Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Energiatekniikan ja kiertotalouden tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 182
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Energiatekniikan ja kiertotalouden perusteet 51
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1   1   1       5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet   3                 3
YY00DU52 English for Working Life     3               3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä             3       3
YY00DU54 Innovoidaan yhdessä   3                 3
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TY00DE61 Tekniikan matematiikka 2   5                 5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 5                   5
TY00DE63 Tekniikan fysiikka 2   5                 5
TX00CG45 Termodynamiikka     5               5
TM00DU28 Circular Economy and Sustainable Way of Thinking 3                   3
Prosessitekniikka 38
TG00EC90 Yksikköprosessit     5 5             10
TG00EC91 Suunnittelutyökalut     3 2             5
TG00EC92 Tietomallinnus         5           5
TG00EC93 Kunnossapito           3         3
TG00EC94 Sähköautomaatio       5             5
TG00ED75 Virtaustekniikka   3                 3
TG00ED76 Pumppaustekniikka   4                 4
TG00ED89 Lämmön- ja kosteudensiirto     3               3
Energiatekniikka 15
TG00EC95 Energiatekniikkaan perusteet 5                   5
TG00EC96 Kylmätekniikka         5           5
TG00EC98 Kiertotalouden ja energiatekniikan mittaustekniikka ja muutosprosessit         5           5
Energiatekniikan ja kiertotalouden projekti 24
TG00ED72 Energy Technology and Circular Economy Project           24         24
Suuntaavat opinnot 54
Energiatekniikan suuntaavat opinnot (suuntaavat opinnot) 54
TG00ED90 Ydintekniikka     3               3
TG00EC97 Lämpövoimaprosessit       4             4
TG00EE00 Materiaalitekniikka       3             3
TG00CP64 Rakenteiden mitoitus       5             5
TG00EC99 Höyry- ja kaasuturbiinit       3             3
TG00ED91 Höyrykattilat         5           5
TX00CG54 Kaukolämmitys         5           5
TG00ED74 Hydropower           3         3
TG00ED73 Solar Power           3         3
TG00CP70 Hybridijärjestelmän suunnittelu             10       10
TG00CS02 Tuulivoima             5       5
T350205 Energialaitokset             2,5 2,5     5
Kiertotalouden suuntaavat opinnot 54
TG00ED01 Hiilijalanjälki ja elinkaariarviointi     5               5
TG00ED04 Orgaaniset aineet kiertotaloudessa     5               5
TG00ED10 Kiertotalouden kemia     4               4
TG00ED03 Yritysten materiaali- ja energiatehokkuus       5             5
TG00ED08 Materiaalien ja katalyyttien kemia kiertotaloudessa       8             8
TG00ED05 Spektrometria ja kromatografia - analyysitekniikat         5           5
TG00ED07 Kiertotalouden liiketoimintamallit         5           5
TG00ED09 Bioprosessitekniikka         7           7
TG00ED06 Kiertotalouden kehittäminen           5         5
TG00ED02 Laatu-, turvallisuus-, ympäristöjohtaminen ja YVA             5       5
Vapaasti valittavat opinnot 13
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tutkinto-ohjelmaan suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TG00DZ56 Ammatillisen kasvun projektiopinnot                     10
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot  
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
KL00BW41 Johtamistaito                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu   10   10   10         30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 26.3.2023 10:35:37