Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF59 Perioperatiivinen hoitotyö II (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Perioperatiivinen hoitotyö I suoritettu.

Anestesiologia ja teholääketiede tai Kirurgia ja anestesiologia suoritettu (tai vastaava osaaminen).
Osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee perioperatiivisen sairaanhoitajan työn edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vaativaa perioperatiivista hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana, tiimin johtajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti.
Sisältö Anestesia erityyppisissä leikkauksissa.
Anestesia erityispotilasryhmissä.
Anestesiologiset erityistilanteet.
Vaativat leikkaukset.
Leikkaustoiminnan erityistilanteet.
Tiimin johtaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opetukseen osallistuminen ja tentit.
Toteutustavat Toiminnallinen oppiminen, simulaatio. Ennakkotehtävät, itsenäinen opiskelu.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijan tulee perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Mikäli opiskelija aikoo työskennellä leikkausosastolla, tulee hänen opiskella sekä Perioperatiivinenhoitotyö I että II opintojaksot.


Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Vastuuhenkilöt Markus Karttunen, Sanna Ronkainen
Linkit Vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 20.09.2021 - 22.10.2021 (OS00CF59-3005 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 10.01.2022 - 10.04.2022 (OS00CF59-3006 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 01.01.2023 - 09.04.2023 (OS00CF59-3007 | OHS20SM, SAI20KM, SAI20SP, OHS20KM)
Tiedot haettu 1.10.2022 16:26:41