Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen (10 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Tutkimustyön perusteet 2 op
Opiskelija osaa kuvailla näyttöön perustuvan toiminnan, tutkimustyön lähtökohdat, peruskäsitteet sekä tutkimustyön prosessin. Opiskelija osaa etsiä, lukea ja kriittisesti arvioida tutkimustietoa.

Projektityön perusteet 2 op
Opiskelija tuntee hanke- ja/tai projektityön luonteen ja pääperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä oman alansa kehittämiseen.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen aineiston keruun. Opiskelija osaa ohjatusti soveltaa laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä ja tulkita analyysin tuloksia. Osaa raportoida laadullisen tutkimuksen tuloksia ja arvioida tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuuden peruskysymyksiä.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op
Opiskelija osaa suunnitella määrällisen tutkimuksen aineiston keruun ja toteuttaa sähköisen kyselyn. Hän osaa käyttää itsenäisesti sähköistä kysely- ja analysointisovellusta aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa. Opiskelija osaa ohjatusti soveltaa tilastollisia menetelmiä ja tulkita niiden tuloksia. Opiskelija osaa käyttää tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä tutkimusongelmien analysoinnissa. Osaa raportoida määrällisen tutkimuksen tuloksia ja arvioida tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuuden peruskysymyksiä.
Sisältö Tutkimustyön perusteet 2 op
Näyttöön perustuvan toiminnan sekä määrällisen ja laadullisen tutkimustyön lähtökohdat. Kirjallisuuskatsaus osana tutkimusprosessia ja tutkimusmenetelmänä. Tieteellisen tiedon merkitys käytännön toiminnassa ja koulutuksessa, erilaiset tiedonlajit. Tutkimustyön prosessi.

Projektityön perusteet 2 op
Projektin rakenne ja suunnittelu. Projektien hallinta ja organisointi. Projektin ositus ja vaiheistus. Projektisuunnittelutyökalut ja -menetelmät. Projektin aikataulu, resursointi, budjetti, tehtävät, työnjako ja riskianalyysi. Projektin viestintä ja dokumentointi. Kehittämistyön menetelmät.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op
Hyvä tieteellinen käytäntö, laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, eettiset lähtökohdat, luotettavuuden arviointi.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op
Tilastotieteen peruskäsitteet. Tutkimusprosessin vaiheet. Aineiston hankinta. Sähköisen kysely- ja analysointisovelluksen käyttö. Analyysimenetelmät ja soveltuvan menetelmän valinta. Ryhmien vertailu ja toistettu mittaus. Riippuvuuden tutkiminen. Eettiset lähtökohdat. Reliabiliteetti ja validiteetti. Tulosten raportointi.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Arviointikriteerit koskevat osia: laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op

1
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä osittain vaadittavat osa-alueet, mutta perustelut ovat puutteellisia osin tai kokonaan. Opiskelija määrittelee puutteellisesti tutkimuksen keskeiset käsitteet. Opiskelija kuvaa tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen hyvin puutteellisesti tai sekoittaa ne. Opiskelijan tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) tunnistaminen ja kuvaaminen on puutteellista. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä puutteellisesti. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä niukasti ja kapea-alaisesti. Opiskelijan laatima jatkotutkimusaihe on epäselvä. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen, mutta esityksessä on puutteita tai se on epäselvä. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä, mutta se on puutteellinen ja kieli on osittain arkikieltä ja oikeakielisyydessä on puutteita.

2
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) mutta perustelut ovat puutteellisia. Opiskelija osaa määritellä tutkimuksen keskeiset käsitteet, mutta niiden käyttö on epäjohdonmukaista. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen, mutta niiden kuvaus on puutteellinen ja epäjohdonmukainen. Opiskelija tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet (mm. aineiston keruu ja analysointi) ja etenemisen, mutta niiden kuvaaminen on pintapuolista. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät tekijät. Opiskelija osaa arvioida eettisyyteen liittyviä tekijöitä osittain. Opiskelija osaa esittää jatkotutkimusaiheen, mutta sitä ei ole perusteltu. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä, mutta siinä on pieniä puutteita ja kieli on osittain arkikieltä, oikeakielisyydessä on pieniä puutteita.

hyvä (3-4)
Arviointikriteerit koskevat osia: laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op


3
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) ja ne on perusteltu osin kirjallisuudella Opiskelija osaa käyttää osittain johdonmukaisesti tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen. Opiskelija osaa kuvata tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) etenemisen osittain epäjohdonmukaisesti. Opiskelija perustelee niitä menetelmäkirjallisuudella. Opiskelija osaa pohtia tutkimuksen luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä monipuolisesti. Opiskelija osaa esittää jatkotutkimusaiheen, mutta perustelut eivät ole täysin linjassa tutkimuksen tulosten kanssa. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen informatiivisesti. Opiskelija osaa pääosin raportoida oppimistehtävänsä selkeästi, noudattaen osittain hyvää tieteellistä käytäntöä. Kieli on asiatekstiä.

4
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) ja ne on perusteltu tarkoituksenmukaisesti kirjallisuudella. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen ja ne on asetettu oikein. Opiskelija osaa kuvata johdonmukaisesti tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) etenemisen ja perustelee niitä tarkoituksenmukaisesti menetelmäkirjallisuudella. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia tutkimuksen luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä monipuolisesti ja loogisesti. Opiskelija osaa esittää mielekkään jatkotutkimusaiheen ja se on esitetty osittain perustuen tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Opiskelija osaa pääosin esittää tutkimuksen johdonmukaisesti, informatiivisesti ja sitä on mielekäs seurata. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, kieli on asiatekstiä.

kiitettävä (5)
Arviointikriteerit koskevat osia: laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op

Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässään ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) ne on perusteltu kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti kirjallisuudella. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ja asiantuntevasti tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen selkeästi ja ne on asetettu oikein. Opiskelija osaa kuvata johdonmukaisesti ja tarkasti tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) etenemisen ja perustelee niitä tarkoituksenmukaisesti menetelmäkirjallisuudella. Opiskelija osaa kriittisesti ja monipuolisesti pohtia tutkimuksen luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä monipuolisesti, loogisesti ja kriittisesti. Opiskelija osaa esittää mielekkään jatkotutkimusaiheen ja se on esitetty perustuen tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen johdonmukaisesti, informatiivisesti ja sitä on mielekäs seurata. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, kieli on virheetöntä asiatekstiä.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Vastuuopettajat osasuorituksiin:
Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin
Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi
Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä
Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Vastuuhenkilöt Seija Kokko
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
 • 01.01.2020 - 04.04.2021 (SU00BQ14-3012 | BIO18SM)
 • 24.08.2020 - 18.12.2020 (SU00BQ14-3022 | TTK18SM)
 • 24.08.2020 - 05.03.2021 (SU00BQ14-3023 | OPT19SP)
 • 24.08.2020 - 04.06.2021 (SU00BQ14-3019 | RAD19SP)
 • 26.08.2020 - 04.06.2021 (SU00BQ14-3018 | STH19SP)
 • 04.01.2021 - 12.11.2021 (SU00BQ14-3021 | FTK19SP)
 • 30.08.2021 - 04.03.2022 (SU00BQ14-3029 | OPT20SP)
 • 30.08.2021 - 03.06.2022 (SU00BQ14-3027 | RAD20SM)
 • 30.08.2021 - 03.06.2022 (SU00BQ14-3028 | STH20SP)
 • 13.09.2021 - 04.03.2022 (SU00BQ14-3020 | BIO19SP)
 • 18.10.2021 - 23.12.2021 (SU00BQ14-3030 | TTK19SM)
 • 01.11.2021 - 06.03.2022 (SU00BQ14-3026 | SOS19SPB, SOS19SPA)
 • 03.01.2022 - 31.05.2022 (SU00BQ14-3031 | FTK20SP)
 • 10.01.2022 - 03.03.2023 (SU00BQ14-3024 | BIO20SM)
Tiedot haettu 18.9.2021 18:05:23

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 30.8.2021