Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, päivä- ja monimuotototeutus (syksy) (210 op)

Perusopinnot 62
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 1,25 1,25   1,25   1,25         5
KL00DN79 Liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 5                   5
KL00DN80 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5                   5
KL00DN81 Taloushallinnon perusteet 5                   5
KL00DN82 Juridiikan perusteet 5                   5
KL00DN85 Liiketalousmatematiikka 5                   5
KL00DN86 Kansantalous ja talouden kansainvälisyys   5                 5
YY00DU59 Yrittäjyys   3                 3
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot   3                 3
KL00DN95 Kestävä liiketoiminta   3                 3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot   3                 3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet   3                 3
YY00DU52 English for Working Life   3                 3
YY00DU54 Innovoidaan yhdessä   3                 3
KL00EA02 Liiketalousalan tietotekniikka   3                 3
KL00EA01 Intercultural Communication Skills   3                 3
Ammattiopinnot 88
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Yhteiset ammattiopinnot 43
KL00DN89 Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen     5               5
KL00DN90 Asiakaskokemuksen ja asiakkuuksien kehittäminen     5               5
KL00DN91 Yrityksen talouden ohjaus     5               5
KL00DN92 Työelämän toimeksianto       5             5
KL00DZ99 Affärssvenska       3             3
KL00EA00 Business English       5             5
KL00DZ95 Tilastolliset menetelmät       3             3
KL00DZ96 Laadulliset menetelmät           3         3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
KL00DZ98 Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa           3         3
KL00DZ97 Onnistu opinnäytetyössä           3         3
Ammattiosaamista syventävät opinnot 45
Näytä/piilota kuvaus


Johtamisen ja HR:n osaamispolku 45
Näytä/piilota kuvaus


A-paketti: Henkilöstöosaaminen 15
KL00DN97 Henkilöstöjohtaminen     5               5
KL00DN98 Palkanlaskenta     5               5
KL00DN99 Työoikeus     5               5
B-paketti: Esihenkilöosaaminen 15
KL00DO01 Organisaatiokäyttäytyminen       5             5
KL00DO02 Lähiesihenkilönä toimiminen       5             5
KL00DO03 Työyhteisön dialoginen kehittäminen       5             5
C-paketti: Johtamisen ajankohtaiset teemat 15
KL00DO04 Tiimivalmentamisen ABC           5         5
KL00DO05 Coachingin perusteet           5         5
KL00DO06 Projektijohtaminen           5         5
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Juridiikan osaamispolku 45
A-paketti: Oikeudellinen perusosaaminen 15
KL00DP31 Julkisoikeuden perusteet     5               5
KL00DP32 Oikeudellinen tieto ja viestintä     5               5
KL00DP33 Rikos- ja prosessioikeus     5               5
B-paketti: Syventävä oikeudellinen osaaminen 15
KL00DP34 Perhe- ja perintöoikeus       5             5
KL00DP35 Saatavan perintä ja insolvenssioikeus       5             5
KL00DP36 Sopimusoikeuden erityiskysymyksiä       5             5
C-paketti: Oikeudellinen erityisosaaminen 15
KL00DP37 Juridiikka kansainvälisissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä           5         5
KL00DP38 Työ- ja virkamiesoikeus           5         5
KL00DP39 Yhtiöoikeus           5         5
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Markkinoinnin ja myynnin osaamispolku 45
A-paketti: Markkinointi- ja myyntiosaaminen 15
KL00DZ70 Asiakasymmärrys ja kuluttajakäyttäytyminen     5               5
KL00DZ71 Digitaalisen markkinoinnin perusteet     5               5
KL00DZ72 Myyntiosaaminen     5               5
B-paketti: Viestintä ja brändin rakentaminen 15
KL00DZ73 Brändit ja viestintä       5             5
KL00DZ74 Digitaalinen markkinointiviestintä       5             5
KL00DZ75 Visuaalinen viestintä       5             5
C-paketti: Digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittäminen 15
KL00DZ76 Digitaalinen liiketoiminta           5         5
KL00DZ77 Markkinointioikeus           5         5
KL00DZ78 Markkinoinnin ja myynnin johtaminen           5         5
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Taloushallinnon osaamispolku 45
A-paketti: Taloushallinnon perusosaaminen 15
KL00BQ50 Kirjanpidon peruskurssi     5               5
K1038LI Henkilöverotus     3               3
KL00BS67 Palkanlaskenta     4               4
K1325LI Työoikeuden perusteet     3               3
B-paketti: Taloushallinnon syventävä osaaminen 15
K1257LI Kirjanpidon jatkokurssi       6             6
KL00BQ52 Yritysverotus       3             3
3L00BE72 Taloushallinnon tietojärjestelmät       3             3
KL00BQ53 Yritysrahoituksen perusteet       3             3
C-paketti: Taloushallinto päätöksenteon tukena 15
KL00BQ54 Johdon laskentatoimi           6         6
3L00BC82 Tilintarkastuksen perusteet           3         3
KL00BQ55 Yrityksen talouden analysointi           3         3
K1050LI SAP-toiminnanohjausjärjestelmä           3         3
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           5         5
Terwa-akatemia 45
A-paketti: Tiimiyrityksen käynnistäminen 15
KL00DP41 Yrityksen perustamistoimet ja tiimiyrityksen muodostaminen     5               5
KL00DP42 Asiakasverkoston rakentaminen     5               5
KL00DP43 Kannattavan liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen     5               5
B-paketti: Tiimiyrityksen kehittäminen 15
KL00DP44 Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit       5             5
KL00DP45 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen       5             5
KL00DP46 Kannattava yritys       5             5
C-paketti: Yrittäjyysosaamisen syventäminen 15
KL00DP47 Kansainvälistyminen ja globaali yrittäjyys           5         5
KL00DP48 Yrityksen johtaminen           5         5
KL00DP49 Liikeidean kehittäminen ja arvonluontiprosessi           5         5
Opinnot opiskelijayrityksessä 15
K1043LI Opiskelijayritysopinnot     7,5 7,5             15
Kauppa ja yrittäjyys 15
3L00BG11 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot     2,5 2,5             5
3L00BG13 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen     2,5 2,5             5
3L00BG14 Tunnusluvut ja johtaminen     2,5 2,5             5
Oamk yrityshautomo 15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi     1,5 1,5             3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen     3,5 3,5             7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen     2,5 2,5             5
C-paketti: Opiskelijan ammatilliset valinnat 15
Vapaasti valittavat opinnot 15
Vapaasti valittavien opintojen tarjonta voi vaihdella vuosittain. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä toteuteta jokaisena lukuvuonna. Opintojaksoilla voi olla osallistujamäärärajoitteita.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KL00DW09 Asiantuntijana kehittyminen           3         3
K1098LI Arvopaperisijoittaminen       3             3
K1321LI Asunto- ja kiinteistökauppa sekä käyttöoikeudet     3               3
KL00CR07 EU-osaaminen 3                   3
K1099LI Finanssialalla toimiminen           3         3
KL00BW41 Johtamistaito                     5
K1100LI Liike-elämän tapatietous   3                 3
KL00CR08 Liiketoiminnan kannattavuusmatematiikkaa 3                   3
KL00ED96 Onnistu verotuksessa                     3
3L00BM18 Osakeyhtiön hallitustyöskentely                     3
K1281LI Rahoitusmatematiikka   4                 4
YY00EB46 Teroita tekstitaitosi       3             3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto                     5
Valmentavat opinnot  
YY00DQ06 Activate your English 3                   3
YY00DQ05 Aktivera din svenska 3                   3
KL00BR53 Matemaattisen ajattelun aktivointi 3                   3
Kirjatentit  
K1057LI Johtamisen haasteet                     3
KL00CA85 Palvelujen markkinointi ja kehittäminen                     3
KB00BY06 Perspectives in Services Marketing                     3
K1270LI Tilintarkastuksen jatkokurssi                     3
K1273LI Yritysrahoituksen jatkokurssi                     3
K1101LI Yritysverotuksen erityiskysymyksiä                     3
Englanninkieliset opinnot  
K1037IB Doing Business in Asia     3               3
Y00035F InnoWeek Innovointiprojekti   3                 3
KB00BR05 Luxury Marketing       3             3
Taloushallinnon erityisosaaminen  
K1271LI Sisäinen tarkastus         3           3
K1259LI Konsernitilinpäätöksen perusteet         3           3
K1275LI Palkanlaskennan jatkokurssi         3           3
3L00BE76 Julkistalous ja laskentatoimi         3           3
K1276LI Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous         3           3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1140YY Yleisharjoittelu         10           10
YY00BD17 Ammattiharjoittelu         20           20
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1003YY Opinnäytetyö           7,5 7,5       15
Tiedot haettu 3.10.2023 18:47:08