Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CG06 Gerontologisen hoitotyön harjoittelu (18 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija on suorittanut opintojakson Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö (tai vastaava osaaminen) ja siihen kuuluvan harjoittelun (tai vastaava työkokemus).

Tukevia lääketieteen opintoja on suoritettu tai suoritetaan rinnalla.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisesti gerontologisen sairaanhoitajan tiedollista, taidollista ja päätöksenteko-osaamista asiakkaan/potilaan hoitotyössä.

Opiskelija noudattaa hoitotyön eettisiä ohjeita ja periaatteita ja toimii hoitotiimin ja -yhteisön vastuullisena jäsenenä.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä gerontologisen sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa vastata oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä ja kykenee osallistumaan työyhteisön toiminnan kehittämiseen.
Sisältö Ikääntyneiden terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista tukevan ja kliinisen hoitotyön yhteiskunnalliset ja yksilölliset haasteet.
Kansalliset ohjelmat, suositukset ja säädökset.
Sairaanhoitajan asiantuntijuus ja osaaminen ikääntyneiden hyvinvoinnin monialaisessa edistämisessä ja hoitotyössä.
Näyttöön perustuva ikääntyneen hoitotyö ja sen kehittäminen.
Ohjaus, opetus ja luovat toiminnat sekä kliiniset taidot ikääntyneiden hoitotyössä.
Hyvinvointiteknologia.
Ikääntyneiden hoitotyön ajankohtaiset erityiskysymykset.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ilmoitetaan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.
Toteutustavat Ilmoitetaan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko, vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Gerontologisen hoitotyön opintojakson voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin. Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja.

Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Vastuuhenkilöt Anne Keckman
Linkit Arviointikehikko, vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 12.04.2021 - 31.07.2021 (OS00CG06-3001 | SAI18SM, SAI18SP, OHS18SM)
  • 01.11.2021 - 03.06.2022 (OS00CG06-3005 | OHS19KM, SAI19KM)
  • 14.03.2022 - 23.12.2022 (OS00CG06-3004 | SAI19SP, OHS19SM)
Tiedot haettu 3.12.2021 08:23:12
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018