Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF61 Lasten ja nuorten hoitotyö II (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelijalla tulee olla suoritettuna OS00CF60 Lasten ja nuorten hoitotyö I -opintojakso tai vastaava osaaminen.
Osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee sairaanhoitajan työn edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana, tiimin johtajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti
Sisältö Lasten ja nuorten hoitotyö avoterveydenhuollossa ja lähipalveluissa.
Lasten ja nuorten hoitotyö akuuttivastaanotolla.
Moniammatillinen tiimityöskentely sekä hoitotyön johtaminen ja kehittäminen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ennakkotehtävien tekeminen.
Tenttien suorittaminen.
Toteutustavat Luentoja, toiminnallista opetusta, simulaatiot.
Itsenäinen opiskelu.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Lasten ja nuorten hoitotyö II -opintojakson voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin. Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja.

Mikäli opiskelija aikoo työskennellä lastenosastolla, tulee hänen opiskella sekä Lasten ja nuorten hoitotyö I että II opintojaksot.

Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Vastuuhenkilöt Virpi Mäkikangas
Linkit Vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 10.01.2022 - 04.03.2022 (OS00CF61-3005 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 01.01.2023 - 19.03.2023 (OS00CF61-3006 | OHS20SM, SAI20KM, SAI20SP, OHS20KM)
Tiedot haettu 6.7.2022 12:25:31