Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Terwa-akatemia (210 op)

Perusopinnot 60
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KL00BQ16 Ammatilliset valmiudet 6                   6
KL00CV39 Liiketoimintaosaaminen 1 7                   7
KL00BQ18 Liiketoimintaosaaminen 2 12                   12
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen 5                   5
KL00CJ38 Asiakkuusosaaminen   12                 12
KL00BQ19 Yrityksen toimintaympäristö   10                 10
KL00CJ37 Työyhteisöosaaminen   5                 5
KL00BQ22 Affärssvenska I   3                 3
Ammattiopinnot 90
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Opiskelijan ulkomaan vaihdossa suorittamat opinnot voidaan hyväksilukea ammattiopintoihin opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Suositeltava kv-vaihdon ajankohta on 3. lukuvuoden syksy, mutta opiskelija voi suorittaa vaihdon myös muuna aikana, jolloin se omaan opintosuunnitelmaan sopii opintoja viivästymättä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Ammatilliset kieliopinnot 9
Näytä/piilota kuvaus


KL00BQ25 Affärssvenska II     3               3
Kieliopinnot 6
Näytä/piilota kuvaus


3B00BC47 Saksan alkeiskurssi I 4                   4
3B00BC48 Saksan alkeiskurssi II   4                 4
3B00BC49 Intermediate German     4               4
3B00BC50 Geschäftsdeutsch       3             3
K1152LI Gesprochenes Deutsch           3         3
K1146LI Samtal om det aktuella       3             3
K1145LI Affärskommunikation     3               3
K1346LI Ekonomisvenska                     3
K1245LI English at Work 3                   3
K1124LI English Business Communication       3             3
K1128LI Financial English                     3
3L00BJ06 International Business Negotiations           3         3
K1185LI Marketing English       3             3
K1129LI Professional Writing Skills         3           3
Terwa-akatemia  
Liiketoiminnan rakentaminen ja työskentely tiimiyrityksessä 36
KL00BR75 Yrityksen perustamistoimet     0,6 0,6 0,6 0,6 0,6       3
KL00CV43 Kannattavan liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen     1,8 1,8 1,8 1,8 1,8       9
KL00CV44 Asiakasverkoston rakentaminen     1,8 1,8 1,8 1,8 1,8       9
KL00CV45 Kannattava liiketoiminta     1,8 1,8 1,8 1,8 1,8       9
KL00CV46 Terwa-akatemian tutkimuskurssi           6         6
Yrittäjäosaaminen 45
KL00BQ46 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen     3 3 3 3 3       15
KL00BQ47 Yrityksen johtaminen     3 3 3 3 3       15
KL00BQ48 Yrityksen kannattavuuden kehittäminen     3 3 3 3 3       15
KL00BQ49 Kansainvälistyminen ja globaalit markkinat     3 3 3 3 3       15
KL00BQ67 Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit     3 3 3 3 3       15
K1363LI Oman liikeidean tai oman liiketoiminnan kehittäminen yrityshautomossa     3 3 3 3 3       15
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Opiskelija valitsee vapaasti opintojaksoja 15 opintopisteen edestä. Opintojaksot voivat olla 1) oman tutkinto-ohjelman ammattiopintoja tai vapaasti valittavia opintoja, 2) vieraiden kielten opintoja, 3) kielellisiä tai matemaattisia taitoja aktivoivia opintojaksoja, 4) muiden tutkinto-ohjelmien opintoja tai 5) muissa ammattikorkeakouluissa (esim. kesäopintoportaali) tai yliopistossa suoritettuja opintoja.

OAMKin vapaasti valittavien opintojen tarjonta julkistetaan lukuvuosittain, tarjonnassa on myös kesäopintoja ja kirjatenttejä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1098LI Arvopaperisijoittaminen                     3
K1321LI Asunto- ja kiinteistökauppa sekä käyttöoikeudet       3             3
KL00CR07 EU-osaaminen                     3
3L00BE79 Excelin jatkokurssi                     3
K1099LI Finanssialalla toimiminen           3         3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti                     3
KL00BT65 International Business Corridor                     5
KL00BW41 Johtamistaito                     5
4B00BG77 Julkaisujärjestelmät       3             3
K1034BI Image Editing   3                 3
K1100LI Liike-elämän tapatietous     3               3
K1286LI Liiketoiminnan kannattavuusmatematiikkaa 5                   5
3L00BM18 Osakeyhtiön hallitustyöskentely                     3
K1281LI Rahoitusmatematiikka                     4
K1344LI Sopimusoikeus                     3
KL00BR68 Terwa-akatemian projektiopinnot                     15
K1105LI Tietosuoja ja tietoturvallisuus                     3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto                     5
Valmentavat opinnot  
KL00BR52 Activate your English 3                   3
KL00BR51 Aktivera din svenska   3                 3
KL00BR53 Matemaattisen ajattelun aktivointi 3                   3
K1139YY Tietotekniikan valmentava opintojakso 3                   3
Kirjatentit  
3L00BJ19 Basics of Organisational Behaviour                     3
K1057LI Johtamisen haasteet                     3
K1324LI Menestyvä asiantuntijayritys                     3
KL00CA85 Palvelujen markkinointi ja kehittäminen                     3
K1309LI Projektijohtaminen                     3
K1270LI Tilintarkastuksen jatkokurssi                     3
K1273LI Yritysrahoituksen jatkokurssi                     3
K1101LI Yritysverotuksen erityiskysymyksiä                     3
K1049LI Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa                     3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1140YY Yleisharjoittelu     2 2 2 2 2       10
YY00BD17 Ammattiharjoittelu     4 4 4 4 4       20
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1003YY Opinnäytetyö           7,5 7,5       15
Tiedot haettu 28.9.2022 10:41:39