Opintotuki

Opintotukineuvonta

Kelan palvelut opiskelijoille

Palvelunumero arkisin kello 9.00–16.00: 020 692 209

Opintotuki Facebookissa

Kysy opintotuesta verkossa

Ajanvaraus palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun


Oamkin opintotukipalvelut

opintotuki#oamk.fi (korvaa # -> @)

Opintotukipalveluista saat tarvittaessa yleisneuvontaa opintotukiasioissa. Henkilökohtaista tukitietosi huomioivaa neuvontaa saat Kelasta.

Opintotukea on käytettävissä rajallisesti

Käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrä riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Opintotukikuukaudet on mitoitettu siten, että ne riittävät norminmukaiselle opiskeluajalle kesäkuukausia lukuun ottamatta. Jos olet aikaisemmin nostanut opintotukikuukausia muihin korkeakouluopintoihin, tukikuukausia on käytettävissä vähemmän.

Lisätietoja enimmäistukiajasta korkeakouluopinnoissa saat Kelan verkkosivuilta.

Voit tarkastaa jäljellä olevat tukikuukautesi Kelan asiointipalvelusta sen jälkeen, kun sinulle on tehty opintotukipäätös kyseisiin opintoihin. Ennakoi opintotuen käyttöä ja laske, miten tukikuukautesi riittävät valmistumiseen saakka. Ennakointi on tärkeää etenkin silloin, jos nostat opintotukea myös kesäaikana, opintosi pitkittyvät tai olet jo käyttänyt tukikuukausia aikaisempiin korkeakouluopintoihin.

Jos opintosi viivästyvät opintoihin merkittävästi vaikuttaneesta sairaudesta tai muusta erityisen painavasta syystä johtuen (esimerkiksi vaikea elämäntilanne), sinulla voi olla mahdollisuus opintotuen enimmäistukiajan pidennykseen. Pidennystä voidaan myöntää enintään yhdeksän tukikuukautta. Suorittamatta olevien opintojen määrä ei enää 1.1.2018 lukien vaikuta pidennyksen saamiseen.

Lisätietoja enimmäistukiajan pidennyksestä saat Kelan verkkosivuilta.

Opintojen on edistyttävä

Opinnoissa edistyminen on edellytyksenä opintotuen maksamiselle.

Sinun pitää suorittaa

  • tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään viisi opintopistettä JA
  • jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain yhdeltä kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä kyseisenä lukuvuonna.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet – kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 lukien.

Kela valvoo opintotukea saavien opiskelijoidemme opintojen edistymistä. Opintojen edistymisen seuranta toteutetaan kerran lukuvuodessa syksyisin. Aikaisempien opintojen perusteella annettuja suoria hyväksilukuja ei huomioida edistymisen seurannassa.

Jos edistymisesi ei ole riittävää, opintotuki voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Opintotukesi maksamista voidaan kuitenkin jatkaa, jos sinulla on erityisiä syitä (esimerkiksi terveydelliset syyt, vaikea elämäntilanne), joiden vuoksi opintosi ovat tilapäisesti hidastuneet.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos sinulla on opintosuorituksia edeltävänä lukuvuotena alle yksi opintopiste tukikuukautta kohti ja tarkoituksesi ei ole ollut opiskella päätoimisesti, vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Jos valmistut ennen kuin seuranta tehdään, olet edistynyt opinnoissa riittävästi. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkat sen jälkeen korkeakouluopintoja, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Lisätietoja opintojen riittävästä edistymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Opintotuen hakeminen riittämättömän edistymisen jälkeen

Jos et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, voit hakea opintotukea uudestaan, kun edistymisesi on jälleen riittävää.

Katso tarkemmat kriteerit opintotuen myöntämiselle

Opintotuki voidaan myöntää uudelleen sen kuukauden alusta lukien, jolloin vaadittavat opintopisteet on suoritettu ja opintotukihakemus on tehty Kelan asiointipalvelussa tai toimitettu ammattikorkeakoululle tai Kelalle.

Sairastuminen opintojen aikana

Jos sairastut kesken opintojen (kesto vähintään 2 kuukautta tai ei tietoa kestosta), sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Opintotukea ei tarvitse lakkauttaa ennen sairauspäivärahan hakemista, koska Kela lakkauttaa opintotuen automaattisesti, jos sairauspäiväraha myönnetään.

Voit opiskella myös sairauspäivärahalla vähäisessä määrin. Vähäisellä määrällä tarkoitetaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Ota yhteys tuutoriopettajaasi tai opinto-ohjaajaasi ja suunnittele opinnot hänen kanssaan.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivulta.

Opintotuki ja omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea.

Kela ei tutki tulojasi, kun haet opintotukea, vaan sinun täytyy itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät sallituissa rajoissa. Voit selvittää omien tulojesi vaikutusta opintotukeen Kelan laskureilla.

Voit muuttaa vuositulorajaa perumalla tai palauttamalla jo maksettua opintotukea. Jo maksetun opintotuen palautus tulee tehdä tukivuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Jos olet nostanut liikaa opintotukea tulorajoihisi nähden etkä palauta tukea ajoissa, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin korotettuna. Takaisinperittyjä tukikuukausia et saa uudelleen käytettäviksi.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta.

Kesäajan opintotuki

Kesäajan (kesä-/heinä-/elokuu) opintotuki on haettava erikseen. Kesästä 2018 lukien opintotuki kesäajalle myönnetään ilman kesäopintosuunnitelmaa. Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Koska opintotukikuukausia on käytettävissä rajallisesti, tarkistathan, että jäljelle jäävät opintotukikuukaudet riittävät valmistumiseen saakka, jos nostat kesäopintotukea.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta.

Ulkomaanjakson opintotuki

Jos lähdet ulkomaanjaksolle, tee opintotuen muutosilmoitus / lisätukihakemus Kelan asiointipalvelussa. Ulkomaan opintotuki sisältää opintorahan, korotetun opintolainan ja asumislisän. Ulkomaan opintotuki myönnetään ulkomaan opiskelujakson niille kuukausille, joilla opiskelupäiviä ulkomailla on vähintään 18. Puolison tulot eivät vaikuta opintotuen myöntämiseen.

Jos saat yleistä asumistukea ja maksat vuokraa Suomen asunnostasi myös vaihdon ajan, voit yleensä ulkomaan opintotuen lisäksi saada asumistuen tyhjille jäävään Suomen asuntoosi kolmen kuukauden ajalta.

Lisätietoja ulkomaan opintotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Muut toimeentulomahdollisuudet

Aikuiskoulutustuki

Opiskelijalla, joka on työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja joka jää palkattomalle opintovapaalle työstään, voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto. Lisätietoa aikuiskoulutustuen maksamisen edellytyksistä saat Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Lisätietoa opintolainasta aikuiskoulutustuen saajalle Kelan verkkosivuilta.


Opiskelu työttömyysetuudella

TE-palveluista saa lisätietoa mahdollisuuksista opiskella työttömyysetuudella korkeakoulussa:

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, johon opiskelija voi turvautua. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Jos opintotukikuukaudet on käytetty loppuun, opiskelija voi mahdollisesti saada toimeentulotukea 1. korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Korkeakoulututkinnon jo suorittanut opiskelija ei yleensä voi saada toimeentulotukea uuden tutkinnon suorittamiseen.

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Sosiaalinen luotto

Opiskelijalle, jolla ei enää ole opintotukikuukausia käytettävissä, voidaan mahdollisesti tarjota kaupungin myöntämää sosiaalista luottoa (matalakorkoinen laina). Lisätietoja sosiaalisesta luotosta saat Oulun kaupungin verkkosivuilta.