Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


TG00ED05 Spektrometria ja kromatografia - analyysitekniikat (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää sähkömagneettisen säteilyn ja aineen välisen vuorovaikutuksen. Hän osaa kertoa spektrometristen mittausten perusteet sekä mittauksissa käytettävien laitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. Hän osaa kalibroinnin. Opiskelija osaa tehdä spektrometrisiä analyysejä luotettavasti sekä arvioida mittaustuloksiaan metrologian näkökulmasta. Hän osaa hakea tietoa ja raportoida tuloksia. Opiskelija hallitsee kromatografisia erotusperiaatteita ja analyysitekniikoita. Hän osaa kertoa esimerkiksi kaasu- ja nestekromatografialaitteistojen toimintaperiaatteet ja rakenteet. Hän osaa analysoida ja karakterisoida tuotteita sekä valvoa laatua kromatografisin ja spektrometrisin menetelmin.
Sisältö Aineen ja sähkömagneettisen säteilyn välinen vuorovaikutus. Molekyylispektrometria: UV/VIS- ja fluoresenssispektrometria. Atomispektrometria: atomiabsorptio- ja atomiemissiospektrometria.
Kromatografisen erotuksen periaate, termistö. Adsorptio-, partitio-, ioninvaihto- ja ekskluusiokromatografia. Kaasu- ja nestekromatografia. Kapillaarielektromigraatiotekniikat. Integrointi kromatografiassa. Kiinteäfaasiuutto.
Laboratoriotöitä: esimerkiksi GC-MS, HPLC, UV-VIS-spektrometri ja niiden aplikaatiot esimerkiksi biomassamittauksissa, ympäristömittauksissa ja kiertotalouden sivuvirtojen mittauksissa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 23.9.2023 12:46:29