Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF75 Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut 120 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Mielenterveys- ja päihdehoitotyö ja Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusharjoittelu (tai vastaava osaaminen)
Osaamistavoitteet Tunnistan lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevia tekijöitä perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa ja osaan toimia mielenterveyttä edistävästi. Tiedän lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnuspiirteet ja hoitomuodot. Ohjaan ja autan lasta, nuorta ja hänen perheitään erilaisissa kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.
Sisältö Lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevat tekijät perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mielenterveyttä edistävät toimintatavat. Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ja niiden hoitomuodot. Ohjaus- ja auttamismenetelmät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Moniammatilliset toimintatavat lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisessa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tiedän lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevia tekijöitä perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa.
Tiedän lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnuspiirteitä ja hoitomuotoja.
Tiedän miten ohjaan ja autan lasta, nuorta ja hänen perhettään erilaisissa kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä moniammatillista yhteistyötä ja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen.

hyvä (3-4)
Tunnistan ja analysoin lasten ja nuorten ja heidän mielenterveyteensä yhteydessä olevia tekijöitä perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen.
Tunnistan lasten ja nuorten ja heidän perheidensä mielenterveysongelmien piirteitä.
Sovellan ja vertailen lasta, nuorta ja heidän perheitään koskevia tutkittuun tietoon perustuvia hoitomuotoja.

kiitettävä (5)
Arvioin lasten, nuorten ja heidän perheidensä mielenterveyteensä yhteydessä olevia tekijöitä tutkittuun tietoon perustuen
Arvioin lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoidon suunnittelua ja toteutusta ja käytettyjä arviointi-, ohjaus- ja auttamismenetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
Arvioin näyttöön perustuvia lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoitomenetelmiä erilaisissa hoitotyön konteksteissa.
Arviointikehikot Vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Opintojakson voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin. Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja.

Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Vastuuhenkilöt Liisa Kiviniemi, Merja Männistö, Juha Alakulppi
Linkit Vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 28.08.2023 - 30.11.2023 (OS00CF75-3006 | OHS21SM, OHS21KM, SAI21KM, SAI21SP)
Tiedot haettu 4.12.2023 18:13:00