Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OL00CF57 Akuutti avohoitotyö (5 op)
Esitietovaatimukset Opintojakson voi valita, kun 140 op, Outpatient care and Nurse-led healthcare services (7op) ja Asiakaslähtöinen hoitotyön harjoittelu (12op) on suoritettuna sekä sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti
Osaamistavoitteet ? Hallitsee akuutissa avohoitotyössä tarvittavat diagnostiset tutkimukset ja keskeiset toimenpiteet osana potilaan kokonaishoitoa erilaisissa akuutin avohoitotyön ympäristöissä
? Tekee johtopäätöksiä akuutin avohoidon asiakkaan terveydentilasta ja hoitoon sitoutumisesta sekä niissä tapahtuvista muutoksista
? Suunnittelee ja toteuttaa akuutin avohoitoasiakkaan hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä
? Osaa turvallisesti toteuttaa suonensisäistä lääke- ja nestehoitoa, kivun hoitoa, erilaisten haavojen hoitoa sekä tutkia, tulkita ja tukea potilaan vitaalielintoimintoja.

? Osaa käyttää 5-portaista triagea työvälineenä ja asiakaspalvelukeinona potilaan hoidon laadun ja turvallisuuden parantamiseksi.
? Hallitsee ohjauksen, opetuksen ja hoitoon sitoutumien tukemisen sairaanhoitajan työmenetelmänä avohoitotyössä
? Osaa käyttää asiakasta voimaannuttavia ja aktivoivia ohjaus- ja työmenetelmiä
? Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa.

? Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa.
? Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä.
Sisältö ? Hoitotyö akuutissa päivystys- ja avohoitotyössä
? Näyttöön perustuva hoitotyö: iv- lääke- ja nestehoito, hoitoelvytys, vitaalielintoimintojen tutkiminen, tulkinta ja tukeminen
? Potilaan kokonaisvaltainen tutkiminen
? Sosiaalinen ja psyykkinen ensiapu
? Hoidon tarpeen kiireellisyysluokitus triage.
? Potilaan ohjaaminen ja hoitoon sitoutumisen tukeminen
? Kotiin vietävät akuutin kotisairaanhoidon palvelut
? Terveysteknologia potilaan hoidossa
? Verkosto- ja työparityö, moniammatillinen yhteistyöosaaminen
? Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
? Hoitotyön laatu ja laadunhallinta
? MAPA
? Syventävä lääkehoito
? Ammatti-identiteetti ja eettinen osaaminen
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Luennot, simulaatioharjoitukset, ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, seminaarit.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tietää / ymmärtää kurssin tavoitteissa esitetyt sisällöt

hyvä (3-4)
Osaa soveltaa / analysoi kurssin tavoitteissa esitettyjä sisältöjä

kiitettävä (5)
Osaa arvioida kurssin tavoitteissa esitettyjä sisältöjä
Arviointikehikot Vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.
Lisäksi eri vaihtoehtoihin voi olla vaatimuksia tiettyjen opintojaksojen suorittamisesta ennen syventävien opintojen aloittamista (ks. esitiedot). Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja. Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Opintojakso toteutetaan Oulaisten yksikössä.
Vastuuhenkilöt Kirsi Myllykangas
Linkit Vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 30.08.2021 - 22.10.2021 (OL00CF57-3005 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 10.01.2022 - 04.03.2022 (OL00CF57-3006 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 01.08.2022 - 25.10.2022 (OL00CF57-3007 | SAI20KM, SAI20SP, OHS20KM)
  • 01.01.2023 - 08.05.2023 (OL00CF57-3008 | OHS20SM, SAI20SM, SAI20SP)
Tiedot haettu 1.10.2022 16:26:39