KIELTEN ARVIOINTIKEHIKOT

Sisältö:

Englanti - Puhuminen

  KOKONAISKUVAUS VUOROVAIKUTUS YMMÄRRETTÄVYYS & RAKENTEET SANASTO ÄÄNTÄMINEN
  Opiskelija pystyy ammattialansa2 viestintätilanteissa...
5

C2
 • käyttämään kieltä hyvin laaja-alaisesti ja hallitusti
 • ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti
 • painottamaan asioita, nostamaan esiin eroja ja välttämään epäselvyyksiä
 • esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen tai perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä
 • toimimaan tasaveroisena viestintäkumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa
 • viestimään vakuuttavasti ja selkeästi esim. monimutkaisissa neuvottelutilanteissa
 • ottamaan puheenvuoronsa erittäin luontevasti
 • jäsentämään ja sovittamaan ilmaisunsa hyvin joustavasti tilanteen3 mukaan
 • käyttämään sujuvaa rakenteellisesti moitteetonta ja viestintätavoitteita hyvin tukevaa kieltä myös monimutkaisista aiheista vaativissakin tilanteissa
 • käyttämään vivahteikasta ja täsmällistä sanastoa
 • korvaamaan puutteet huomaamattomasti
 • kuten C1
5

C1
 • ilmaisemaan itseään melko vaivattomasti käyttäen tilanteeseen sopivia kielellisiä muotoiluja tarvitsematta rajoittaa sanottavaansa
 • esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia ja esityksiä mutkikkaistakin aiheista
 • kehittelemään keskustelua sujuvasti ilman tukea
 • viestimään abstrakteistakin aiheista esim. neuvotteluissa spontaanisti ja sujuvasti
 • kytkemään omat puheenvuoronsa taitavasti muiden puheenvuoroihin
 • puhumaan selkeästi ja jäsennellysti mutta joutuu tinkimään sujuvuudesta aiheen ollessa vaativa
 • käyttämään rakenteellisesti monipuolista lähes virheetöntä kieltä, eivätkä virheet haittaa ymmärtämistä
 • käyttämään kohdekielelle tyypillisiä ilmaisuja ja sanastoa täsmällisesti ja tilanteeseen sopivasti
 • pystyy tarvittaessa käyttämään kiertoilmaisuja ilman että puhe katkeaa
 • ääntämään erittäin luontevasti ja vivahteikkaasti
 • käyttämään luontevaa ja vaihtelevaa lauserytmiä ja lausepainoa ilmaisemaan merkitysvivahteita
4-5

B2
 • toimimaan puhetilanteissa, jotka vaativat kykyä ilmaista näkökantoja ja kehitellä argumentteja, joutumatta juuri rajoittamaan sanottavaansa
 • kuvaamaan omin sanoin erilaisia asioita yhtämittaisesti, yksityiskohtaisesti ja selkeästi vaikkakin ajoittain hieman epäröiden
 • osallistumaan sujuvasti keskusteluun tilanteeseen sopivalla tavalla
 • ymmärtämään keskustelun yksityiskohtia, välittämään monitahoista tietoa ja perustelemaan omaa kantaansa
 • kommentoimaan toisen puhetta sekä esittämään täydentäviä näkökohtia ja johtopäätöksiä
 • ottamaan puheenvuoroja, vaikkakaan ei aina tyylikkäästi
 • viestimään sujuvasti ja vaivattomasti ymmärrettävällä kielellä
 • käyttämään rakenteita pääosin oikein, eivätkä virheet haittaa ymmärtämistä
 • käyttämään laajaa sanavarastoaan täsmällisesti ja vaihtelevasti, mutta sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia
 • käyttämään kiertoilmaisuja, jotka edesauttavat viestin perillemenoa
 • ääntämään selvästi ja luonnollisesti
 • kiinnittämään huomiota myös intonaatioon
1-3

B1
 • selviytymään useimmista tavanomaisista tilanteista
 • puhumaan tutuista tai itseään kiinnostavista asioista johdonmukaisesti – puheessa voi olla toistuvasti taukoja ja korjauksia
 • perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia
 • pitämään tutusta aiheesta valmistellun yksinkertaisen ja ymmärrettävän esityksen
 • osallistumaan merkityksellisesti pitkähköön selkeällä kielellä käytävään keskusteluun konkreettisista asioista, vaikka tarvitsee keskustelukumppaniensa kielellistä tukea ajatustensa ilmaisuun
 • esittämään siihenastisesta keskustelusta koosteen
 • tekemään toisto- tai tarkennuspyynnön
 • jossain määrin mukauttamaan ilmaisuaan tilanteeseen sopivaksi
 • ilmaisemaan mielipiteensä pääosin ymmärrettävästi ainakin helpoista aihepiireistä, vaikka ajoittain voi olla vaikeaa ymmärtää puhujan tavoitteita
 • käyttämään yksinkertaista kieltä välttäen vaativammat rakenteet, minkä johdosta puheen niukkuus ja yksinkertaisuus voivat vaikeuttaa ymmärtämistä tai aiheuttaa väärinymmärtämisiä
 • käyttämään hyvin alansa perussanastoa
 • käyttämään tavallisimpia sanontatapoja, mutta monimutkaisten asioiden ilmaisemisessa esiintyy virheitä
 • ääntämään ymmärrettävästi vaikka vierasperäinen korostus on ilmeistä
 • kiinnittämään vain vähäistä huomiota intonaatioon
0-1

A2
 • viestimään tutuista asioista yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tilanteissa
 • kuvailemaan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita käyttäen omaa taustaansa, elin- tai työympäristöään
 • pitämään lyhyen, yksinkertaisen, harjoitellun esityksen tutusta aiheesta
 • osallistumaan helppoihin puhetilanteisiin, esim. selkeään ja hitaaseen tiedonvaihtokeskusteluun4 , mutta pystyy harvoin ylläpitämään keskustelua ja joutuu usein pyytämään keskeisten seikkojen toistamista
 • muotoilemaan ilmaisunsa vain muiden avulla
 • viestimään ymmärrettävästi lyhyissä, listanomaisissa puheenvuoroissa, vaikka perusrakenteiden systemaattinen käyttö horjuu ja keskustelu kumppani voi joutua pyytämään toistoa
 • ilmaisemaan ajatuksiaan vain runsaiden taukojen ja uudelleenmuotoilujen avulla
 • käyttämään jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa
 • ääntämään yleensä ymmärrettävästi virheistä huolimatta
 • keskittymään ääntämisessä enemmän yksittäisiin sanoihin kuin lauserytmiin ja intonaatioon

Takaisin ylös


Englanti - Kirjoittaminen

  KOKONAISKUVAUS YMMÄRRETTÄVYYS RAKENTEET SANASTO
  Opiskelija pystyy ammattilaansa liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa...
5

C2
   
 • käyttämään kieltä erittäin sujuvasti
 • tuottamaan selkeää, monipuolista ja hyvin jäsentynyttä tekstiä vaativistakin aiheista
 • tuottamaan tekstiä joka on selkeää, täsmällistä ja hyvin jäsentynyttä
 • käyttämään tilanteen, genren ja vastaanottajan vaatimaa tyyliä
 • käyttämään monipuolisia rakenteita osuvasti ja oikeakielisesti
 • käyttämään taitavasti erittäin laajaa ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa
 • käyttämään kohdekielelle tyypillisiä ilmauksia oikein ja luontevasti
5

C1
 • (kuten tasolla C2 vaikka kielellisiä lipsahduksia saattaa esiintyä)
 • (Kuten tasolla C2, vaikka tilanteen huomioon ottaminen onnistuu täysin vain keskeisimmissä tilanteissa/genressä)
 • käyttämään taitavasti monipuolisia rakenteita, vaikka satunnaisia lipsahduksia esiintyy vaativimmissa rakenteissa
 • käyttämään taitavasti laajaa ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa
 • käyttämään idiomaattisia ilmauksia tai löytämään korvaavia ilmaisumuotoja, vaikka satunnaisia sanaston lipsahduksia saattaa esiintyä
4-5

B2
 • tuottamaan hyvää, melko monipuolista ja johdonmukaista tekstiä, jossa kuitenkin voi esiintyä lukurytmiä jossakin määrin häiritseviä kielellisiä virheitä
 • tuottamaan tekstiä joka on pääosin selkeää, jäsentynyttä ja tyylillisesti asianmukaista, ja jossa kehitellään argumentteja systemaattisesti, vaikkakaan se ei kaikilta osin vastaa viestintätilanteen vaatimuksia
 • ilmaisemaan ajatuksiaan ilman että ilmaisutaito juurikaan rajoittaa ymmärrettävyyttä
 • käyttämään yleensä rakenteita hyvin, vaikka lauserakenteissa saattaa esiintyä puutteita, jotka eivät yleensä aiheuta väärinkäsityksiä
 • käyttämään melko laajasti ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa
 • käyttämään vaihtelevaa kieltä, korvaavia ilmaisuja ja tavallisia idiomaattisia ilmauksia, vaikka sanavalinnassa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä, jotka eivät estä viestin perillemenoa
1-3

B1
 • ilmaisemaan ajatuksensa ymmärrettävästi melko selkeällä, yksinkertaisella ja pääosin yhtenäisellä tekstillä, vaikka ammattialan erityiskielessä on yleensä puutteita ja lukurytmiä häiritseviä peruskielen virheitä esiintyy
 • laatimaan dokumentteja pääasiassa vain kielellisten apuvälineiden avulla
 • ilmaisemaan ajatuksiaan yksittäisin ymmärrettävin virkkein, jotka eivät aina muodosta loogista kokonaisuutta, ja vain satunnaisesti viestintätilanteen tarpeet huomioiden
 • ilmaisemaan itseään yleensä ymmärrettävästi, vaikka tekstin hajanaisuus, niukkuus ja/tai virheellisyys haittaavat jossakin määrin
 • käyttämään rakenteita tyydyttävästi, ja tavallisia rakenteita melko hyvin, vaikka äidinkielen vaikutus voi olla selvästi havaittavissa lauserakenteissa
 • käyttämään tyydyttävästi oman alan ja toimintaympäristön perussanastoa, mutta usein vain kielellisten apuvälineiden avulla
 • viestimään yleensä ymmärrettävästi, vaikka sanavalinnoissa esiintyy epäselvyyksiä ja virheitä erityisesti ennestään tuntemattomissa aiheissa
0-1

A2
 • tuottamaan yksinkertaista, jossakin määrin ymmärrettävää mutta usein hajanaista tekstiä, jossa kielelliset virheet häiritsevät sekä lukurytmiä että viestin perillemenoa
 • ilmaisemaan ajatuksiaan vain tekstillä, jonka kokonaisrakenne on vajavainen ja joka ei huomioi tekstityypin perusrakennetta, eikä viestintätilanteen vaatimuksia
 • tuottamaan vain osin ymmärrettävää tekstiä koska tekstin hajanaisuus, niukkuus ja/tai virheellisyys vaikeuttavat ymmärtämistä suuresti
 • käyttämään yksinkertaisia rakenteita jokseenkin oikein, mutta tehden systemaattisesti virheitä perusrakenteissa, esimerkiksi aikamuodoissa
 • käyttämään vain suppeaa ja konkreetteihin asioihin liittyvää sanastoa

Takaisin ylös

i ’Genre’ Lajityyppi eli ’genre’ on prototyyppistä viestintää, jolla on viestintätarkoitus, rakenne, tyyli, sisältö ja aiottu kuulijakunta, esim. puhelu, esitelmä. (esim. Swales 1990:58)
2 ’Ammattiala’ viittaa diskurssiyhteisön (esim. työyhteisön) viestintään, jossa henkilö toimii jossakin roolissa (esim. insinöörinä). ’Ammatillinen diskurssi’ on viestintäyhteisön tuottamaa viestintää, jolla on yhteiset tavoitteet, viestintämekanismit, osallistumismekanismit, yhden tai usean lajityypin käyttö, jonkin verran omaleimasta sanastoa ja jäsenet, jotka tuntevat sisällön ja joilla on viestintäkokemusta. (Swales 1990:25-27)
3’Tilanne’ tai ’puhetilanne’ on kokonaisvaltainen käsite, joka sisältää erilaisia kontekstuaalisia tekijöitä kuten diskurssityyppi tai genre, osanottajien roolit ja keskinäiset suhteet, kulttuurit. Kulttuuri tulisi ymmärtää kielellisenä, etnisenä, organisatorisena ja ammatillisena kulttuurina.
4’Tiedonvaihtokeskustelu’ on keskustelu, jonka päätarkoituksena on informaation vaihtaminen tai välittäminen puhujien kesken.