Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 113
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TYÖYHTEISÖ JA VIESTINTÄOSAAMINEN 17
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU52 English for Working Life   3                 3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet       3             3
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot   3                 3
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1   1   1       5
TURVALLISUUSOSAAMINEN 15
O1001ST Ensiapu 3                   3
SU00DB78 Suun terveydenhoidon toimintaympäristö 5                   5
O8013SG Hoitotyön perusteet ja ergonomia     3               3
SU00DX90 Turvallinen säteilyn käyttö hammasröntgentutkimuksissa     2     2         4
KEHITTÄMIS-JA JOHTAMISOSAAMINEN 17
SU00DY42 Lähijohtaminen suun terveydenhuollossa             3       3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä         3           3
YY00DU54 Innovoidaan yhdessä   3                 3
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen     4 2             6
O000DX85 Projektityön perusteet suun terveydenhuollossa       2             2
SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN 14
O000DW29 Farmakologia ja toksikologia     3               3
O0015ST Mikrobiologian ja patologian perusteet 3                   3
O000DW48 Anatomia ja fysiologia suuhygienisteille   5                 5
O000DX27 Lääketieteen perusteet 3                   3
TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMINEN 25
SU00DB95 Terveyden edistäminen suun terveydenhoitotyössä   4                 4
SU00CF67 Suun terveyden edistäminen   5     4,5 1,5         11
O1450ST Ravitsemus ja terveys 3                   3
7U00BG70 Health Promotion Project           4         4
7U00CI17 Suun terveyden erityiskysymykset         3           3
SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN OSAAMINEN 25
Näytä/piilota kuvaus


SU00CA05 Kariologinen hoitotyö 3 4                 7
SU00DB70 Parodontologinen hoitotyö     6 1             7
O8035SG Lääkehoito suun terveydenhoidossa       3             3
O8010SG Ortodontian ja purentafysiologian perusteet       1,5 1,5           3
SU00EE53 Suuhygienistin asiantuntijuuden syventäminen                     5
Vapaasti valittavat opinnot 7
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O7602SO Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet                     3
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
O0010ST Kehityspsykologia                     3
O4025HO Työsuojelu ja työhyvinvointi                     3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0083ST Projektiharjoittelu                     5
O0084ST Projektin johtamisharjoittelu                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen                     3
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
YY00DH26 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00DH27 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
O1002ST First Aid                     3
O0052ST Group Work in Preventive Health and Well-being                     5
O4047HO Patient Safety in Practice                     3
O0039ST International Competences in Health and Social Care                     3
YY00BH03 Introduction to Project Working                     3
7Y00BH28 Extension and Advancement of the Professional Skills                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
SU00DN51 Kariologisen hoitotyön harjoittelu 1 7                 8
SU00DN50 Advanced Practice in Cariological Care   5                 5
7U00BG68 Parodontologisen hoitotyön harjoittelu     8               8
SU00DN77 Supervised Clinical Practice       13             13
SU00DN49 Suun terveydenhoitotyön harjoittelu I         15 2         17
SU00DB81 Suun terveydenhoitotyön harjoittelu II           15         15
SU00DB96 Suun terveydenhoitotyön syventävä harjoittelu             9       9
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00DL03 Opinnäytetyö         5 5 5       15
Tiedot haettu 3.10.2023 18:45:57