Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Tutkintokohtaisia pakollisia (TP) opintoja valitaan johtamisosaamisesta 15op ja tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 15op. Vaihtoehtoisista (KV tai MV) opinnoista valitaan yhteensä 25op.

Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden koulutusalakohtaisen (KV) tai monialaisen (MV) vaihtoehtoisen opintojakson tai muun EQF7 (ylempi korkeakoulututkinto)-tasoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op)

TP= Tutkintokohtainen pakollinen opintojakso
KV= Koulutusalakohtainen vaihtoehtoinen opintojakso
MV= Monialainen vaihtoehtoinen opintojakso
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
OG00DB90 Strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 3 2                 5
OG00DH42 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa 5                   5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OG00DB91 Uudistava johtaminen     5               5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
ON00DY39 Operatiivisen johtamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen   5                 5
ON00DY35 Päivystyksellisten palvelujen palvelutason kehittäminen ja johtaminen 5                   5
ON00DY38 Ensihoidon ja akuuttihoitotyön johtajuus ja johtaminen   5                 5
OJ00DY50 Esihenkilö talouden johtajana                     5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
OJ00DR25 Palvelumuotoilu Sotessa 2 3                 5
ON00DY41 Ensihoitolääketieteen soveltaminen ja näyttöön perustuva toiminta 4 1                 5
ON00DW10 Tulevaisuuden akuuttihoitotyö ja ensihoito   1 4               5
Kliininen asiantuntijaosaaminen  
OA00CS58 Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5                   5
OA00CS59 Laajavastuinen kliininen hoitotyö 3 2                 5
OA00DZ93 Kliinisen hoitotyön erityisosaamisen kehittäminen                     5
OA00DH23 Kliininen osaaminen ikääntyvien hoidossa     5               5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 25.9.2023 08:48:36