Kieliopinnot

Pakolliset kieliopinnot

Opiskelijan on ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissaan tai muulla tavalla osoitettava saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä alueella ja joka on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Tämä ruotsin ja suomen kielen osaamisvaatimus ei kuitenkaan koske sinua, joka olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä sinua, joka olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla. Toimita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojasi tutkintovastaavalle anomus niistä opinnoista, joilla haluat korvata tutkinnostasi pois jäävät ruotsin ja suomen opinnot. On suositeltavaa, että pois jäävien ruotsin opintojen tilalle valitaan jonkin muun kielen opintoja ja suomalaisille tutkinto-opiskelijoille tarkoitetun suomen kielen ja viestinnän opintojen tilalle valitaan suomi toisena kielenä -opintoja. Päätöksen korvaavista opinnoista tekee kielikeskuksen yksikönjohtaja tutkintovastaavan esityksestä.

Muiden tarjoamat kieliopinnot

Oamkissa tarjottavien kieliopintojen lisäksi voit suorittaa kieliopintoja maksuttomasti esim. ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan kautta Campusonlinen tai KiVANET-verkoston verkko-opintoina. Myös Oulun yliopiston avoin yliopisto järjestää kieliopintoja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Oulun aikuislukio tarjoaa myös kielten kursseja joko päivä- tai iltaopetuksensa opetettavasta kielestä riippuen.

Tarkasta aina kieliopintoja tarjoavalta taholta, ovatko kieliopinnot maksullisia. Vastaat itse muualla kuin Oamkissa suoritettavien kieliopintojen kuluista.

Jos haluat sisällyttää muualla suoritettuja kieliopintoja Oamkissa suoritettavaan tutkintoon, ole yhteydessä oman tutkinto-ohjelmasi tutkintovastaavaan ja keskustele hänen kanssaan kieliopintojen hyväksilukemisesta. Myös Oamkin kieltenopettajilta saat tietoa kieliopintojen hyväksilukukäytännöistä ja saavutetun kieliosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyistä.

Kielten opiskelu Oulun yliopistossa

Oamkilla ja Oulun yliopistolla on sopimus kielten ristiin opiskelusta. Oamkin läsnäolevana tutkinto-opiskelijana voit osallistua Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen (KVK) lukukausien aikana tarjottavaan kieltenopetukseen, jos ryhmissä on tilaa. Myös Oamkiin saapuneet kansainväliset vaihto-opiskelijat voivat suorittaa kieliopintoja Oulun yliopistossa, jos opintojakso on tarjolla verkostosopimuksessa myös vaihto-opiskelijoille. Opiskelu on maksutonta.

Ennen yliopiston kieltenopetukseen osallistumista sinun tulee sopia oman tutkintovastaavasi kanssa, voidaanko Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetut opinnot sisällyttää Oamkissa suoritettavaan tutkintoosi.

Katso ohjeet ristiin opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta sekä hakemuslomake Oulun yliopiston kieliopintoihin hakeutumiseksi.

Lähtötasotestit

Alapuolella näkyvistä linkeistä pääset tekemään ruotsin ja englannin lähtötasotestit. Niiden tarkoituksena on selvittää onko sinun hyvä kerrata kyseisiä kieliä ennenkuin osallistut tutkinto-ohjelmasi pakollisille englannin ja ruotsin kursseille. Testin tehtyäsi saat heti tuloksen ja mikäli se jää rajan alle, ohjaamme sinua osallistumaan erilaisille kertauskursseille ja/tai kertaamaan kieltä itsenäisesti.

Englannin lähtötasotesti:
https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=12646

Ruotsin lähtötasotesti:
https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=12645

Kieliopintojen arviointi

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmaistaan tutkintotodistuksessa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan muista kieliopinnoista poiketen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Oamkissa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidon osoittamiseen kuuluvat yksittäiset opintojaksot arvioidaan lisäksi numeerisella asteikolla 1 - 5. Arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja arvosanat 4 ja 5 hyvää. Opintosuoritusotteessa näkyvät sekä numeeriset että sanalliset arvioinnit. Arviointiin sisältyy sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon arviointi. Mikäli julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän ruotsin kielen taidon osoittamiseen kuuluu useampi kuin yksi opintojakso, arvosana määräytyy näiden opintojaksojen matemaattisena keskiarvona. Saatu keskiarvo pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun (esim. 2,4 -> 2 ja 2,5 -> 3). Opintojaksokuvauksissa on ilmoitettu, mitkä ruotsin kielen opintojaksot sisältyvät julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän kielitaidon vaatimuksiin.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavan ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat niille opiskelijoille, jotka suorittavat kyseiset opinnot 1.8.2008 jälkeen. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja arvosanat 4 ja 5 hyvää. Mikäli julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän ruotsin kielen taidon osoittamiseen kuuluu kaksi ruotsin kielen opintojaksoa, annetaan suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina.

Oamkissa ruotsin kielen arvioinnissa käytetään valtakunnallisia suullisen ja kirjallisen kielitaidon taitotasokuvauksia, jotka on linkitetty ammattikorkeakoulussa käytössä oleviin arvosanoihin. Ammattikorkeakoulun yhteisten taitotasokuvausten avulla opiskelijoiden kielitaitoa voidaan arvioida yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT)

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Aikaisemmat kielten opinnot voidaan hyväksilukea tietyin edellytyksin. Toisella asteella suoritettuja ruotsin kielen opintoja ei kuitenkaan voida hyväksilukea, sillä niiden katsotaan sisältyvän ammattikorkeakoulun kelpoisuusvaatimuksiin.

Katso kieli- ja viestintäopintoja koskevat HOT-ohjeet (HOT = hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) kieliopintojen hyväksilukemisesta. Lisätietoja kieliopinnoista vapauttamisesta ja kieliopintojen hyväksilukemisesta saat Oamkin Kielikeskuksen johtajalta, Tarja Paukkeri, tarja.paukkeri#oamk.fi (korvaa # -> @).

Eurooppalainen kieltenoppimisen viitekehys (CEFR)

Eurooppalainen viitekehys (Common European Framework of Reference) on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaitoa kuutta taitotasoa käyttäen (A1, A2, B1, B2, C1 ja C2). Viitekehys on otettu laajalti käyttöön Euroopassa ja myös suomalaisissa korkeakouluissa. Oamkin kieltenopetuksessa se on soveltavin osin ollut ensin käytössä ruotsin kielen ja sitten englannin kielen taidon arvioinnissa (vrt. AMK-kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi: https://kivifoorumi.wordpress.com/ -> kieltenopetuksen käytäntösuositukset -> kielten taitotasot).

Opintojaksokuvauksissa tavoitteet ja sisällöt on kuvattu osaamislausekkeina, mikä auttaa sinua ymmärtämään, mitä osaamisen aluetta opintojaksolla kehitetään ja mitä sinulta edellytetään ennen opintojaksolle osallistumista. Opintojakson taitotaso on ilmoitettu opinto-oppaassa opintojaksokuvauksessa lisätietoja kohdassa.

Ruotsin kielen osalta työskennellään ammattikorkeakoulussa yleensä tasolla B1 ja englannin osalta tasolla B2 (ks. taulukko "Eurooppalainen viitekehys" alla sekä vrt. myös Oulun yliopiston kieli- ja veistintäkoulutus).

Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa englannin kielen taitotaso on C1-C2. Viitekehys toimii sekä opiskelijan itsearvioinnin että kieliopintojen opintojaksojen suunnittelun perustana. Jokaiseen kieliopintojaksokuvaukseen on liitetty arviointikehikko, josta löytyvät kuvaukset ao. kielen puhumisen ja kirjoittamisen eri taitotasoille (kokonaiskuvaus, vuorovaikutus, ymmärrettävyys ja rakenteet, sanasto ja ääntäminen).

Kielitaitoa voi arvioida mm. käyttämällä Dialang-ohjelmaa. Dialang-ohjelman voi asentaa maksutta omalle tietokoneelleen. Ota yhteyttä kieltenopettajiin tai ICT-palveluihin jos haluat lisätietoa ohjelman käyttämisestä omassa osastossasi.

EUROOPPALAISEN VIITEKEHYKSEN TAITOTASOT (Euroopan neuvoston virallinen käännös suomeksi)

Taitava kielenkäyttäjä

C2

Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Taitava kielenkäyttäjä

C1

Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Itsenäinen kielenkäyttäjä

B2

Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Itsenäinen kielenkäyttäjä

B1

Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Perustason kielenkäyttäjä

A2

Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Perustason kielenkäyttäjä

A1

Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Taulukko 1. VIITEKEHYKSEN TAITOTASOT


Eurooppalainen viitekehys voi myös toimia kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista.

Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito

Ruotsin kielellä on erityisasemassa kielilainsäädännössä. Kaikissa korkeakoulututkinnoissa on vaatimuksena, että opiskelijat saavuttavat ns. julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän ruotsin kielen taidon.

Aikaisempien ruotsin opintojen hyväksilukeminen ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän kielitaidon osoittaminen näyttökokeella

Ruotsin kielen hyväksilukemisesta on ohjeet osaamisen arvioinnissa (HOT-hyväksilukeminen -> kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen), joissa on myös kerrottu, millaisissa tapauksissa opiskelija voi osoittaa ruotsin kielen taidon suorittamalla sekä suullisen että kirjallisen näyttökokeen osallistumatta lähiopetukseen.

Hyväksiluku- tai korvaavuustapaukset, joista ei päästä yksimielisyyteen tai jotka osoittautuvat ongelmallisiksi, voidaan ottaa ruotsin kielen tiimin käsittelyyn.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän kielitaidon arvioiminen

Osoittamasi kielitaito ilmaistaan tutkintotodistuksessa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan muista kieliopinnoista poiketen asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Oamkissa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taitoa osoittamaan kuuluvat yksittäiset opintojaksot arvioidaan lisäksi numeerisella asteikolla 1 - 5. Arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja arvosanat 4 ja 5 hyvää.

Oamkissa ruotsin kielen arvioinnissa käytetään valtakunnallisia suullisen ja kirjallisen kielitaidon taitotasokuvauksia, jotka on linkitetty ammattikorkeakoulussa käytössä oleviin arvosanoihin. Ammattikorkeakoulun yhteisten taitotasokuvausten avulla opiskelijoiden kielitaitoa voidaan arvioida yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Opintosuoritusotteessa näkyvät sekä numeeriset että sanalliset arvioinnit. Arviointiin sisältyy sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon arviointi. Mikäli julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän ruotsin kielen taidon osoittamiseen kuuluu useampi kuin yksi opintojakso, arvosana määräytyy näiden opintojaksojen matemaattisena keskiarvona. Saatu keskiarvo pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun (esim. 2,4 -> 2 ja 2,5 -> 3). Opintojaksokuvauksissa on ilmoitettu, mitkä ruotsin kielen opintojaksot sisältyvät julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän kielitaidon vaatimuksiin.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavan ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat niille opiskelijoille, jotka suorittavat kyseiset opinnot 1.8.2008 jälkeen. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja arvosanat 4 ja 5 hyvää. Mikäli julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävän ruotsin kielen taidon osoittamiseen kuuluu kaksi ruotsin kielen opintojaksoa, annetaan suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina.

Kieliopinnot Oulun yliopiston opiskelijoille

Oamkilla ja Oulun yliopistolla on sopimus kielten ristiin opiskelusta. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijana voit osallistua Oamkin kieltenopetukseen, jos ryhmissä on tilaa. Opiskelu on maksutonta.

Katso ohjeet ristiin opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta sekä hakemuslomake Oamkin kieliopintoihin hakeutumiseksi.