Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Liiketalouden tutkinto-ohjelma (210 op)

Perusopinnot 60
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KL00DN78 Johdanto amk-opiskeluun 2                   2
KL00DN79 Liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 5                   5
KL00DN80 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5                   5
KL00DN81 Taloushallinnon perusteet 5                   5
KL00DN82 Juridiikan perusteet 5                   5
KL00DN83 Asiantuntijaviestintä 5                   5
KL00DN84 ICT-työvälineet 5                   5
KL00DN85 Liiketalousmatematiikka   5                 5
KL00DN86 Kansantalous ja talouden kansainvälisyys   5                 5
KL00DN87 Business English   5                 5
KL00DN88 Affärssvenska   5                 5
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen   5                 5
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet   3                 3
Ammattiopinnot 90
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Pakolliset ammattiopinnot 45
KL00DN89 Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen     5               5
KL00DN90 Asiakaskokemuksen ja asiakkuuksien kehittäminen     5               5
KL00DN91 Yrityksen talouden ohjaus     5               5
KL00DN92 Työelämän toimeksianto       5             5
KL00DN93 Tilastollinen tutkimus       5             5
KL00DN94 Laadullinen tutkimus       4             4
KL00DN95 Kestävä liiketoiminta           3         3
KL00DN96 Onnistu opinnäytetyössä           4         4
KL00BQ28 Ammatillinen urasuunnittelu   1   1   1         3
Ammatilliset kieliopinnot 6
K1145LI Affärskommunikation     3               3
KL00DP15 Juridisk svenska       3             3
KL00DB54 English for Entrepreneurs       3             3
3L00BI74 English for Team Leaders       3             3
K1128LI Financial English       3             3
KL00DP16 Legal English       3             3
K1185LI Marketing English       3             3
K1124LI English Business Communication     3               3
K1245LI English at Work     3               3
3B00BC47 Saksan alkeiskurssi I 4                   4
3B00BC48 Saksan alkeiskurssi II   4                 4
3B00BC49 Intermediate German     4               4
Esimiestyön ja henkilöstöosaamisen osaamispolku 45
Näytä/piilota kuvaus


A-paketti: Henkilöstöosaaminen 15
KL00DN97 Henkilöstöjohtaminen     5               5
KL00DN98 Palkanlaskenta     5               5
KL00DN99 Työoikeus     5               5
B-paketti: Esimiesosaaminen 15
KL00DO01 Organisaatiokäyttäytyminen       5             5
KL00DO02 Lähiesihenkilönä toimiminen       5             5
KL00DO03 Työyhteisön dialoginen kehittäminen       5             5
C-paketti: Esimiestyön ajankohtaiset teemat 15
KL00DO04 Tiimivalmentamisen ABC           5         5
KL00DO05 Coachingin perusteet           5         5
KL00DO06 Projektijohtaminen           5         5
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Juridiikan osaamispolku 45
A-paketti: Oikeudellinen perusosaaminen 15
KL00DP31 Julkisoikeuden perusteet     5               5
KL00DP32 Oikeudellinen tieto ja viestintä     5               5
KL00DP33 Rikos- ja prosessioikeus     5               5
B-paketti: Syventävä oikeudellinen osaaminen 15
KL00DP34 Perhe- ja perintöoikeus       5             5
KL00DP35 Saatavan perintä ja insolvenssioikeus       5             5
KL00DP36 Sopimusoikeuden erityiskysymyksiä       5             5
C-paketti: Oikeudellinen erityisosaaminen 15
KL00DP37 Juridiikka kansainvälisissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä           5         5
KL00DP38 Työ- ja virkamiesoikeus           5         5
KL00DP39 Yhtiöoikeus           5         5
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Markkinoinnin ja myynnin osaamispolku 45
A-paketti: Markkinointi- ja myyntiosaaminen 15
KL00DP61 Markkinointitutkimus ja markkinoinnin suunnittelu     6               6
KL00DF13 Myyntiosaaminen     3               3
KL00CY15 Digitaalisen markkinoinnin perusteet     3               3
K1042LI Markkinointioikeus     3               3
B-paketti: Viestintä ja brändin rakentaminen 15
KL00CY16 Digitaalinen markkinointiviestintä       6             6
KL00DP62 Markkinointi- ja yhteisöviestinnän suunnittelu       3             3
KL00CY17 Visuaalinen viestintä       3             3
K1329LI Markkinoinnin psykologia       3             3
C-paketti: Digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittäminen 15
KL00CY18 Digitaalinen liiketoiminta           6         6
KL00CY19 Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukeinot           3         3
KL00CY20 Digitaalisten palvelujen ja palvelukokemuksen kehittäminen           3         3
KL00CY21 Markkinoinnin ja myynnin johtaminen           3         3
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Taloushallinnon osaamispolku 45
A-paketti: Taloushallinnon perusosaaminen 15
KL00BQ50 Kirjanpidon peruskurssi     5               5
K1038LI Henkilöverotus     3               3
KL00BS67 Palkanlaskenta     4               4
K1325LI Työoikeuden perusteet     3               3
B-paketti: Taloushallinnon syventävä osaaminen 15
K1257LI Kirjanpidon jatkokurssi       6             6
KL00BQ52 Yritysverotus       3             3
3L00BE72 Taloushallinnon tietojärjestelmät       3             3
KL00BQ53 Yritysrahoituksen perusteet       3             3
C-paketti: Taloushallinto päätöksenteon tukena 15
KL00BQ54 Johdon laskentatoimi           6         6
3L00BC82 Tilintarkastuksen perusteet           3         3
KL00BQ55 Yrityksen talouden analysointi           3         3
K1050LI SAP-toiminnanohjausjärjestelmä           3         3
K1266LI Työelämälähtöinen projekti                     5
Terwa-akatemia 45
A-paketti: Tiimiyrityksen käynnistäminen 15
KL00DP41 Yrityksen perustamistoimet ja tiimiyrityksen muodostaminen     5               5
KL00DP42 Asiakasverkoston rakentaminen     5               5
KL00DP43 Kannattavan liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen     5               5
B-paketti: Tiimiyrityksen kehittäminen 15
KL00DP44 Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit       5             5
KL00DP45 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen       5             5
KL00DP46 Kannattava yritys       5             5
C-paketti: Yrittäjyysosaamisen syventäminen 15
KL00DP47 Kansainvälistyminen ja globaali yrittäjyys           5         5
KL00DP48 Yrityksen johtaminen           5         5
KL00DP49 Liikeidean kehittäminen ja arvonluontiprosessi           5         5
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Opinnot opiskelijayrityksessä 15
K1043LI Opiskelijayritysopinnot     7,5 7,5             15
Kauppa ja yrittäjyys 15
3L00BG11 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot     2,5 2,5             5
3L00BG13 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen     2,5 2,5             5
3L00BG14 Tunnusluvut ja johtaminen     2,5 2,5             5
Oamk yrityshautomo 15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi     1,5 1,5             3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen     3,5 3,5             7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen     5 5             5
C-paketti: Opiskelijan ammatilliset valinnat 15
Vapaasti valittavat opinnot 15
Vapaasti valittavien opintojen tarjonta voi vaihdella vuosittain. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä toteuteta jokaisena lukuvuonna. Opintojaksoilla voi olla osallistujamäärärajoitteita.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1098LI Arvopaperisijoittaminen       3             3
K1321LI Asunto- ja kiinteistökauppa sekä käyttöoikeudet     3               3
KL00DQ29 Elintarvikeviennin myynti, markkinointi ja kansainvälinen viestintä                     5
KL00CR07 EU-osaaminen 3                   3
K1099LI Finanssialalla toimiminen           3         3
KL00DP27 Innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen                     10
KL00BW41 Johtamistaito                     5
KL00DP25 Kirjoitusviestinnän perusteet 3                   3
K1100LI Liike-elämän tapatietous   3                 3
KL00CR08 Liiketoiminnan kannattavuusmatematiikkaa 3                   3
3L00BM18 Osakeyhtiön hallitustyöskentely                     3
K1281LI Rahoitusmatematiikka   4                 4
K1344LI Sopimusoikeus       3             3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto                     5
Valmentavat opinnot  
YY00DQ06 Activate your English                     3
KL00BR51 Aktivera din svenska 3                   3
KL00BR53 Matemaattisen ajattelun aktivointi 3                   3
Kirjatentit  
3L00BJ19 Basics of Organisational Behaviour                     3
K1057LI Johtamisen haasteet                     3
KL00CA85 Palvelujen markkinointi ja kehittäminen                     3
K1270LI Tilintarkastuksen jatkokurssi                     3
K1273LI Yritysrahoituksen jatkokurssi                     3
K1101LI Yritysverotuksen erityiskysymyksiä                     3
K1049LI Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa                     3
Englanninkieliset opinnot  
K1037IB Doing Business in Asia     3               3
Y00035F InnoWeek Innovointiprojekti   3                 3
KB00BR05 Luxury Marketing       3             3
Taloushallinnon erityisosaaminen  
K1271LI Sisäinen tarkastus         3           3
K1259LI Konsernitilinpäätöksen perusteet         3           3
K1275LI Palkanlaskennan jatkokurssi         3           3
3L00BE76 Julkistalous ja laskentatoimi         3           3
K1276LI Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous         3           3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1140YY Yleisharjoittelu         10           10
YY00BD17 Ammattiharjoittelu         20           20
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1003YY Opinnäytetyö             15       15
Tiedot haettu 3.12.2023 14:42:57