Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF73 Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu (18 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut opintoja vähintään 140 op ja sairaanhoitotytön osaamisen osoittaminen on hyväksytty.
Osaamistavoitteet Opiskelija toimii aktiivisesti asiakkaan hoitoprosessissa reflektoiden omaa toimintaansa. Hän käyttää tarkoituksenmukaisia asiakkaan osallistumista ja voimavaroja lisääviä auttamismenetelmiä. Opiskelijan toimintaa ohjaavat dialoginen vuorovaikutus ja hoitotyön eettiset periaatteet. Opiskelija toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti huomioiden vaikutukset ja haittavaikutukset. Hän ohjaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija toimii moniammatillisessa tiimissä ja reflektoi toimintaansa sen opiskelijajäsenenä. Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sen merkityksen harjoitteluyksikön toimintaan.
Opiskelija arvioi toimintaansa näyttöön perustuvan tutkimustiedon sekä asiakkaalta ja hänen läheisiltään saadun kokemustiedon ja henkilökunnan palautteen perusteella.
Opiskelija analysoi ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitotyön laatua tutkittuun tietoon perustuen. Opiskelija osaa toimia työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävällä tavalla ja kehittää niihin liittyviä hyviä käytänteitä. Opiskelija osaa toimia harjoitteluyksikön pelastussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan.
Sisältö Hoitoprosessi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Psyykkiset sairaudet ja lääketieteen diagnoosiluokitukset sekä lääkehoito. Dialoginen ja potilaan kokemuksiin perustuva vuorovaikutus. Mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädäntö. Toiminta moniammatillisessa tiimissä Dokumentointi ja tiedottaminen. Tutkimustieto mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, kehittämisestä, laadusta ja johtamisesta. Ammatillisuus. Itsearviointi, reflektio, työnohjaus. Työturvallisuus ja työhyvinvointi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 12.04.2021 - 17.12.2021 (OS00CF73-3002 | SAI18SM, SAI18SP, OHS18SM)
  • 01.11.2021 - 03.06.2022 (OS00CF73-3005 | OHS19KM, SAI19KM)
  • 14.03.2022 - 31.07.2022 (OS00CF73-3004 | SAI19SP, OHS19SM)
Tiedot haettu 3.12.2021 08:23:11
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018