Opetussuunnitelmat

HOITOTYöN KOULUTUSOHJELMA, HOITOTYöN SV. OULAINEN

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suuntautumisvaihtoehdot:

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto,
Sairaanhoitaja (AMK), 210 op (3,5 vuotta)
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto,
Terveydenhoitaja (AMK), 240 op (4 vuotta)

Opintojen toteutus: kokopäiväisesti

Koulutusohjelma sisältää hoitotyön (sairaanhoito) ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdot. Sairaanhoitajaopinnot ovat perustana terveydenhoitajaopinnoille. Sairaanhoitaja vastaa potilaiden/asiakkaiden hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän hallitsee tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet ja osaa seurata hoidon vaikuttavuutta. Sairaanhoitajan työssä vaadittavia osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu- ja päätöksenteko- osaaminen, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön menetelmäosaaminen sekä yhteistyö- ja johtamisosaaminen. Sairaanhoitajan tärkeä vastuualue on turvallinen lääkehoito. Sairaanhoitaja työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen. Terveydenhoitajan osaamista ovat eri-ikäisten ihmisten, perheiden, koulu- ja työyhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä hoitotyö.

Sairaanhoitajan tehtävä yhteiskunnassa on potilaiden hoitaminen, sairauksien ehkäiseminen ja kuntoutus. Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön laadusta ja kehittämisestä sekä osaltaan lääkärin määräämän hoidon toteuttamisesta. Sairaanhoitotyössä tarvitaan hyviä ihmissuhdetaitoja, monipuolisia kädentaitoja, laajaa tietoperustaa, organisointi- ja paineen sietokykyä, hyvää työmoraalia sekä eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä, koska potilaita hoidetaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Sairaanhoitajan työ perustuu hoitotieteeseen, jota täydentävät mm. lääketieteen ja farmakologian sekä käyttäytymistieteiden osaaminen. Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat lääkehoito, kliininen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, perheen hoitotyö, aikuisen hoitotyö ja ikääntyneen hoitotyö sekä syventävät opinnot oman urasuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitajan työ on monipuolista. Äkilliset muutokset potilaiden tilassa vaativat ripeää toimintaa ja pitkäaikaisissa hoitosuhteissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Sairaanhoitaja työskentelee mm. poliklinikoilla, vuodeosastoilla, teho- ja leikkausosastoilla, hoitokodeissa ja yrittäjänä.

Sairaanhoitajan opinnot ovat perustana terveydenhoitotyön opinnoille. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitaja työskentelee lasten- ja äitiysneuvoloissa, koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa sekä perusterveydenhuollossa sairaanhoitotyössä. Työ on eri-ikäisten ihmisten, perheiden, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ennaltaehkäisevää hoitotyötä.

Hoitotyön koulutusohjelman opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Hoitotyön opinnot ovat osittain suuntautumisvaihtoehdoille yhteisiä. Sairaanhoitajaopiskelijat syventävät opintojen lopuksi osaamistaan jollakin sairaanhoidon osa-alueella (psykiatrinen hoitotyö, akuutti- ja tehohoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, lasten hoitotyö, sisätauti-kirurginen tai gerontologinen hoitotyö). Terveydenhoitotyön opinnot ovat myös pääosin opintojen loppuvaiheessa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan lääkehoidon tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla. Opiskelu hoitotyön koulutusohjelmassa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia. Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Tutkinnon rakenne


Perus- ja ammattiopinnot 105 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Opinnot yhteensä 210 op


« Takaisin