Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 125
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.(Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Tanssin ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tanssialan keskeisiin tunnuspiirteisiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tanssinopettajana, asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Orientoituva opettaja 60
Näytä/piilota kuvaus


AT00CV62 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 5                   5
AT00CV63 Kirjallinen viestintä 3                   3
AT00DR17 Yhteistoiminnallinen tanssiprojekti 3                   3
AT00CJ59 English for Dance Teachers   3                 3
AT00CV69 Tanssin didaktiikka   3                 3
AT00DN38 Ilmiölähtöinen tanssipedagogiikka   3                 3
AT00DN39 Pedagogiset perusilmiöt 3 2                 5
AT00DN40 Musiikki tanssinopettajan työvälineenä   3                 3
AT00DN41 Näytöstoiminta   3                 3
AT00DN61 Tanssi, historia ja kulttuuri   3                 3
AT00DN59 Anatomia 3                   3
AT00DN60 Kehonhuolto 3                   3
Tanssiopinnot 20
AT00DN55 Baletin orientoivat opinnot ja pedagogiikka 5                   5
AT00DN56 Kansantanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka 5                   5
AT00DN57 Seuratanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka   5                 5
AT00DN58 Showtanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka   5                 5
Kehittyvä opettaja 52
Näytä/piilota kuvaus


AT00CV98 Svenska för danslärare       3             3
AT00CV99 Koulutanssi ja pedagogiikka     3               3
AT00CV96 Koreografinen projekti     4               4
AT00DN64 Tanssitapahtuman tuottaminen       3             3
AT00DN65 Kinesiologia       5             5
AT00CW02 Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö     2 3             5
AT00DN42 Lastentanssi ja pedagogiikka     3 2             5
Tanssiopinnot 24
AT00DN66 Showtanssin perusopinnot ja pedagogiikka     6               6
AT00DN67 Kansantanssin perusopinnot ja pedagogiikka     6               6
AT00DN68 Baletin perusopinnot ja pedagogiikka       6             6
AT00DN69 Nykytanssin perusopinnot ja pedagogiikka       6             6
Tutkiva ja kehittävä opettaja 50
Näytä/piilota kuvaus


AT00CW11 Inklusiivinen tanssi ja pedagogiikka         3           3
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen           5         5
AT00CW10 Taidepedagoginen projekti           5         5
AT00CW14 Pedagoginen kehittäjä           5         5
AT00DN70 Koreografia työvälineenä         5           5
AT00CW26 Kehittävä arviointi         1 2         3
Tanssiopinnot 24
AT00DN43 Musikaalitanssin perusopinnot ja pedagogiikka         6           6
AT00DN71 Latinalaistanssien perusopinnot ja pedagogiikka         6           6
AT00DN72 Nykytanssin täydentävät opinnot ja pedagogiikka           6         6
AT00DN73 Swingtanssin perusopinnot ja pedagogiikka           6         6
Verkostoituva opettaja 23
Näytä/piilota kuvaus


AT00DN74 Työelämätieto ja yrittäjyys             5       5
AT00CW29 Opettajan ammatillinen kehittyminen               5     5
AT00CW19 Tanssinopettajan hyvinvointiosaaminen               3     3
AT00DN75 Tanssin kontekstit               3     3
AT00CW31 Tanssi ja yhteiskunta               4     4
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet             3       3
Vapaasti valittavat opinnot 10
Vapaasti valittavat opinnot ovat opintoja tukevia korkeakouluopintoja Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vaihtoehtoisesti opiskelijalle vahvistetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus suorittaa opintoja esim. työelämässä.

Vapaasti valitaavista opinnoista valitaan 10 opintopistettä. Opintojen toteutuksesta sovitaan tutkintovastaavan kanssa. Opintopistemäärä 3-10. Opinnot voivat koostua osasuorituksista.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
2T00CK55 Vapaasti valittavat opinnot                     10
AT00DN76 Henkilökohtaistetut tanssiopinnot                     10
AT00DS26 Henkilökohtaistetut pedagogiset opinnot                     10
AT00DS27 Henkilökohtaistetut kulttuuriopinnot                     10
Yrityshautomo  
YY00CK83 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi               3     3
YY00CK85 Oman liikeidean kehittäminen               7     7
YY00CK87 Oman yrityksen kehittäminen                     10
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.

Harjoittelusta 19 opintopistettä sisältyy 60 opintopisteen pedagogisiin opintoihin.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Työharjoittelu 27
AT00CV97 Tanssijantyön harjoittelu     3               3
AT00CV94 Työharjoittelu 1     2 3             5
AT00CW08 Työharjoittelu 2         3 2         5
AT00CW20 Työelämäharjoittelu 1             7       7
AT00CW21 Työelämäharjoittelu 2             7       7
Vaihtoehtoiset harjoitteluopinnot 3
Näytä/piilota kuvaus


AT00CW22 Pedagoginen projekti             3       3
AT00CW23 Kulttuuriprojekti                     3
AT00CW24 Taiteellinen työskentely projektissa                     3
Pedagogiset opinnot 60
Opettajan 60 opintopisteen ammatilliset pedagogiset opinnot sisältyvät tanssinopettaja (AMK) -tutkintoon. Pedagogisten opintojen opintojaksot on sijoitettu opetussuunnitelmaan siten, että ne sisältävät sekä perus- ja ammattiopintoja: yleispedagogisia sekä ammattipedagogisia opintoja (48 op). Lisäksi harjoittelusta (12 op) on osa pedagogisia opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
AT00CW09 Opinnäytetyön suunnittelu         5           5
AT00CW27 Opinnäytetyön toteutus             5       5
AT00CW28 Opinnäytetyön raportointi               5     5
Tiedot haettu 26.3.2023 18:31:53