Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 10 op. Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden monialaisen vaihtoehtoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OG00CP43 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 3 7                 10
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00CF22 Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät 2,5 2,5                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management 5                   5
Alan asiantuntijaosaaminen  
Kliinisen osaamisen syventäminen asiakaslähtöisessä hoitotyössä 20
OC00CG28 Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko   5                 5
OA00CS58 Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5                   5
OA00CS59 Laajavastuinen kliininen hoitotyö 3 2                 5
OA00CS60 Hoitotyön erityiskysymykset     5               5
Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa 35
OA00CS04 Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5                   5
OA00CS05 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa     5               5
OA00CS06 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa     5               5
OA00CS07 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito   5                 5
OA00CS08 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5                   5
OA00CS09 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa   5                 5
OA00CS10 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5                   5
Kliinisen radiografian syventävät opinnot 20
OA00CT59 Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography   10                 10
OA00CT58 Developing patient centered and patient safe clinical radiography 5                   5
OA00CT60 Developing quality management and safety culture     5               5
Kliinisen bioanalytiikan syventävät opinnot 20
OC00CV01 Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa 5                   5
AO00CW34 Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa   5                 5
AO00CW35 Preanalytiikan ja kliinisten laboratoriopalveluiden ohjaus ja konsultointi   5                 5
AO00CW36 Bioanalytiikan asiantuntijuuden syventäminen     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OA00CS61 Farmakologia                     11
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 20.1.2021 17:37:37

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020