistä 15 000 sai Kelasta selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Lisätietoja:


7.8.2019

Syksyn opintolainan voi nostaa 1.8. alkaen

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2019–2020. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty 115 925 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen.

Tavallisin opintolaina on 650 e/kk. Opiskelija voi siis saada opintolainaa syksyllä 2 600–3 250 euroa ja keväällä tavallisimmin 3 250 euroa. Suurin osa opiskelijoista voi nostaa lukuvuoden opintolainansa kahdessa erässä.

Keväällä nostettujen opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,48 %. Opintolainojen korot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet näin alhaalla.

Opiskelijan on sovittava opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja kuinka paljon. Jos lukuvuoden 2018–2019 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa heinäkuun loppuun mennessä.

Myönteinen lainatakauspäätös lähetettiin nyt 115 085:lle opintotuen saajalle ja 840:lle aikuiskoulutustuen saajalle. 1 405:n opintojaan jatkavan opiskelijan lainatakausoikeus ratkaistaan myöhemmin samalla kertaa, kun opiskelijan tekemä opintotuen hakemus tai muu vireillä oleva asia ratkaistaan. Opiskelija voi tarkistaa lainatakauksen voimassaolon Kelan asiointi- tai puhelinpalvelusta.

Vuosi sitten lainatakauspäätöksen sai 111 390 opiskelijaa.

Maksuhäiriö ei estä opintolainan valtiontakausta

Maksuhäiriö ei enää estä opintolainan valtiontakauksen myöntämistä, mutta jos opiskelijan aiempi opintolaina on Kelan perittävänä, uutta lainatakausta ei myönnetä.

Lainantakaus voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää perittävänä olevasta opintolainasta huolimatta. Kela lähettää hylkäyspäätöksen mukana tarkemmat ohjeet siitä, missä tilanteessa lainantakaus voidaan myöntää.

Perittävänä olevan opintolainan vuoksi opintolainan valtiontakausta ei nyt myönnetty 270 opiskelijalle. Viime vuonna hylkäävän päätöksen sai 260 opiskelijaa.

Lukiolaisille opintotuki jo elokuusta alkaen

Samalla kun Kela on tehnyt päätökset ensi lukuvuoden opintolainoista, Kela on myös tarkistanut lukiolaisten opintotuen lukuvuosittaisen tukiajan. Lainmuutoksen ansiosta lukiolaiset voivat nyt saada opintotuen myös elokuulta.

Kela on lähettänyt automaattisen tarkistuspäätöksen 9 500 lukiolaiselle. Jos lukiolainen opiskelee koko lukuvuoden 2019–2020, opintotuki on myönnetty 10 kuukaudelle elokuun alusta toukokuun loppuun.

Lisätietoa:

7.8.2019

Asumistuen tarkistus

Kela tarkistaa yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Tukea saavan täytyy itse hakea tarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin, jotta tuen maksamiseen ei tule katkosta.

Yleinen asumistuki myönnetään toistaiseksi, mutta tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Yleisen asumistuen vuositarkistus tehdään, kun asumistuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Moni opiskelija on saanut edellisen päätöksen asumistuesta elo–syyskuussa 2018.

Kela muistuttaa asiakkaita vuositarkistuksesta kirjeellä noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Tarkistusta voi hakea kätevimmin asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Toinen vaihtoehto on täyttää yleisen asumistuen hakemus AT 1 (pdf).

Tarkistushakemus pitää toimittaa Kelaan mahdollisimman pian. Jos asumistuen vuositarkistusaika on esimerkiksi 1.9.2019, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 15.8.2019. Jos asiakas ei hae tarkistusta riittävän ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Välitarkistus on ajankohtainen, jos olosuhteet muuttuvat

Jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat, tuki pitää tarkistaa jo ennen vuositarkistusta. Tällöin kyseessä on välitarkistus. Asiakkaan pitää itse huolehtia myös välitarkistushakemuksen tekemisestä ja ilmoittaa olosuhteiden muutoksesta Kelaan viivytyksettä. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voi tarvittaessa varmistaa välitarkistuksen tarpeellisuuden soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 201.

Lisätietoa:

4.6.2019

Asumistuki pitää tarkistaa, kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään.

Tulojen muutos voi vaikuttaa asumistuen määrään. Kela saa nykyisin tiedot palkkatuloista tulorekisteristä, mutta asiakkaan on edelleen ilmoitettava tulojen muutoksesta Kelaan.

Yleinen asumistuki tarkistetaan tulojen muutoksen vuoksi silloin, kun ruokakunnan yhteenlasketut kuukausitulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk. Jos tulojen muutos on tätä pienempi, tukea ei tarvitse tarkistaa. Uutta tuloa verrataan edellisessä asumistukipäätöksessä huomioituun tuloon.

Edellisen asumistukipäätöksen näkee esimerkiksi kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asumistuen laskurilla osoitteessa www.kela.fi/laskurit voi arvioida asumistuen määrää uusilla tuloilla.

Asumistuessa huomioidaan tuloina ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Tulot huomioidaan bruttomääräisinä. Palkkatuloista tehdään ansiotulovähennys.

Asiakkaan täytyy ilmoittaa Kelaan tulojen muuttuessa

Kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään, tulot muuttuvat yleensä siten, että asumistuki on tarkistettava. Asiakkaan on ilmoitettava tulojen muutoksesta Kelaan. Palkkalaskelmia ei tarvitse kuitenkaan toimittaa, koska Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä.

Tarkistushakemuksen voi tehdä kätevästi verkossa. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä asumistuen paperilomakkeella AT 1. Jos työsuhde on vasta alkanut, liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voi tarvittaessa varmistaa Kelan palvelunumerosta 020 692 201, pitääkö tuki tarkistaa.

Kela voi joutua perimään asumistukea takaisin, jos asumistuen vuositarkistuksessa käy ilmi, että osa tuloista on jäänyt ilmoittamatta.

Lisätietoa asiakkaille:
Tulojen vaikutus asumistukeen
Tulojen ylärajat asumistuessa
Yleisen asumistuen laskuri
Asumistuen palvelunumero 020 692 201 (ma–pe 9–16)


15.5.2019

Jos olet opintojen päättyessä työtä vailla, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Kela maksaa työttömyysturvaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lähtien. Nopeinta on hakea työttömyysturvaa verkossa.

Vastavalmistunut voi saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Jos valmistunut täyttää työssäoloehdon tai hänellä on ammatillinen koulutus, työttömyysturvan omavastuuaika on 5 arkipäivää.

Jos työssäoloehto ei täyty eikä ammatillista koulutusta ole, työmarkkinatukea voi saada noin 5 kuukauden odotusajan jälkeen. Oikeus työmarkkinatukeen syntyy aiemmin, jos työhakija aloittaa jonkin työllistymistä edistävän palvelun, kuten työkokeilun.

Työttömyysturvaa on nopeinta hakea Kelan verkkoasiointipalvelussa. Hakemus kannattaa tehdä, kun omavastuuaika on kulunut. Työttömyyspäivät merkitään hakemukseen kuitenkin heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Verkkohakemuksen yhteydessä selviää, mitä hakemuksen liitteeksi tarvitaan.

Ilmoita, jos työttömyys jatkuu tai teet satunnaisia töitä

Kelaan pitää ilmoittaa, jos työttömyys jatkuu. Helpointa on tehdä ilmoitus verkossa. Ilmoitukseen merkitään työttömyyspäivät sekä esimerkiksi satunnaiset osa-aika- ja keikkatyöt. Jos työttömyysturvan saajalla on tuloja, ne sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Alle 300 euron kuukausitulot eivät vaikuta työttömyysetuuden määrään.

Hae muita tukia

Valmistunut voi saada myös asumistukea. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle eli yleensä kaikille samassa asunnossa asuville. Jos valmistunut on saanut asumistukea opiskeluaikana ja jää työttömäksi, tulojen muutos voi vaikuttaa asumistuen määrään. Tulojen muutoksesta pitää ilmoittaa Kelaan.

Valmistumiseen voi liittyä myös muita muistettavia asioita, joihin löytyy neuvoja Opiskelijan pikaoppaasta.

Kela neuvoo Instagramissa

Kela palvelee asiakkaita nyt myös Instagramissa. Kelan Instagram-tilillä @kela_fpa palveluasiantuntijat Helmi, Joona ja Juho vastaavat asiakkaiden esittämiin yleisiin kysymyksiin esimerkiksi työttömyysturvasta. Lisäksi tilillä julkaistaan viikoittain vinkkejä, jotka auttavat asiakkaita Kela-asioiden hoitamisessa.

Lisätietoja asiakkaille:


7.5.2019

Palauta liikaa maksettu opintotuki toukokuun aikana

Tuen voi palauttaa helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2018, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja opintotuen asumislisät. Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoiset palauttamiset eivät koske yleistä asumistukea. Opintotuki pitää maksaa takaisin viimeistään perjantaina 31.5.2019.

Opintotuen saaja voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi) ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Apua tulojen arviointiin ja opintotuen palauttamiseen voi lisäksi saada 2 minuutin videosta, joka neuvoo askel askeleelta, miten Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla saa selville palautettavan tuen määrän.

Tuki on helppo palauttaa verkossa

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan viimeistään 10.5.2019. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa verkossa

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, muiden tulojen vuosituloraja on 11 973 euroa. 10 opintotukikuukaudella vuosituloraja on 10 650 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa asiointipalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 9–16.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja tulot ulkomailta. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Jos opiskelija on saanut joltakin kuukaudelta vähemmän opintotukea kuin muina kuukausina, hän voi valita palautettavaksi tällaisen kuukauden. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin. Tällaisessa tilanteessa takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 27 750 opiskelijalta yhteensä 25,4 milj. euroa. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä saadut opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis-toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti. Opiskelijan ei siis tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lisätietoja:


5.4.2019

Hae kesäopintotuki nyt!

Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea myös silloin. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Muista tulovalvonta ja korkeakouluopintojen edistymisen seuranta

Korkeakouluopiskelijan pitää muistaa, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Näin haet opintotukea kesäajalle

Hae kesäajan tukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen voit postittaa Kelaan tai toimittaa Kelan palvelupisteeseen.

Hae kesäajan tukea hyvissä ajoin. Voit saada tukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos et voi opiskella kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta.


15.3.2019

9 800 opiskelijaa sai helmikuussa Kelalta päätösehdotuksen vuoden 2017 opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnästä. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen ehdotukseen, pyyntö asian uudelleenkäsittelystä on tehtävä Kelalle viimeistään torstaina 21.3.2019.

Opintotuen takaisinperintäehdotukset ovat nimensä mukaisesti päätösehdotuksia, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön 21.3.2019 mennessä. Siinä hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin vuoden 2017 tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2017 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Vapaamuotoisen, kirjallisen uudelleenkäsittelypyynnön voi tehdä Viestit-toiminnolla Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Viestin aiheeksi on valittava Opiskelijan tuet ja Opintotuen tulovalvonta.

Jos opiskelija ei tee uudelleenkäsittelypyyntöä, takaisin perittävä määrä on maksettava viimeistään 15.4.2019. Maksujärjestelyistä voi neuvotella Kelan perintäkeskuksen kanssa, puh. 020 634 4940. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Tulevaisuudessa Kela hyödyntää kansallista tulorekisteriä opintotuen tulovalvonnassa. Kela voi tarkistaa tulorekisteristä, johtuiko vuositulorajan ylitys muuna kuin opiskeluaikana saaduista tuloista. Opiskelijan ei enää tämän jälkeen tarvitse selvittää Kelalle, milloin tulot on saatu.

Kela voi hyödyntää tulorekisteriä vasta vuotta 2019 koskevassa tulovalvonnassa, joka tehdään vuonna 2021. Aiemmin rekisteriä ei voida hyödyntää, koska tulorekisteriin kertyy tietoja vasta vuoden 2019 alusta alkaen.

Lisätietoja:


10.1.2019

Verovapaat apurahat eivät enää vaikuta opintotukeen

Vuoden 2019 alusta alkaen verovapaat apurahat eivät enää vaikuta opintotukeen.

Opiskelijan saama verovapaa apuraha ei ole opintotuessa huomioitavaa tuloa, jos apuraha on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Apurahojen huomioimista on pidetty epäoikeudenmukaisena, koska apuraha on usein myönnetty kannustimena tai palkintona hyvästä opintomenestyksestä. Muutoksen jälkeen apuraha ei enää pienennä opintotuen määrää. Veronalaiset apurahat ovat kuitenkin jatkossakin opintotukeen vaikuttavia vuosituloja.

Lisätietoja:

Verkossa: www.kela.fi/opintotuki
Kysy verkossa: kysykelasta.kela.fi
Puhelimessa: Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 9–16
Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki


19.12.2018

Opintotuki lakkautetaan 3000 korkeakouluopiskelijalta


Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 140 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2017–2018.

Selvityspyyntö lähetettiin 15 000 opiskelijalle, ja siihen piti vastata viimeistään 18.10.2018. Selvityspyyntöön vastasi 12 400 opiskelijaa. Vastausprosentti suureni 83:een viime vuoden 75:stä. Suurimmalla osalla selvitys hyväksyttiin ja opintotuen maksaminen jatkuu.

Arviolta 3 000 opiskelijalla opintotuen maksaminen päättyy tammikuusta alkaen. Noin 1900:lla opintotuki päättyy sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi jälleen saada opintotukea. Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Lue tärppi: Opintotuki lakkautettiin, mitä mä nyt teen?


5.12.2018

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 7.1.2019.

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta tai aseetonta palvelusta.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin helposti Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea jo ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Asiantuntijat vastaavat arkisin sotilasavustuksen Kysy Kelasta -palstalla sellaisiin kysymyksiin, joissa ei tarvitse tuntea asiakkaan yksilöllistä tilannetta.

Lisätietoja:

5.12.2018

Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä 1.1.2019 alkaen

Opintorahan ennakonpidätys muuttuu. Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää automaattisesti vähennetä ennakonpidätystä. Opiskelijoiden on huomioitava tämä muiden tulojensa ennakonpidätyksessä.

Kela on tähän mennessä vähentänyt opintorahasta 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen, jos opintoraha on vähintään 170 euroa kuukaudessa. Ennakonpidätys on voitu tehdä myös opiskelijan Kelalle toimittaman muutosverokortin mukaisesti.

Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää vähennetä ennakonpidätystä. Jos opiskelija on jo aiemmin toimittanut Kelaan muutosverokortin vuodelle 2018, tammikuun ennakonpidätys tehdään vielä sen mukaan ja ennakonpidätys poistuu vasta helmikuusta alkaen.

Vaikka ennakonpidätystä ei enää tehdä automaattisesti, opiskelija voi kuitenkin ilmoittaa Kelalle haluamansa ennakonpidätysprosentin. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, palvelupisteessä tai lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa.

Tarkista verokortti palkkaa varten

Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintorahavähennyksen ansiosta opintorahasta ei kuitenkaan mene veroa, jos opiskelijalla ei ole muita veronalaisia tuloja.

Jos opiskelijalla on muita tuloja, opintoraha tulee huomioida muiden tulojen ennakonpidätyksessä. Opiskelijan kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten, jos tulojen yhteismäärä (opintoraha ja palkka) ylittää verokortin tulorajan. Verokortin voi tilata Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelusta. Tilauksessa pitää ilmoittaa jo maksettujen opintorahojen, palkkojen ja muiden veronalaisten tulojen määrä ja niistä tehty ennakonpidätys sekä arvioida tulevat tulot.

Lisätietoja:

Opintorahan verotus: www.kela.fi/opintoraha-verotus

Kysy verkossa: kysykelasta.kela.fi

Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki


5.9.2018

Uusi opiskelija: laita palkkakuitit talteen!

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Niitä saattaa tarvita helmikuussa 2020, jolloin Kela tekee vuonna 2018 opintotukea saaneiden tulovalvonnan.

Tulovalvonnassa opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan. Tuloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija nostaa opintotukea.

Uusi opiskelija, joka aloittaa opintonsa syyskuussa ja nostaa opintotukea tänä vuonna 4 kuukaudelta, voi ansaita tänä vuonna 18 588 euroa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Jos vuosituloraja ylittyy, opiskelija voi selvittää Kelalle, että tulot on saatu ennen opintoja. Vaikka tuloraja ylittyy, opiskelija voi nostaa 4 kuukauden tuen, jos hänen bruttotulonsa syyskuun alusta joulukuun loppuun ovat enintään 2 668 euroa.

Tuloraja nousee, jos uusi opiskelija ei käytä kaikkia syksyn opintotukikuukausia. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jolla voi arvioida tulovalvonnan lopputulosta.

Tulojen maksuajankohta ratkaisee

Opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot ilman opintotukea. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella. Jos esimerkiksi lomaraha maksetaan syyskuussa, se on opiskeluajan tuloa, vaikka työt olisi tehty ennen opintoja.

Tulovalvonnassa opiskeluajan lasketaan alkavan siitä kuukaudesta, josta alkaen opintotuki voidaan kyseisiin opintoihin myöntää. Jos opinnot alkavat esimerkiksi 1.9. mutta opiskelija nostaa opintotukea vasta marraskuusta alkaen, tulovalvonnassa huomioitava opiskeluaika alkaa silti syyskuusta.

Opintotuen saajan kannattaa tarkistaa tulonsa ja tukikuukautensa viimeistään keväällä, kun kaikki edellisen vuoden tulot ovat tiedossa. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, voit palauttaa liiat opintotuet toukokuun 2019 loppuun mennessä. Kun toimit näin, vältät sen, että liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa talteen todistukset tuloista, jotka hän on saanut ennen opintojen aloituskuukautta. Niistä tulee käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja määrä. Helmikuussa 2020 Kela lähettää takaisinmaksuehdotukset niille opintotuen saajille, joiden vuositulot ylittävät vuositulorajan. Sen jälkeen opiskelijan on selvitettävä Kelalle, minkä osan tuloista hän on saanut opiskeluaikana ja minkä muulloin.

Opintotuessa ja asumistuessa on erilaiset tulorajat

Manner-Suomessa vuokralla tai omistusasunnossa asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotukea ja asumistukea on haettava erikseen. Niissä on erilaiset tulorajat ja tarkistussäännöt. Opintotuen takautuva tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Kun Kela laskee asumistuen määrän, jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvana tulona.

Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Tällöin otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yleisessä asumistuessa tulojen muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Ilmoita Kelaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Esimerkki uuden opiskelijan tulovalvonnasta

Matti Meikäläinen asuu yksin vuokralla. Hän tekee töitä tammikuusta elokuuhun ja ansaitsee 3 000 e/kk (yhteensä 24 000 e). Syyskuun alussa hän aloittaa opinnot korkeakoulussa ja nostaa syyskuusta joulukuuhun opintotukea (4 kk). Matti selviää ilman opintotuen takaisinperintää, kun hän pitää huolen siitä, että saa syys-joulukuussa opintotuen ohessa lisätuloja enintään 2 668 euroa.

Jos Matti hakee yleistä asumistukea syyskuun alusta, saa syys-joulukuussa palkkaa kuukausittain enintään noin 665 euroa ja lisäksi nostaa joka kuukausi 250 euroa opintorahaa, hänen tulonsa eivät pienennä asumistukea eivätkä opintotukea.

Lisätietoja:

Tulojen vaikutus opintotukeen www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Tulojen vaikutus asumisen tukiin https://www.kela.fi/asumisen-tuet-tulojen-vaikutus

Kysy verkossa: https://kysykelasta.kela.fi/

Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 9–16

Kelan Asumisen tuet -palvelunumero, puh. 020 692 200, ma–pe klo 9–16

Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki

Elämässä.fin tärppi tulojen vaikutuksesta opiskelijan etuuksiin https://elamassa.fi/opiskelu/tulot-vaikuttavat-opintorahaan...


30.8.2018

Suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä.

Korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa.

Jos edistymisesi ei ole ollut riittävää ja haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit palauttaa kevätlukukaudella 2018 maksettuja opintotukikuukausia vapaaehtoisesti.

Vapaaehtoinen palautus huomioidaan edistymisen seurannassa, jos palautus on tehty 18.10.2018 mennessä. Jos teet palautuksen elokuun loppuun mennessä, ehditään se huomioida ennen kuin Kela lähettää edistymisen seurannan selvityspyyntökirjeet lukuvuoden 2017-2018 osalta.

Jos teet palautuksen elokuun jälkeen, tulet todennäköisesti saamaan Kelan selvityspyyntökirjeen lokakuun alussa. Jos saat selvityspyyntökirjeen, on siihen vastattava ja kerrottava tuen palauttamisesta. Jos selvityspyyntöön ei vastaa, opintotuki lakkautetaan.

Palautuksen voi tehdä asiointipalvelussa. Muistathan, että palautettavien tukikuukausien tulee olla keväältä 2018.

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos olet viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Kela seuraa opintojen edistymistä

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan myös opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Kysymyksiä?

Tutustu opinnoissa edistymisen sääntöihin verkossa

Kysy verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta

Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9-16


11.6.2018

Kelan Pop-Up -toimistot kampuksilla jälleen elo-syyskuussa

Tule kysymään opiskelijan Kela -etuuksista:

 • Kontinkankaan kampus to 30.8.2018 klo 10-13
 • Teuvo Pakkalan kampus ma 3.9.2018 klo 10-13
 • Kotkantien kampus ke 5.9.2018 klo 10-13
 • Oulaisten kampus ti 18.9.2018 klo 9.30-12.30

15.5.2018

Hae kesäopintotuki nyt!

Kesällä opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Hae kesäopintotuki verkossa.

Opiskelija voi saada opintotukea kesällä, jos hän opiskelee. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen.

Kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta. Asumistukea saavan on kuitenkin muistettava hakea asumistuen tarkistusta esimerkiksi kesätyötulojen takia.

Korkekouluopiskelijan kesäopintotuen hakemista on helpotettu
Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään siis sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Korkeakouluopiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Tuen voi hakea helposti verkossa
Opiskelija voi hakea opintotukea kesäksi joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15).

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos verkkohakemus on jäänyt lähettämättä tai jos siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja


14.5.2018

Opiskelijan selvitys kesäajan opiskelusta riittävä toimeentulotukea haettaessa

Oulun Kelan toimisto on tiedottanut, ettei se vaadi korkeakoulun todistusta opiskelijan mahdollisuudesta opiskella kesäajalla. Opiskelijan oma selvitys asiasta riittää. Lisäksi Kela edellyttää, että opiskelija hakee kesätöitä itsenäisesti mm. TE-toimiston kautta ja Oulun kaupungilta (ks. www.ouka.fi/kesatyo).

Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta: www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet


24.4.2018

Asumistuen tarkistus kesätyötulojen vuoksi

Kesätyötulot voivat vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä.

Yleinen asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 euroa tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.

Tarkistushakemus kannattaa tehdä heti, kun kesätöistä on tieto ja työsopimus on allekirjoitettu. Näin tukea ei jouduta perimään myöhemmin takaisin.

Opiskelijan kannattaa hakea tuen tarkistamista erityisesti silloin, jos asumistukipäätöksessä on aiemmin huomioitu tulona vain opintoraha. Jos aiemmassa asumistukipäätöksessä on otettu huomioon myös palkkatuloja, opiskelijan kannattaa ensin tarkistaa asumistukilaskurin avulla, ylittyykö tarkistuksen euroraja.

Jos opiskelijalla ei ole kesällä asumismenoja, asumistuki pitää lakkauttaa kesän ajaksi.

Hae tarkistusta verkossa

Tarkistushakemus on kätevintä tehdä verkossa. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Liitteeksi käy selkeä kännykällä otettu kuva.

Jos opiskelija asuu yksin eikä hänen asumismenoissaan ole muutosta, hakemukseen pitää liittää kuva työsopimuksesta. Jos opiskelija on jo saanut palkkalaskelman, myös kuva siitä pitää liittää mukaan.

Kämppäkaverin tai puolison kanssa asuvan tulee ilmoittaa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot ja liittää mukaan myös tarvittavat liitteet tuloista.

Kun asumistuen tarkistusta haetaan tulojen muutoksen takia, tuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Esimerkiksi jos kesätyöt alkavat

 • 1.6., tuki tarkistetaan 1.7. alkaen
 • 4.6., tuki tarkistetaan 1.8. alkaen.

Tukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta

Asumistukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta vakituisessa asunnossa asumiseen. Jos opiskelija tekee esimerkiksi kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Asumistuki lakkautetaan siis muuttoa seuraavan 4. kuukauden alusta. Tukea maksetaan vain yhteen asuntoon kerrallaan.

Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakunnan jokaisen jäsenen tulot.

Asumistuessa huomioidaan tuloina ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Lisätietoja:
Opiskelijan tulojen vaikutus asumistukeen ja opintorahaan
Tulojen vaikutus asumistukeen
Asumistuen tarkistaminen
Kysy opiskelijoiden tuista verkossa
Asumisen tukien palvelunumero 020 692 201 arkisin klo 9-16


29.3.2018

Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu

Jatkossa seuranta koskee koko opiskeluaikaa, ja siinä huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot. Muutos parantaa useaa korkeakoulututkintoa samanaikaisesti suorittavien tilannetta. Lisäksi se tuo seurannan piiriin myös keskeytyneiden opintojen suoritukset ja tukikuukaudet.

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Ensi lokakuussa tehtävä seuranta koskee lukuvuotta 1.8.2017–31.7.2018 ja koko sitä aikaa, jonka olet opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Opintojen edistyminen on riittävää, jos sinulla on opintopisteitä keskimäärin vähintään 5 tukikuukautta kohti. Seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää. Lisäksi sinun on pitänyt suorittaa jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Jos suorituksia ei ole riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön lokakuussa. Tällöin voit kertoa syyt, joiden vuoksi opinnot eivät ole edistyneet. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos opinnot ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä.

Jos tiedät, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, voit perua tai palauttaa opintotukea.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki kotimaisten korkeakouluopintojen suoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos sinulla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot lasketaan mukaan: uusien opintojen aloittaminen keskeyttämisen jälkeen ei enää nollaa opintojen riittävää edistymistä. Voit kuitenkin vastauksessasi selvittää syyt, joiden vuoksi keskeytit aiemmat opintosi.

Jos valmistut ennen seurantaa, sinun katsotaan edistyneen opinnoissasi riittävästi. Jos opintosi jatkuvat korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan tutkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Lisätietoja: www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot


29.3.2018

Takaisinperintä opintojen riittämättömän edistymisen johdosta

Opintotukesi voidaan periä takaisin, jos

 • sinulla on opintosuorituksia edeltävänä lukuvuotena alle 1 opintopiste tukikuukautta kohti ja
 • tarkoituksesi ei ole ollut opiskella vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Takaisinperinnän aiheellisuus tutkitaan myös opintonsa keskeyttäneiltä ja oppilaitosta tai opintoja vaihtaneilta. Kela on lähettänyt maaliskuussa 2018 takaisinperinnän kuulemiskirjeen niille opiskelijoille, joiden edistyminen lukuvuonna 2016-2017 on ollut alle 1op/tukikk.


27.2.2018

Opintotuen tulovalvonta

Jos olet saanut opintotukea vuonna 2017 liikaa vuositulorajaasi nähden, voit vielä palauttaa vuoden 2017 opintotukea vapaaehtoisesti 31.5.2018 saakka.

 • Jos et palauta tukea ajoissa, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna vuonna 2019 suoritettavassa tulovalvonnassa.
 • Jos liikaa maksetut tuet peritään sinulta myöhemmin tulovalvonnassa, et saa takaisinperittyjä tukikuukausia uudelleen käytettäviksi.
 • Tuen palautusilmoituksen voi tehdä helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa: www.kela.fi/asiointi
 • Huomioi: Sinun kannattaa palauttaa loppuvuoden 2017 tukikuukausia, joilta et ole saanut asumislisää (opiskelijat muuttuivat yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 lukien) ja opintoraha on pienempi sen sijaan, että palauttaisit alkuvuoden 2017 tukikuukausia.

Katso ohjevideo opintotuen palauttamisesta:

Jos olet aloittanut opintosi syksyllä 2017, huomioi, että Kela ei tiedä, miten tulosi ovat kys. vuonna kohdistuneet opiskeluajalle ja muulle ajalle. Saat takaisinperinnän päätösehdotuksen vuonna 2019 suoritettavassa tulovalvonnassa, jos vuositulorajasi ylittyy. Jos siis olet saanut tuloja ennen opintojen aloittamiskuukautta, säilytä mahdollista uudelleenkäsittelypyyntöä varten aloittamisvuoden palkkakuitit ja todistukset muista tuloista. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella.

Huom! Kela katsoo opintojesi alkaneen sen kuukauden alusta lukien, kun olet ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnäolevaksi ja, josta alkaen Kela olisi voinut myöntää opintotukea.

Lisätietoja: www.kela.fi/omat-tulot-aloittanut-tai-valmistunut


7.2.2018

Kesäopintotuen hakeminen

Kesästä 2018 lukien opintotuki kesäajalle myönnetään ilman kesäopintosuunnitelmaa. Kelan sähköiseen opintotukihakemukseen muutos päivittyy vasta 19.5.2018 jälkeen, mutta kesäopintotukea voi (ja kannattaa) hakea jo tätä ennen. Kela myöntää kesäopintotuen hakemuksen mukaisesti siitä riippumatta oletko tehnyt kesäopintosuunnitelmaa tai mikä on sen sisältö.


11.1.2018

Korkeakoulujen opintotukilautakuntien lakkautus

Korkeakoulujen opintotukilautakunnat on lakkautettu 1.1.2018 lukien. Opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta on siirtynyt kokonaisuudessaan Kelaan.

Suosittelemme opiskelijoitamme ottamaan Kelaan yhteyttä pääsääntöisesti Kelan Asiointipalvelun kautta.

 • Kirjautuminen palveluun www.kela.fi/asiointi tapahtuu pankkitunnuksilla. Viestit –toiminnolla voit lähettää kysymyksiä koskien mitä tahansa Kelan tukea.
 • Asiointipalvelun kautta tavoitat parhaiten ne Kelan virkailijat, jotka tekevät kys. asiaan liittyviä päätöksiä.

Muita Kelan palveluita:
Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki
Kysy opintotuesta verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta
Palvelunumero arkisin kello 8.00–17.00: 020 692 209Opintotukineuvonta

Kelan palvelut opiskelijoille

Palvelunumero arkisin kello 9.00–16.00: 020 692 209

Opintotuki Facebookissa

Kysy opintotuesta verkossa

Ajanvaraus palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun


Oamkin opintotukipalvelut

Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu, F-siipi, Opiskelijapalvelut
Avoinna ma ja pe klo 9–13 ja ti-to klo 9-14
opintotuki#oamk.fi (korvaa # -> @) / 050 563 2626 / 040 1415733

Opintotukipalveluista saat tarvittaessa yleisneuvontaa opintotukiasioissa. Henkilökohtaista tukitietosi huomioivaa neuvontaa saat Kelasta.

Opintotukea on käytettävissä rajallisesti

Käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrä riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Opintotukikuukaudet on mitoitettu siten, että ne riittävät norminmukaiselle opiskeluajalle kesäkuukausia lukuun ottamatta. Jos olet aikaisemmin nostanut opintotukikuukausia muihin korkeakouluopintoihin, tukikuukausia on käytettävissä vähemmän.

Lisätietoja enimmäistukiajasta korkeakouluopinnoissa saat Kelan verkkosivuilta.

Voit tarkastaa jäljellä olevat tukikuukautesi Kelan asiointipalvelusta sen jälkeen, kun sinulle on tehty opintotukipäätös kyseisiin opintoihin. Ennakoi opintotuen käyttöä ja laske, miten tukikuukautesi riittävät valmistumiseen saakka. Ennakointi on tärkeää etenkin silloin, jos nostat opintotukea myös kesäaikana, opintosi pitkittyvät tai olet jo käyttänyt tukikuukausia aikaisempiin korkeakouluopintoihin.

Jos opintosi viivästyvät opintoihin merkittävästi vaikuttaneesta sairaudesta tai muusta erityisen painavasta syystä johtuen (esimerkiksi vaikea elämäntilanne), sinulla voi olla mahdollisuus opintotuen enimmäistukiajan pidennykseen. Pidennystä voidaan myöntää enintään yhdeksän tukikuukautta. Suorittamatta olevien opintojen määrä ei enää 1.1.2018 lukien vaikuta pidennyksen saamiseen.

Lisätietoja enimmäistukiajan pidennyksestä saat Kelan verkkosivuilta.

Opintojen on edistyttävä

Opinnoissa edistyminen on edellytyksenä opintotuen maksamiselle.

Sinun pitää suorittaa

 • tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään viisi opintopistettä JA
 • jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain yhdeltä kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä kyseisenä lukuvuonna.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet – kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 lukien.

Kela valvoo opintotukea saavien opiskelijoidemme opintojen edistymistä. Opintojen edistymisen seuranta toteutetaan kerran lukuvuodessa syksyisin. Aikaisempien opintojen perusteella annettuja suoria hyväksilukuja ei huomioida edistymisen seurannassa.

Jos edistymisesi ei ole riittävää, opintotuki voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Opintotukesi maksamista voidaan kuitenkin jatkaa, jos sinulla on erityisiä syitä (esimerkiksi terveydelliset syyt, vaikea elämäntilanne), joiden vuoksi opintosi ovat tilapäisesti hidastuneet.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos sinulla on opintosuorituksia edeltävänä lukuvuotena alle yksi opintopiste tukikuukautta kohti ja tarkoituksesi ei ole ollut opiskella päätoimisesti, vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Jos valmistut ennen kuin seuranta tehdään, olet edistynyt opinnoissa riittävästi. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkat sen jälkeen korkeakouluopintoja, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Lisätietoja opintojen riittävästä edistymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Opintotuen hakeminen riittämättömän edistymisen jälkeen

Jos et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, voit hakea opintotukea uudestaan, kun edistymisesi on jälleen riittävää.

Katso tarkemmat kriteerit opintotuen myöntämiselle

Opintotuki voidaan myöntää uudelleen sen kuukauden alusta lukien, jolloin vaadittavat opintopisteet on suoritettu ja opintotukihakemus on tehty Kelan asiointipalvelussa tai toimitettu ammattikorkeakoululle tai Kelalle.

Sairastuminen opintojen aikana

Jos sairastut kesken opintojen (kesto vähintään 2 kuukautta tai ei tietoa kestosta), sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Opintotukea ei tarvitse lakkauttaa ennen sairauspäivärahan hakemista, koska Kela lakkauttaa opintotuen automaattisesti, jos sairauspäiväraha myönnetään.

Voit opiskella myös sairauspäivärahalla vähäisessä määrin. Vähäisellä määrällä tarkoitetaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Ota yhteys tuutoriopettajaasi tai opinto-ohjaajaasi ja suunnittele opinnot hänen kanssaan.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivulta.

Opintotuki ja omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea.

Kela ei tutki tulojasi, kun haet opintotukea, vaan sinun täytyy itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät sallituissa rajoissa. Voit selvittää omien tulojesi vaikutusta opintotukeen Kelan laskureilla.

Voit muuttaa vuositulorajaa perumalla tai palauttamalla jo maksettua opintotukea. Jo maksetun opintotuen palautus tulee tehdä tukivuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Jos olet nostanut liikaa opintotukea tulorajoihisi nähden etkä palauta tukea ajoissa, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin korotettuna. Takaisinperittyjä tukikuukausia et saa uudelleen käytettäviksi.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta. Voit myös katsoa Kelan ohjevideon Opiskelijan tulot ja tulovalvonta opintotuessa.

Kesäajan opintotuki

Kesäajan (kesä-/heinä-/elokuu) opintotuki on haettava erikseen. Kesästä 2018 lukien opintotuki kesäajalle myönnetään ilman kesäopintosuunnitelmaa. Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Koska opintotukikuukausia on käytettävissä rajallisesti, tarkistathan, että jäljelle jäävät opintotukikuukaudet riittävät valmistumiseen saakka, jos nostat kesäopintotukea.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta.

Ulkomaanjakson opintotuki

Jos lähdet ulkomaanjaksolle, tee opintotuen muutosilmoitus / lisätukihakemus Kelan asiointipalvelussa. Ulkomaan opintotuki sisältää opintorahan, korotetun opintolainan ja asumislisän. Ulkomaan opintotuki myönnetään ulkomaan opiskelujakson niille kuukausille, joilla opiskelupäiviä ulkomailla on vähintään 18. Puolison tulot eivät vaikuta opintotuen myöntämiseen.

Jos saat yleistä asumistukea, voit ulkomaan opintotuen lisäksi saada asumistuen tyhjille jäävään Suomen asuntoosi kolmen kuukauden ajalta.

Lisätietoja ulkomaan opintotuesta saat Kelan verkkosivuilta. Voit myös katsoa Kelan ohjevideon Opintotuki ulkomailla suoritettavan opiskelujakson aikana.

Muut toimeentulomahdollisuudet

Aikuiskoulutustuki

Opiskelijalla, joka on työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja joka jää palkattomalle opintovapaalle työstään, voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto. Lisätietoa aikuiskoulutustuen maksamisen edellytyksistä saat Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Lisätietoa opintolainasta aikuiskoulutustuen saajalle Kelan verkkosivuilta.


Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömyysetuutta voi saada opiskelun ajalta, jos

 • on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa
 • on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja
 • opiskelu parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Opintojen tukemisesta on sovittava ennen tuettavan opiskelun aloittamista työllistymissuunnitelmassa.

Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, opiskelijalla saattaa silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuutta (selvitettävä TE-toimistossa).

Lisätietoa opiskelusta työttömyysetuudella saat TE-palvelujen verkkosivuilta.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, johon opiskelija voi turvautua. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Jos opintotukikuukaudet on käytetty loppuun, opiskelija voi mahdollisesti saada toimeentulotukea 1. korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Korkeakoulututkinnon jo suorittanut opiskelija ei yleensä voi saada toimeentulotukea uuden tutkinnon suorittamiseen.

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Sosiaalinen luotto

Opiskelijalle, jolla ei enää ole opintotukikuukausia käytettävissä, voidaan mahdollisesti tarjota kaupungin myöntämää sosiaalista luottoa (matalakorkoinen laina). Lisätietoja sosiaalisesta luotosta saat Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Sivusta vastaa: Kati Koutonen  |  Päivitetty viimeksi: 14.4.2020