Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa kykyäsi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyöt ovat kehittämis- tai tutkimustöitä. Opinnäytetyö sisältää sekä kehittämis- että tutkimusnäkökulmat eri painotuksin. Kehittämisnäkökulmassa tuotetta, palvelua, prosessia tai teosta kehitetään tai/ja toteutetaan sekä arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin. Tutkimusnäkökulmassa tehdään esimerkiksi laadullinen tai määrällinen soveltava tutkimus.

Ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseuksessa

Lisätietoa opinnäytetyöstä opiskelijaintra Oivassa »
 


Opinnäytetyön ohjeistusta uudistetaan ja julkaistaan vaiheittain alle.

 • Tutkimusetiikka

  Tutkimusetiikalla tarkoitetaan eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista.

  Oamk, sekä opiskelijat että henkilöstö, ovat sitoutuneet Hyvä tieteellinen käytäntö Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistukseen.  Lisäksi opinnäytetyösi tekemistä ohjaavat Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (Arene). Tutustu myös ohjeeseen Tietosuoja ja opinnäytetyö.

  Hankkeistetusta opinnäytetyöstä tehdään yhteistyösopimus Pulmussa. Yhteistyösopimuksessa sovitaan muun muassa tietosuojasta, tulosten julkistamisesta ja luottamuksellisuudesta sekä käyttöoikeuksista.

  Jos opinnäytetyön tekeminen edellyttää salassa pidettävien tietojen tarkastelemista, laaditaan siitä tarvittaessa erillinen salassapitosopimus. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan julkinen. Mikäli opinnäytetyö sisältää liikesalaisuuksia tai muita julkisuuslaissa salassa pidettäväksi määrättyjä tietoja, on opinnäytetyön raportti laadittava niin, että tietojen luottamuksellisuus säilyy. Tarvittaessa salassa pidettävät tiedot on jätettävä työn tausta-aineistoon.

  Selvitä tarvitsetko opinnäytetyöllesi tutkimusluvan. Esimerkiksi Oamkin opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevaan tutkimukseen tarvitset luvan.

  Tekijänoikeus

  Opinnäytetyöt saavat tekijänoikeudellista suojaa samojen perusteiden mukaan kuin muutkin kirjalliset tuotteet ja muut teokset (Tekijänoikeuslaki 404/1961).
  Tekijänoikeus koskee monia erilaisia teosmuotoja. Opinnäytetyö on käytännössä aina teos riippumatta siitä, onko kyseessä kirjallinen esitys, koodattu tietokoneohjelma, toteutettu esitys tai tehty sävellys. Eli pelkästään opinnäytetyöraportti ei ole teos, vaan myös toiminnallisen opinnäytteen puitteissa toteutettu osa voi olla tekijänoikeudella suojattu teos. Tekijänoikeuslaissa on tarkemmin listattu erilaisia teoksia.

  Tekijänoikeuksiin liittyvät myös ns. lähioikeudet. Näillä tarkoitetaan oikeuksia, jotka ovat riippuvaisia alkuperäisen teoksen tekijänoikeudesta. Esimerkiksi teoksen esitys, sovitus, käännös tai tallenne ovat sellaisia oikeuksia, jotka linkittyvät aina varsinaiseen alkuperäiseen teokseen.

  Tapauskohtaisesti arvioidaan, täyttääkö teos itsenäisen ja omaperäisen teoksen tunnusmerkit. Tekijänoikeudella ei voida suojata muun muassa ajatuksia ja aiheita, menetelmiä, periaatteita, tieteellistä löytöä ja teoriaa tai tutkimustuloksia ja tietoja.

  Koska opinnäytetyöt useimmiten ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja, opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa on syytä sopia eri osapuolten oikeuksista ja niiden suojaamisesta. Oikeus teokseen voi syntyä opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle yhteisesti. Oikeussuoja syntyy, kun teos on luotu. Tekijänoikeussuoja syntyy tekijänoikeuslain perusteella automaattisesti, eikä se vaadi rekisteröintiä ja muuta ilmoitusta.

  Opinnäytetöiden kopioiminen ilman alkuperäisen teoksen tekijän lupaa on kielletty samoin kuin teoksen muuttaminen tekijää loukkaavalla tavalla. Opinnäytetyön tekijä(t) voi(vat) luovuttaa tekijänoikeudet kokonaan tai osittain. Luovutus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, mutta suositeltavaa on kuitenkin kirjallinen muoto. Opinnäytetyö tehdään yleensä toimeksiannon kautta yritykselle tai yhteisölle. Jos opinnäytetyö tehdään toimeksiantona, tulee osapuolten kesken sopia tekijänoikeuksista.

  Halutessasi voit testata tekijänoikeustietosi (https://korkeakoulu.kopiraittila.fi/fi/etusivu) ja hankkia Kopiosto ry:n myöntämän Tekijänoikeusekspertti-osaamismerkin.

  Lisätietoa

  Aineettomista eli immateriaalioikeuksista säädetään tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404), tekijänoikeusasetuksessa (21.4.1995/574), patenttilaissa (15.12.1967/550), patenttiasetuksessa (26.9.1980/669), laissa oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (19.5.2006/369), mallioikeuslaissa (12.3.1971/221), laissa hyödyllisyysmallioikeudesta (10.5.1991/800), tavaramerkkilaissa (26.4.2019/544) ja laissa yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (11.1.1991/32). Ajantasaiset lait löytyvät esimerkiksi Finlexin internetosoitteesta www.finlex.fi.

  Muita hyödyllisiä osoitteita ovat
  Kopiosto-tekijänoikeusjärjestö www.kopiosto.fi/,
  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. www.teosto.fi/teosto,
  Tekijänoikeusjärjestö Gramex www.gramex.fi/,
  Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys KUVASTO ry www.kuvasto.fi/ ja
  Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry www.antipiracy.fi/.


  Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet

  Tutkimuseettisellä neuvottelukunnalla on ohje (2019) Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Ohje sisältää ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet, esimerkiksi alaikäinen tutkittavana. Lisäksi ohjeessa on tietoa mahdollisesta ihmistieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista. Amk-tutkintojen opinnäytetöissä ei suositella aiheita, joihin vaaditaan eettinen ennakkoarviointi.

  Artikkelit


  Aro, Päivi & Koivisto, Kaisa. 2019. Rehellisyys tutkimustyössä. ePooki asiantuntijablogi. Oulun ammattikorkeakoulu.

  Koivisto, Kaisa & Aro, Päivi 2019. Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden eettiset kysymykset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 72.

  Ruotsalainen, Heidi & Kajula, Outi 2019. Plagioinko? – Pohdintaa plagioinnin muodoista ja sen estämisestä ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 79.

 • Erilaisia raportointimuotoja

  Perinteisen opinnäytetyön raportoinnin lisäksi raportti voi olla päiväkirjamuotoinen, portfoliomainen tai artikkelimuotoinen. Eri opinnäyteyön raportointimuodot ovat käytettävissä kaikissa tutkinto-ohjelmissa.

  Perinteisen raportin rakenne

  1. Johdanto
   • Johdanto johdattaa lukijan opinnäytetyön aiheeseen. Johdannossa esitellään aiheenvalinnan taustaa ja opinnäytetyön näkökulma, tarkoitus, tehtävä sekä käytetyt menetelmät lyhyesti. Siinä mainitaan keskeiset käsitteet ja lyhyesti opinnäytetyön viitekehys eli tietoperusta.
   • Perustellaan aiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä, sen hyötyä toimeksiantajalle tai ammattialalleen sekä merkitystä omalle ammatilliselle kehitykselle.
  2. Tietoperusta, teoria
   • Kuvataan opinnäytetyössä käytetty tietoperusta ja sen soveltaminen käytäntöön. On tärkeää, että näiden asioiden välille löytyy yhteys.
  3. Kehittämis-/tutkimustehtävän kuvaus, empiria ja prosessi
   • Kuvataan aineisto ja menetelmät sillä tarkkuudella, että alan osaaja voi arvioida niiden luotettavuuden.
   • Kehittämis-/tutkimustehtävä on raportin olennaisin ja laajin osa, koska siihen rakentuvat tulokset ja johtopäätökset. Se otsikoidaan opinnäytetyön sisällön ja luonteen mukaan.
  4. Tulokset ja johtopäätökset
   • Opinnäytetyön tulokset ja tuotokset julkaistaan eri tavoin riippuen kehittämis-/tutkimustehtävästä. Myös tulosten jäsentely voidaan tehdä eri tavoin. Yksi suositeltava tapa on kertoa keskeiset tulokset kysymyksittäin, jotka on esitetty tehtävänasettelussa.
   • Johtopäätökset tehdään opinnäytetyössä saaduista tuloksista ja niitä tarkastellaan suhteessa kehittämis-/tutkimustehtävän lähtökohtiin. Johtopäätöksissä reflektoidaan käytettyä tietoperustaa empiriaan. Johtopäätökset osoittavat, miten opinnäytetyö on muuttanut tai lisännyt tietoa kehitettävällä alueella ja miten tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää.
   • Tulosten ja johtopäätösten esittämistapaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska se on toimeksiantajaa eniten kiinnostava osa.
  5. Pohdinta
   • Arvioidaan opinnäytetyön aihetta, sen suorittamista sekä eettisiä kysymyksiä. Työn tuloksia verrataan tehtävänasettelussa esitettyihin kysymyksiin ja pohditaan uusia esiin tulleita kysymyksiä.
   • Opinnäytetyön tekijä esittää omia kannanottojaan ja näkemyksiään kehittämis-/tutkimustehtävästä.
  Lähteet
  Liitteet

  Artikkelimuotoinen raportointi soveltuu opinnäytetöihin, joiden aihe on alalle erityisen ajankohtainen tai tulevaisuuteen suuntautunut tai suurta yleisöä kiinnostava. Osaamisen osoittaminen artikkelimuodossa voi antaa enemmän näkyvyyttä, jos se on tarpeellista esimerkiksi jatko-opintojen näkökulmasta. Ammatillisia tai tieteellisiä artikkeleita, joissa esitetään tutkimus- tai kehittämistyön tuloksia, voi olla yksi tai useampia. Mahdolliset julkaisukanavat valitaan ohjauskeskustelussa ammattialan ja työn luonteen mukaan. Mikäli kyseessä on useamman kirjoittajan yhteisartikkeli, on pystyttävä selkeästi esittämään, mikä on opinnäytetyön tekijän oma, itsenäinen osuus. Opinnäytetyöhön sisällytetään artikkelien lisäksi raportissa Johdanto, johtopäätökset ja pohdinta -osio.

  Artikkelimuotoisen raportin rakenne

  1. Johdanto, johtopäätökset ja pohdinta
   • Määritellään artikkelin/artikkeleiden tavoitteet, tietoperusta ja menetelmät sekä arvio julkaisun/julkaisujen tulosten merkityksestä ja käytettävyydestä julkaisemisen aikaan. Varsinaiset tulokset jätetään artikkeliin, koska artikkelissa julkaistavien tulosten tulee olla ennen julkaisemattomia. Mikäli artikkeleita on useampia, esitellään, miten ne liittyvät toisiinsa ja millaisen kokonaisuuden ne muodostavat.
   • Jos artikkelin kirjoittajia on useita, heidän osuutensa eritellään selkeästi opinnäytetyön suunnittelussa, toteutuksessa ja käsikirjoituksen kirjoittamisessa.
  2. Artikkeli(t)
   • Artikkeli(t) kirjoitetaan julkaisukanavan edellyttämin ohjeistuksin ammattilehden asiantuntija-artikkelina (D), Oamkin tutkimus- ja kehitystyön julkaisuna ePookissa (D), tieteellisenä vertaisarvioituna artikkelina (A), tieteellisenä vertaisarvioimattomana artikkelina (B) tai muuna soveltuvana julkaisuna (E). A ja B -julkaisuluokissa riittää yksi artikkeli. D ja E -julkaisuluokissa edellytetään enemmän kuin yksi. Yksittäistä artikkelia voidaan tarjota vain yhteen julkaisukanavaan kerrallaan ja tulosten on oltava ennalta julkaisemattomia. Julkaisukanavalla tulee olla toimituskunta.
   • Jos opiskelijoita on useampia, heidän nimensä merkitään aakkosjärjestyksessä. Ohjaaja merkitään viimeiseksi kirjoittajaksi.
   • Artikkelin käsikirjoitus voidaan hyväksyä opinnäytetyöksi ennen sen julkaisemista. Tällöin Theseukseen tallennettavassa opinnäytetyössä mainitaan julkaisukanava, johon artikkelia on tarjottu. Artikkelin tuloksia tai artikkelikäsikirjoitusta ei tallenneta Theseukseen, koska artikkelissa julkaistavien tulosten tulee olla ennen julkaisemattomia.
   • Mikäli artikkeli(t) on julkaistu ennen opinnäytetyön Theseukseen tallentamista, merkitään raporttiin artikkelin bibliografiset tiedot (ks. lähdeluettelomerkintä).
  Lähteet
  Liitteet

  Portfoliomainen raportointi sopii opiskelijalle, jolla on vahva sitoutuminen alaan. Opiskelija kokoaa yhteen opintojen aikana tai mahdollisesti alan osaamisen kannalta perusteltujen edellytysten täyttyessä jo aiemmin tai opintojen ulkopuolella laatimia tuotoksia. Tuotosten ei tarvitse olla kirjallisia, mutta ne on pystyttävä dokumentoimaan. Eri tuotokset yhdistetään toisiinsa tietoperustan avulla, jolloin opinnäytetyö muodostuu tästä kokonaisuudesta. Työtä varten määritellään ja laaditaan tutkimusongelmat/-kysymykset ja valitaan tutkimusmenetelmät.

  Portfoliomaisen raportin rakenne

  1. Johdanto
   • Johdannossa esitellään valitun teeman/teemojen tausta ja perustellaan tarve. Lisäksi siinä voidaan kuvata tekijän kiinnostus ja lähtökohdat valitsemaansa teemaan. Johdannossa esitetään tutkimusongelmat/-kysymykset.
  2. Valitun teeman tietoperusta
   • Esitellään valittua teemaa ja tuotoksia yhteen sitova tietoperusta: mitä tiedetään teemasta aikaisemmin eli perehdytään ja hyödynnetään tutkimuksia, katsauksia ja suosituksia.
  3. Portfoliotuotosten esittely
   • Kuvataan ja analysoidaan tuotokset sekä jokaiseen tuotokseen liittyvät valinta-, suunnittelu- ja toteutusprosessit sekä tuotosten hyödynnettävyys.
   • Kuvataan käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Lisäksi kuvataan tuotosten kytkeytyminen tietoperustaan ja työelämään.
  4. Tuotoksista tehtävät johtopäätökset ja pohdinta
   • Johtopäätöksissä ja pohdinnassa tekijä pohtii ja arvioi kriittisesti portfolio-opinnäytetyön kokonaisuutta, hyödynnettävyyttä ja kehityksen kaarta sekä jatkosuunnitelmia. Pohdinnassa kuvataan myös tuotosten mahdollisen toimeksiantajan palaute ja tarkastellaan kriittisesti omaa oppimista.
  Lähteet
  Liitteet

  Päiväkirjamuotoinen raportointi sopii tutkinnon edellyttämissä työtehtävissä olevalle opiskelijalle. Päiväkirjan lisäksi raportissa on tietoperusta, joka sisältää kehitysnäkökulman valittuun teemaan/teemoihin. Päiväkirja voidaan kirjoittaa esimerkiksi teemoittain tai viikkotasolla. Työ sisältää opiskelijan reflektointia, ideointia sekä johtopäätöksiä.

  Päiväkirjamuotoisen raportin rakenne

  1. Johdanto
   • Johdannossa esitellään valitun teeman/teemojen tausta ja perustellaan tarve. Lisäksi siinä voidaan kuvata tekijän kiinnostus ja lähtökohdat valitsemaansa teemaan. Johdannossa esitetään tutkimusongelmat/-kysymykset.
  2. Nykytilanteen kuvaus
   • Esitellään yritys ja työympäristö.
   • Jäsennetään työpaikan sidosryhmät ja niiden intressit.
   • Kuvataan työpaikan osaamisvaatimukset.
   • Kuvataan oma työtehtävä ja siinä tarvittava osaaminen.
   • Kuvataan ja perustellaan oman ammatillisen kehittymisen vaihe ja kehittymistarpeet.
   • Kuvataan valittu teema ja tarvittava tietoperusta: keskeiset teoreettiset ja ammatilliset käsitteet perustuen tutkimuksiin, katsauksiin ja suosituksiin.
  3. Tarkoitus ja tavoitteet
   • Täsmennetään tutkimusongelmat-/kysymykset sekä työn tarkoitus ja oppimistavoitteet.
   • Päiväkirjan aikaväli
   • Päiväkirjaraportointitavan suunnitelma (teemoittain, viikoittain ja/tai päivittäin)
   • Päiväkirjaraportoinnin sisällön suunnitelma (kehittämisideat)
  4. Työtehtävien kuvaus ja oppiminen päiväkirjamerkintöinä
   • Kuvataan työssä ilmenneitä asioita tietoperustaan peilaten.
   • Tuodaan esille hyviä toimintamalleja kyseisten tilanteiden kehittämiseksi tietoperustaan peilaten.
   • Arvioidaan eri toimintamalleja, perustellaan niiden soveltuminen omaan työhön tai kehitetään vaihtoehtoinen toimintamalli.
  5. Pohdinta
   • Johtopäätöksissä ja pohdinnassa tekijä pohtii ja arvioi kriittisesti päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön kokonaisuutta, hyödynnettävyyttä ja kehityksen kaarta sekä jatkosuunnitelmia. Pohdinnassa kuvataan myös tuotosten mahdollisen toimeksiantajan palaute ja tarkastellaan kriittisesti omaa oppimista.
  Lähteet
  Liitteet
 • Kypsyysnäyte

  Kirjoitat tutkintoasi varten opinnäytetyösi alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttäsi alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoasi (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 § 8). 

  Voit kirjoittaa kypsyysnäytteen esseenä, artikkelina, lehdistötiedotteena tai kypsyysnäyte voi olla ammattialan seminaariesitelmä tai posteriesitys.

  Kypsyysnäytteen tulee olla rakenteeltaan, sisällöltään ja tyyliltään eheä teksti. Kypsyysnäytteessä sovellat opinnäyteprosessissasi opittuja tietoja ja taitoja sekä osoitat kykysi ammattialasi kirjalliseen viestintään ja tekstilajien hallintaan.

  Kypsyysnäytteen muodot

  Saat lisätietoa opinnäytetyön ohjaajaltasi erilaisista kypsyysnäytteen vaihtoehdoista.

  Esseenä tehtävä kypsyysnäyte kirjoitetaan arviointitilaisuudessa opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. Esseen aiheita on yksi tai voit valita yhden annetuista vaihtoehdoista. Esseen aiheena voi olla esimerkiksi
  ▪ Opinnäytetyösi merkitys alan työelämälle ja sen kehittämiselle.
  ▪ Miten opinnäytetyön tekeminen kasvatti ammatillista osaamistasi?
  ▪ Opinnäytetyön mahdollisuudet ja kehittämiskohteet

  Kypsyysnäytteen kieli

  (Ammattikorkeakoulun rehtori 29.6.2015 § 78)

  Jos olet saanut koulusivistyksesi suomen tai ruotsin kielellä, kirjoitat kypsyysnäytteen koulusivistyksesi kielellä. Tutkinto-ohjelmasi kieli ei vaikuta kypsyysnäytteen kieleen.

  Jos olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kirjoitat kypsyysnäytteesi englannin kielellä.

  Voit perustelluista syistä hakea muutosta kypsyysnäytteen kieleen. Asian päättää opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja tutkintovastaavan esityksestä.

  Kypsyysnäytteen arviointi

  Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty (Ammattikorkeakoulun rehtori 29.6.2015 § 78).

  Alaan perehtyneisyydessä arvioidaan seuraavia asioita
  ▪ sisällön yhteys opinnäytetyöhön
  ▪ sisällössä ilmenee tutkinnon alan mukainen osaaminen
  ▪ sisältö vastaa otsikkoa

  Kieliasussa arvioidaan seuraavia asioita
  ▪ jäsentely (muun muassa tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi)
  ▪ ymmärrettävyys (muun muassa tekstin itsenäisyys, argumentointi, väitteet ja niiden perustelut)
  ▪ selkeys (muun muassa virkerakenne, ammattitermien käyttö, sanavalinnat)
  ▪ artikkelin, esseen, posterin tai tiedotteen tyyli (täyttää valitun tekstilajin tunnuspiirteet) ja kieli (muun muassa oikeakielisyys, oikeinkirjoitus, ohjeiden mukainen ulkoasu)

Ohjeet
rivityyppi Nimi
Opintoasiat/opinnäytetyö, ohjeet ja mallipohjatAmmattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje 13.5.2016fileicon[.pdf] Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje 13.5.2016

 

Oamk on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistukseen. 

Asiakirjapohjat
rivityyppi Nimi
Opintoasiat/opinnäytetyö, ohjeet ja mallipohjatOpinnäytetyön mallipohjafileicon[.doc] Opinnäytetyön mallipohja

fileicon[.ppt] PowerPoint-pohja (esim. opinnäytetyön tai projektityön esittelyyn)