Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Tutkintokohtaisista pakollisista alan asiantuntijaosaamisen opinnoista (TP) valitaan suuntautumisvaihtoehdon mukaan 25-35 op, tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 10 op (TP), tutkintokohtaisista ja monialaisista vaihtoehtoisista (TV tai MV) 10-20 op.

Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden tutkintokohtaisen tai monialaisen vaihtoehtoisen opintojakson tai muun EQF7 (ylempi korkeakoulututkinto)-tasoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).

(TP) = tutkintokohtainen pakollinen opintojakso
(TV) = tutkintokohtainen vaihtoehtoinen opintojakso
(MV) = monialainen vaihtoehtoinen opintojakso
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00DB90 Strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 3 2                 5
OG00DH42 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00DB91 Uudistava johtaminen                     5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OG00CW37 Esimies talouden johtajana     5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management 5                   5
Alan asiantuntijaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


Laajavastuinen kliininen hoitotyö  
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
OC00CG28 Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko   5                 5
OA00CS58 Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5                   5
OA00CS59 Laajavastuinen kliininen hoitotyö 3 2                 5
OA00DH22 Kriittisesti sairaan potilaan moniammatillinen hoito     5               5
OA00DH23 Kliininen osaaminen ikääntyvien hoidossa     5               5
OA00DB92 Farmakologia   10                 11
Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa 35
OA00CS04 Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5                   5
OA00CS05 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5                   5
OA00CS06 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5                   5
OA00CS07 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito     5               5
OA00CS08 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa   5                 5
OA00CS09 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa     5               5
OA00CS10 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa   5                 5
Mielenterveys- ja päihdetyö 25
OA00DH47 Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä                     5
OA00DH48 Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen                     5
OA00DH49 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I                     5
OA00DH50 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II                     5
OA00DH51 Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset                     5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 4.12.2023 16:36:52