Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 50
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Tutkintokohtaisia pakollisia (TP) opintoja valitaan johtamisosaamisesta 15op ja tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 15op. Vaihtoehtoisista (V) opinnoista valitaan 25op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


OG00CW37 Esimies talouden johtajana     5               5
OG00CP43 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
ON00CV50 Operatiivisen johtamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen   2,5 2,5               5
ON00CV12 Ensihoidon ja akuuttihoitotyön johtajuus ja johtaminen   5                 5
ON00CV07 Päivystyksellisten palvelujen palvelutason kehittäminen ja johtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00CF22 Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät   5                 5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen                     5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen                     5
OE00CV33 Tulevaisuuden akuuttihoitotyö ja ensihoito   2,5 2,5               5
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
Kliininen asiantuntijaosaaminen  
OA00CS58 Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen                     5
OA00CS59 Laajavastuinen kliininen hoitotyö                     5
ON00CV51 Ensihoitolääketieteen soveltaminen ja näyttöön perustuva toiminta   2,5 2,5               5
OA00CS60 Hoitotyön erityiskysymykset                     5
Vapaasti valittavat opinnot 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 8.12.2021 16:32:50

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 3.12.2021