Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 133
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Asiakaslähtöisen hoitotyön perusosaaiminen 30
OS00CJ19 Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi 9                   9
OS00CY07 Potilasturvallisen sairaanhoitotyön perusosaaminen 14                   14
OS00BV95 Sairaanhoitotyön perusharjoittelu 7                   7
Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön perusteet 34
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä   3                 3
OS00CS70 Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   10                 10
OS00BV96 Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OS00DL56 Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   4                 4
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen   5                 5
Näyttöön perustuvan sairaanhoittoyön soveltaminen 30
OS00BV99 Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu     15               15
OS00BW00 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi     7               7
OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I     8               8
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä 33
OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu       18             18
OS00DN48 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö II       3             3
YY00BB67 Professional English Communication       3             3
OS00BW03 Tutkiva kehittäminen       6             6
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet     3               3
Näyttöön perustuva päätöksenteko ja johtaminen 29
OS00BW05 Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö         5           5
OS00DN34 Vastaanotto- ja avohoitotyö         6           6
OS00CW76 Asiakaslähtöisen hoitotyön harjoittelu         14           14
OS00CW78 Näyttöön perustuva hoitotyön johtaminen ja kehittäminen (Harjoittelua 1-3 op)           4         6
Terveydenhoitajatyön näyttöön perustuvat asiantuntijavalmiudet 32
OT00CA43 Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö           8         8
OT00CA44 Koululaisen ja nuoren terveydenhoitajatyö             4       4
OT00CA45 Työikäisen terveydenhoitajatyö             4       4
OT00CA46 Ikääntyneen terveydenhoitajatyö               4     4
OR00CY13 Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus           7         7
OT00CA54 Terveydenhoitajatyön kehittäminen             2 3     5
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 30
OT00CA47 Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö -harjoittelu           12         12
OT00CA48 Koululaisen ja nuoren terveydenhoitajatyö -harjoittelu             6       6
OT00CA49 Työikäisen terveydenhoitajatyö -harjoittelu             6       6
OT00CA50 Ikääntyneen terveydenhoitajatyö -harjoittelu               6     6
OR00CY11 Terveyden edistäminen ja terveydenhoitajatyön johtaminen -harjoittelu               6     6
Vapaasti valittavat opinnot 7
Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaastivalittavista opinnoista.
opinnoiksi voi esittä myös toisen tutkinto-ohjelman, tai suuntautumisvaihtoehdon opintoja (mm. Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö/ Imetysohjaajakoulutus (WHO20t) 2op) , muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.

Opiskelija voi keskittää vapaastivalittavat opinnot ja suunnitella oman opiskelunsa siten, että opiskelee esim. LAB-opintoja ja projektiharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin keskitetysti samalla lukukaudella. Tämä on opetusuunnitelmassa mahdollista 6. lukukaudella.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OS00CZ61 Hoitotyö poikkeuosoloissa -harjoittelu                     6
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
OS00CF91 Työelämätaidot hoitotyössä                     5
OS00CF90 Hoitotyön projektiosaaminen                     5
OT00CF94 Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen                     5
OT00CF95 Asiakaskeskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät                     5
OT00CF96 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteet ja kehittäminen                     5
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals                     5
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
OR00CI06 Uudistuva ohjausosaaminen                     5
OS00DH57 Tiedolla johtamisen perusteet MOOC                     3
OS00DH59 Tiedon toissijainen käyttö MOOC                     1
OS00DH58 Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC                     1
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 85
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DL03 Opinnäytetyö       2 5 3 5       15
Tiedot haettu 8.8.2022 18:39:11