Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma (240 op)

MAA2023SP-1001 Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
MAA2023SP-2001 Opiskeluvalmiudet 33
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 3   1   1           5
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU52 English for Working Life 3                   3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet   3                 3
LM00DP64 Luonnonvara-alan matematiikka   5                 5
YY00DU54 Innovoidaan yhdessä   3                 3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä         3           3
LM00DP68 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät           5         5
Biologinen ja tuotanto-osaaminen 44
LM00DP70 Elintarvike- ja ympäristökemia 2 3                 5
LM00DP71 Pohjoinen ruoantuotanto 5                   5
LM00DP72 Bio- ja kiertotalouden perusteet   5                 5
LM00DP73 Maaperä ja maan kasvukunto 5                   5
LM00DP74 Viljelykasvit ja kasvun turvaaminen   5                 5
LM00DP75 Eläinfysiologia ja -ravitsemus   5                 5
LM00DP76 Maaseutuyrittäjyys   4                 4
LM00DP77 Maatalousteknologia ja turvallinen työskentely maatilalla 4 1                 5
LM00DP78 Monitavoitteinen metsätalous 2 3                 5
Prosessi- ja suunnitteluosaaminen 50
Peltoviljelyn suunnittelu 15
LM00DP79 Peltoviljelyn suunnittelu     5               5
LM00DP80 Peltoviljelyn arviointi       5             5
LM00DP81 Tulevaisuuden peltoviljely ja teknologiat         5           5
Nautakarjatalouden suunnittelu 15
LM00DP82 Nautakarjatalouden tuotantoprosessit     5               5
LM00DP83 Navetan toiminnallinen suunnittelu ja teknologia       5             5
LM00DP84 Kestävä nautakarja ja eläinaineksen kehittäminen         5           5
Metsä- ja energiatalouden suunnittelu 20
LM00EB22 Metsikkökuviokohtainen toimenpidesuunnittelu     5               5
LM00EB23 Puukauppa, metsäteknologia ja -teollisuus       5             5
LM00EB24 Bioenergian tuotanto ja käyttö     2 3             5
LM00EB25 Biokaasu maatilalla         5           5
Maaseutuyrittämisen mahdollisuudet 10
LM00DP92 Maaseutuyrittämisen monialaiset mahdollisuudet     5               5
LM00DP93 Palveluiden kehittäminen monialaisessa maaseutuyrityksessä         5           5
Yritys- ja ympäristöosaaminen 30
LM00DP94 Maaseutuyrityksen liiketalous     5               5
LM00DP95 Maaseutuyrityksen liiketoiminnan arviointi       5             5
LM00DP96 Maaseutuympäristön arviointi     2 3             5
LM00DP97 Luonnonmukainen tuotanto       5             5
LM00DP98 Vastuullinen johtaminen maaseutuyrityksessä         5 5         10
Kehittämisosaaminen 43
LM00DQ00 Tapahtuman järjestäminen         3           3
LM00DP99 Rural Innovations and Development           15         15
LM00EE48 Maatilayrityksen kehittäminen             15       15
LM00DQ02 Bio- ja kiertotalouden kehittäminen             10       10
Muut ammattiopinnot  
Vapaasti valittavat opinnot 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LM00CQ62 Henkilökohtaiset projektiopinnot                     15
LM00DF17 Vastuullinen ruoantuotanto                     5
LM00CP97 Perunaosaaminen                     5
LM00CZ80 Vasikan hoito ja hyvinvointi                     5
LM00CV82 Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus                     5
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
TG00ED07 Kiertotalouden liiketoimintamallit                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LM00DQ03 Maatilaharjoittelu   12                 12
LM00DQ04 Maaseutuharjoittelu               18     18
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LM00CQ92 Opinnäytetyö           6 3 6     15
Tiedot haettu 29.5.2023 18:35:51